Avgifter för övervakning av strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) uppbär en årlig tillsynsavgift av dem som utövar verksamhet som kräver säkerhetstillstånd. Tillsynsavgiften grundar sig på strålsäkerhetslagen och uppbärs enligt den information som finns i STUKs register ifrågavarande års första dag.

STUK utövar tillsyn över användning av strålning och annan strålningsverksamhet med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018). Avgifterna gällande säkerhetstillstånd fördelar sig på avgifter som tas ut för kundinitierade prestationer (t.ex. säkerhetstillstånd och ändringar av dem samt till förenämnda prestationer knutna inspektioner) och tillsynsavgifter av skattenatur. En del av prestationerna är avgiftsfria.

Tillsynsavgiften består av en grundavgift på basis av verksamhetstyp och en tilläggsavgift på basis av strålkälla enligt det som beskrivs i strålsäkerhetslagens bilaga för tillsynsavgifter.

Om tillsynsavgiften inte kan bestämmas enligt bilagan fastställs grundavgiften på basis av verksamhetstyp och tilläggsavgiften på basis av strålkällan enligt avgiftsklass A. Avgiften uppbärs enligt den information som finns i STUKs register ifrågavarande års första dag.

Den årliga kontrollavgiften för ditt eget säkerhetstillstånd kan beräknas med hjälp av en räknare på finska:

Vid behov kan säkerhetstillståndets uppgifter kontrolleras hos STUK. Kontakta oss gärna i första hand via e-post:

Avgiftsbelagda prestationer

I social- och hälsovårdsministeriets förordning (1277/2022) föreskrivs om de avgiftsbelagda prestationerna. Avgifterna är huvudsakligen fasta och i dem har beaktats de genomsnittliga totala kostnaderna för utförandet av prestationen. I tillståndsärenden bestäms avgiften av den klass för vilken den största avgiften uppbärs. 

STUK kan ta ut en timbaserad tilläggsavgift (160 €/h), om det tar längre tid än vanligt att handlägga ärendet. Det kan vara t.ex. om man ska lägga till flera anordningar i ett tillstånd på en gång eller handlägga en ansökan som i övrigt orsakar mycket arbete.

Avgifterna enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer återges i nedanstående tabeller.

Handläggningen av prestationer som gäller säkerhetstillstånd, dosövervakningsdokument, dosimetritjänster och högeffektslaser kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av verksamhetsutövarens arbete och om det inte har någon nämnvärd betydelse för handläggningen av andra pågående ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

1. Säkerhetstillstånd

Tabell 1.1 Avgifter för beslut om säkerhetstillstånd för strålningsanvändning och för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

Prestation Grundavgift, € Tilläggsavgift, €/h
Nytt tillstånd – kategori 3 eller E 735 160
Nytt tillstånd – kategori 2 1055 160
Nytt tillstånd – kategori 1 1495 160
Nytt tillstånd – odontologisk röntgenverksamhet som använder panoramatomografiröntgenapparater eller tandröntgenapparater med vilka bilden tas på en intraoral bildreceptor 260 160
Nytt tillstånd – verksamhet som medför exponering för naturlig strålning 2760 160
Behandling av ändringsansökan, ändring av tillstånd som gäller kategori 3 eller E och ändring till större kategori eller till kategori E. 240 160
Ändring av tillstånd i kategori 2 720 160
Ändring av tillstånd i kategori 1 1040 160
Byte av verksamhetsutövare 240 160
Byte av strålsäkerhetsansvarig 240 160
Befrielse från säkerhetstillstånd 735 160
Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 3 eller E 240 160
Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 2 720 160
Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 1 1040 160
Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs med stöd av statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018). I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs. För ärenden som avgörs samtidigt och som gäller samma tillstånd får det tas ut endast en avgift. Om en verksamhetsutövare har flera tillstånd som omfattas av samma ändring tas det ut en avgift enligt ovan för ett av tillstånden och 48 € för varje följande tillstånd som omfattas av ändringen.

Tabell 1.2 Avgifterna för inspektioner vid beviljande och vid ändring av säkerhetstillstånd eller vid upphörande med verksamhet.

Verksamhetens kategori Grundavgift, € Tilläggsavgift, €/h
3 810 160
2 1125 160
1 1765 160
Inspektion av strålbehandlingsapparat 5265 160
Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs i enlighet med statsrådets förordning om joniserande strålning. I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs.

2. Dosregister för arbetstagare

Tabell 2.1 Avgifter för prestationer gällande dosregister för arbetstagare.

Prestation Grundavgift, € Tilläggsavgift, €/h
Elektronisk registrering av dosuppgifter (registrering av resultatet från en mätning eller fastställandet av dosen) 6 -
Manuell registrering av dosuppgifter (    
Registrering av resultatet från en mätning eller fastställandet av dosen)
32 -
Dosövervakningsdokument 66 -
Dosrapport för arbetstagare 53 -

3. Dosimetritjänster 

Tabell 3.1 Avgifter för prestationer gällande dosimetritjänster.

Prestation Grundavgift, € Tilläggsavgift, €/h
Ärende som gäller godkännande av dosimetritjänst och av metoderna för fastställande av stråldosen (timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet) 160 €/h -
Inspektion av dosimetritjänst 1800 160
Test av en dosimetritjänsts funktionsförmåga (timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet) 160 €/h -
Tabellen 3.1 tillämpas inte på godkännande och tillsyn av sådan verksamhet som avses i kärnenergilagen (990/1987).​​​​​

4. Godkännanden, utlåtanden, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

Tabell 4.1 Avgifter för beslut om godkännanden, för utlåtanden om strålskyddsutbildning samt för konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer.

Prestation Grundavgift, € Tilläggsavgift, €/h
Godkännande av strålningsmätningar 1150 160
Godkännande av strålskyddsutbildning 830 160
Utlåtande om strålskyddsutbildning 830 160
Godkännande av behörighet för strålsäkerhetsexpert 830 160
Erkännande av yrkeskvalifikationer för strålsäkerhetsexpert och strålsäkerhetsansvarig med stöd av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) 830 160

5. Högeffektslaser

Tabell 5.1 Avgifter för prestationer gällande högeffektslaser.

Prestation Grundavgift, € Tilläggsavgift, €/h
Tillstånd 515 160
Ändring av tillstånd 195 160
Inspektion i samband med tillståndsärende 370 160
Mera omfattande inspektion i samband med tillståndsärende (om strålar riktas mot en publik eller avslutas mot himlen) 590 160

6. Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tabell 6.1 Avgifter för övriga prestationer.

Prestation Grundavgift, € Tilläggsavgift, €/h
Behandling av deklaration som avser transport av radioaktiva ämnen (Rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater, artikel 4) 100 160
Övriga beslut, utlåtanden eller prestationer 240 160

Avgiftsfria prestationer

I följande fall uppbärs ingen avgift av innehavare av säkerhetstillstånd eller av tillstånd som berättigar till användning av högeffektslaser:

  • om kontaktuppgifterna ändras
  • om en strålkälla tas ur bruk
  • om strålningsverksamheten upphör helt eller delvis.

För inspektioner i samband med dessa prestationer uppbärs dock en avgift enligt tabell 1.2.