Beredskap för strålrisk

Trots att sannolikheten för en allvarlig nödsituation med strålrisk i Finland är liten, är vi ändå beredda på en sådan eftersom en olycka inte helt kan uteslutas. Strålsäkerhetscentralen upprätthåller beredskapen för avvikande strålningssituationer och tar emot alla strålningsrelaterade anmälningar dygnet runt.

Strålsäkerhetscentralen upptäckt små mängder radioaktiva ämnen i luftprovet som samlats in i Kotka i slutet av mars och i början av april. Koncentrationerna av ämnena överskred detektionsgränsen, men var så små att de inte påverkades människors hälsa eller miljö.

Strålsäkerhetscentralen STUK upptäckte den radioaktiva koboltisotopen Co-60 i ett ytluftspartikelprov som samlades in i Imatra 20.11–7.12.2023. Provet innehöll också något mer av den radioaktiva cesiumisotopen 137 (Cs-137) än normalt. Koncertrationerna var obetydliga för människor och miljö.