Finlands radonkartor

Finlands radonkartor bygger på mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med radonmätningsburkar i småhusbostäder. Strålsäkerhetscentralen har mätt radonhalterna i inomhusluften ända sedan år 1986. Den första radonkartan visar radonhaltens medianer kommunvis. På den andra kartan presenteras den genomsnittliga radonhalten på ett 10 x 10 kvadratkilometer stort område.

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Kartorna åskådliggör bostadens årsmedelvärde för radonhalten, vilket man får genom att multiplicera mätresultatet från mätperioden (början av september – slutet av maj) med talvärdet 0,9.

Medianer kommunvis

Kartan har skapats utifrån uppgifter som sparats i Sotkanet. Mätningarna har utförts med STUK:s radonmätningsburkar år 1990–2020. Du kan titta närmare på kartan genom att zooma in eller skriva in i sökfältet till exempel kommunens namn och klicka på ”Sök”.

Kartan finns även i Suomi.fi-karttjänsten.

Medelvärden för varje kartruta

Finlands radonkarta. Genomsnittliga radonkoncentrationer på kvadrater som är tio gånger tio kvadratkilometer.
Strålsäkerhetscentralen 27.7.2017. Grundkarta: Lantmäteriverket.

 

Kontakta oss:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]