Transport av radioaktiva ämnen

Transport av ett radioaktivt ämne utgör enligt strålsäkerhetslagen användning av strålning. Dessutom behöver du ett säkerhetstillstånd som beviljas av Strålsäkerhetscentralen för landsvägs- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet. 

Strålsäkerhetscentralen (STUK)  inspekterar transportarrangemang och godkänner transportförpackningar och transporter med specialarrangemang. Som transport räknas samtliga åtgärder som ingår i eller utförs i samband med transporten av radioaktiva ämnen. Dessa är till exempel

  • planering, tillverkning, underhåll och reparation av förpackningen;
  • förberedande, sändande, lastande och transporterande av laster och kollin som innehåller radioaktiva ämnen;
  • tillfälliga avbrott i färden på grund av transportförhållanden;
  • lossning och mottagning på destinationen.
     

Transport av slutna strålkällor med hög aktivitet

Enligt strålsäkerhetslagen krävs ett säkerhetstillstånd för väg- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet. Strålsäkerhetscentralen (STUK) ska underrättas i förväg. En sluten strålkälla är en strålkälla som innehåller radioaktivt material vars konstruktion eller egenskaper förhindrar att radioaktivt material släpps ut i miljön under de avsedda användningsförhållandena. En sluten strålkälla har en unik identifiering och ett intyg som visar att den uppfyller kraven i standarderna för slutna strålkällor. En sluten strålkälla klassificeras som sluten strålkälla med hög aktivitet om mängden radioaktivitet överskrider det nuklidspecifika gränsvärde som antecknats i bilaga 1 till föreskriten STUK S/5/2019. Lagen om transport av farligt gods 719/1994 (VAK-lagen) tillämpas på alla transporter av radioaktivt material.

Kontakta oss:
[email protected] (hälsovård och veterinärmedicin)
[email protected] (tandröntgen)
[email protected] (industri och forskning)