Strategi

I världens kaos är STUKs verksamhet föremål för många förväntningar. Därför utgör samhällelig påverkan kärnan för vår nya strategi. Vi vill skapa en känsla av trygghet i samhället och främja våra kunders ansvar. För ett strålsäkert Finland är dessa just nu de mest relevanta frågorna inom vilka vi vill förbättra vår effektivitet, och därmed utgör de för närvarande spetsarna i vår strategi.

Verksamhetsidé

Syftet med STUKs verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

Strålsäkerheten i Finland är orsaken till STUKs tillvaro. Hur STUK tar hand om säkerheten utvecklas i linje med förväntningarna i en föränderlig värld och ett föränderligt samhälle.

Vision

Världens lyckligaste tjänstemän, bästa ämbetsverk och nöjdaste kunder – ett strålsäkert Finland

Arbetstagare som upplever att deras arbete är meningsfullt skapar världens bästa ämbetsverk vars kompetens och tjänster stöder kundnöjdheten. Dessa faktorer gör Finland till en strålsäker plats att leva.

Mål

Med hjälp av målen säkerställer vi att STUKs verksamhetsidé förverkligas i en värld som förändras snabbt.

Samhällets totala säkerhet och känslan av säkerhet

Vi förbereder oss för och svarar på samhällets hot och farhågor. Vi upprätthåller vår förmåga och goda lägesbild och tar vår plats bland de myndigheter som upprätthåller samhällets säkerhet. På så sätt stöder vi samhällets funktionsförmåga och finländarnas psykiska kristålighet.

Ansvarsfulla aktörer och smidiga myndighetstjänster

Vi stöder verksamhetsutövarnas ansvar på ett förutseende och förberedande sätt. Våra smidiga och välriktade tjänster förbättrar våra kunders förutsättningar för säker verksamhet.

Medel

Medlen att påverka beskriver de sätt på vilka vi rör oss mot våra mål.

Ett regelverk som möjliggör

Vi utvecklar ett tydligt, korrekt viktat regelverk som möjliggör användningen av teknik som utvecklas.

Vi prutar inte på strålsäkerheten och på att den hör till verksamhetsutövarnas ansvarsområde. I framtiden kan verksamhetsutövarna dock välja olika sätt att uppnå säkerhetsmålen.
Kunskapsbaserad ledning – verksamhet som dimensionerats utifrån risker och hot
Vi samlar systematiskt in information och skapar en lägesbild av både säkerheten i de övervakade områdena, hot mot samhället och människors farhågor. Vi utnyttjar den information vi sammanställt och analyserat i inriktning av tillsynen och i beslutsfattandet, och delar informationen med alla som behöver den.

Kund- och användarorienterade digitala tjänster

Vi gör elektroniska tjänster och våra egna informationssystem så bra att de frigör både våra kunders och vår egen tid och andra resurser för ärenden som är betydande med tanke på säkerheten. Vi strävar efter effektivitet i utvecklingen genom att utnyttja partnerskap.

Proaktiv samhällelig påverkan

Vi erbjuder information som stöd för beslutsfattandet och för aktiva diskussioner i samhället. Vi bygger förtroende genom öppen och aktiv interaktion.

Kostnadseffektiv verksamhet och hållbar ekonomi

Vi ser till att kostnaderna för vår övervakningsverksamhet förblir rimliga och kostnaderna för våra tjänster konkurrenskraftiga. Vi utvecklar den ekonomiska förvaltningen på en hållbar och långsiktig grund.

Värden

Sakkunskap

Vår verksamhet grundar sig på individernas och organisationens högklassiga kompetens och på forskningsbaserad kunskap. I vårt arbete är det nödvändigt att kunna betrakta saker och ting som helheter och att kontinuerligt utveckla sin kompetens.

Öppenhet

Vi agerar på ett transparent och ärligt sätt i all interaktion. Vi är öppna för nya idéer och verksamhetssätt. Vi vill informera tydligt om vår verksamhet och säkerhetsfrågor.

Mod

Vi förnyas och vågar prova olika sätt att arbeta. Vi tar upp även svåra frågor och söker lösningar på dem. Vi bär ansvaret för våra beslut och drar lärdom av våra misstag.

Samarbete

Det är enklare att nå målen genom samarbete än ensam. Samarbetet grundar sig på förtroende, interaktion och respekt för vars och ens arbete. Vi inkluderar intressentgrupperna i beredningen av ärenden.