Skyldighet att utreda strålningsexponering

Sådan industriell verksamhet som medför exponering för naturlig strålning och där exponeringen som orsakas av naturlig strålning kan vara större än referensvärdet omfattas av skyldigheten att utreda exponeringen för naturlig strålning. Aktören som ansvarar för verksamheten ska redogöra för STUK den strålningsexponering som verksamheten orsakar arbetstagarna och allmänheten. Utifrån utredningen säkerställer man att yrkesmässig exponering och exponering av allmänheten för naturlig strålning är mindre än referensvärdena. 

Vid behov ska exponeringen begränsas.

  • Den yrkesmässiga exponeringens referensvärde för annan naturlig strålning (än radon eller kosmisk strålning) är 1 millisievert (mSv) per år.
  • När det gäller exponering av allmänheten är referensvärdet för annan naturlig strålning (än radon eller kosmisk strålning) 0,1 millisievert (mSv) per år.

Om exponering som underskrider referensvärdena inte är möjlig trots begränsande åtgärder behöver verksamheten ett säkerhetstillstånd som ansöks hos STUK.

Läs mer om säkerhetstillstånd

Exponering för naturlig strålning – utredningsskyldighet

Kontakta oss:
[email protected]