Avfall som innehåller naturliga radioaktiva ämnen

Avfall som innehåller naturliga radioaktiva ämnen är inte radioaktivt avfall i enlighet med strålsäkerhetslagen (859/2018), utan sådant avfall i enlighet med 78 § 3 mom. vid vars behandling man ska beakta strålsäkerheten. Om avfallet på basis av uran- och toriumhalterna är kärnämne i enlighet med kärnenergilagen (990/1987), ska man i första hand följa anmälnings- och tillståndsförfarandena i kärnenergilagen..

Om mängden naturliga radioaktiva ämnen i avfallet är större än friklassningsnivån men mindre än kärnämnets haltgräns, ska parten som ansvarar för verksamheten ansöka om STUK:s godkännande för avfallsbehandlingen i enlighet med strålsäkerhetslagen innan behandlingen inleds. Då halterna underskrider friklassningsnivåerna kan avfallet återvinnas, utnyttjas och bortskaffas i enlighet med avfallslagstiftningen utan STUK:s godkännande. Vid avfallsbehandlingen ska även avfallets kemiska egenskaper beaktas.

Om materialet innehåller artificiellt cesium-137 som härstammar från nedfall i miljön, kan de aktivitetskoncentrationer eller villkor som anges i föreskriften tillämpas på dess vidarebehandling (5–6 § och 13 § i föreskrift STUK S/6/2022). 

Friklassningsnivåer för naturliga radionuklider som förekommer i fasta material (föreskrift STUK SY/1/2018):

Naturliga radionuklider i serien uran-238 1 Bq/g
Naturliga radionuklider i serien torium-232 1 Bq/g
Kalium-40 10 Bq/g

Även om det finns naturliga radioaktiva ämnen i avfallet sker valet av hur avfallet vidarebehandlas eller bortskaffas i första hand i enlighet med avfallslagstiftningen. Parten som ansvarar för verksamheten ska först ta reda på vart avfallet kan levereras på grundval av dess övriga egenskaper, exklusive strålning.

När bortskaffningssättet har utretts på grundval av avfallslagstiftningen (t.ex. i ett miljötillstånd) skickar parten som ansvarar för verksamheten information om avfallet och dess behandling till STUK. Syftet med informationen som skickas till STUK är att verifiera att den exponering för naturlig strålning som orsakas av bortskaffandet av objektet underskrider referensvärdena. Därför lönar det sig att anmäla samtliga åtgärder som begränsar exponeringen.

Nedan följer två exempel på avfall som innehåller naturliga radioaktiva ämnen och informationen som ska skickas till STUK för godkännande av avfallsbehandlingen:

1. När avfallet är ett enskilt stycke avfall ska du skicka in följande information:

  • en beskrivning av avfallet och de naturliga radioaktiva ämnen som det innehåller (information om mätningen)
  • behandlings- och förpackningssätt (arbetstagarens exponering måste bedömas till exempel om planen är att avlägsna de naturliga radioaktiva ämnena från avfallet)
  • transportsätt (vid behov TFÄ-transport)
  • deponi (väljs i första hand i enlighet med avfallslagstiftningen, t.ex. avstjälpningsplats).

2. Om avfall uppstår i en industriell process ska följande uppgifter anges:

  • en beskrivning av avfallet, dess mängd, behandling, transport, vidarebehandling eller bortskaffande och aktivitetskoncentrationerna av de naturliga radioaktiva ämnena i avfallet (testningsrapport)
  • en uppskattning av arbetstagarnas exponering (under verksamhet, transport, vidarebehandling eller bortskaffande, inklusive arbetstagare på avstjälpningsplatsen eller på området för utvinningsavfall)
  • deponi (i första hand i enlighet med avfallslagstiftningen) eller en beskrivning av hur avfallet utnyttjas
  • en bedömning av exponeringen för allmänheten under verksamheten och även på lång sikt, till exempel efter tillslutningen av avstjälpningsplatsen eller området för utvinningsavfall. 

När det gäller avfall från industriella processer ska man dessutom beakta följande:

  • Om avfallet ska återvinnas till exempel i byggprodukter måste man för godkännandet påvisa att allmänhetens exponering ligger under referensvärdena för den avsedda användningen. Detta ska påvisas med hjälp av villkoren som gäller byggprodukter (13 § i föreskriften STUK S/6/2022) eller kalkylmässigt. 
Kontakta oss:
[email protected]