Små modulära reaktorer

STUK förbereder sig på möjligheten att man i Finland vill bygga mindre kärnkraftverk med en eleffekt på mindre än 300 megawatt. STUK bekantar sig med olika typer av små kärnkraftverk och deras specifika egenskaper samt deltar i internationellt samarbete.

Små modulära reaktorer och kärnsäkerhet

Kärnkraftverk med små kärnreaktorer ska vara lika säkra som stora kärnkraftverk. De tillståndshavare som ansvarar för säkerheten vid användning av kärnenergi ska iaktta finsk lagstiftning och dess tilläggsbestämmelser både i driften av anläggningarna och i tillståndsgivningen.

1

Säkerheten förblir en grundläggande förutsättning för användningen av kärnenergi

Oavsett reaktortyp och reaktorstorlek måste människors och miljöns säkerhet garanteras. Det måste också visas att små kärnkraftverk uppfyller de säkerhetsmål som anges i koden. Det kan dock finnas skillnader i lämplighet och tillämpning av de mer detaljerade tekniska kraven mellan små kärnkraftverk och befintliga stora kärnkraftverk.

Hanteringen av kärnavfall är en del av ett säkert paket. Finland är det första landet i världen som bygger en anläggning för slutförvaring av kärnavfall. Liknande lösningar för kärnavfallshantering kommer också att fungera för vattenkylda små reaktorer. Det finns ännu inga lösningar för slutförvaring av använt kärnbränsle från andra typer av reaktorer.

2

Säkerheten måste alltid bedömas från fall till fall

Många små kärnkraftverk har säkerhetsfördelar. Låg effekt innebär lägre reaktorspecifik restvärme och radioaktivt material, vilket är positivt för säkerheten. Låg effekt gör det lättare att använda passiva system, t.ex. gravitationsflöde av vatten istället för pumpar. Detta kan minska beroendet av elförsörjning och mänsklig aktivitet och utrustning. Säkerheten påverkas dock av många faktorer och måste därför alltid bedömas från fall till fall.

3

Ett litet kärnkraftverk kan eventuellt placeras närmare bostadsområden än befintliga kraftverk

Små kärnkraftverk kan placeras i närheten av bostadsområden om det är motiverat med tanke på säkerheten. Till exempel när det gäller fjärrvärme måste anläggningen som producerar värme ligga relativt nära befolkningen. Säkerheten för placeringen av anläggningen måste vara motiverad - anläggningen får inte utgöra en risk för dess omgivning.

4

De nuvarande regelverk tillåter små modulära reaktorer med konventionell teknik

Finland är de kärntekniska bestämmelserna utformade för stora kärnkraftverk och är inte helt anpassade till små reaktorer. Tillståndsgivning och kontroll av ett litet kärnkraftverk baserat på konventionell lättvattenteknik skulle inte skilja sig nämnvärt från tillståndsgivning och kontroll av befintliga anläggningar.

Den pågående övergripande reformen av kärnenergilagstiftningen kommer att ta hänsyn till små kärnkraftverk. Målet är att tillåta tillståndsgivning för en mängd olika reaktorer, förutsatt att säkerheten kan påvisas. Reformen av STUK:s kärnsäkerhetsbestämmelser kommer att minska kraven på detaljnivå och göra dem mer målinriktade, vilket möjliggör olika lösningar.

Internationellt samarbete sker inom flera forum

Internationella atomenergiorganets (IAEA) Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) syftar till gemensamma säkerhetsbedömningar och tillåter andra myndigheter att använda sina egna säkerhetsbedömningar för att stödja sina egna.

SMR Regulators Forum är ett forum för samarbete mellan intresserade IAEA-medlemsländer för att utbyta information och erfarenheter om tillsyn av små kärnkraftverk mellan kärnsäkerhetsmyndigheter. Forumet identifierar också särdragen i regelverket för små kärnkraftverk.

STUK deltar också i OECD:s kärnenergiorgan NEA:s WGNT-arbetsgrupp för ny teknik och i WENRA:s RHWG-arbetsgrupp för harmonisering av säkerhetsmetoder mellan europeiska länder. 

STUK deltar också i bilateralt och multilateralt samarbete med kärnsäkerhetsmyndigheter i andra länder.

Diskussioner med planerare och andra aktörer inom området för små modulära reaktorer

  • Tillsammans med de franska och tjeckiska kärnsäkerhetsmyndigheterna utvärderar STUK utvalda egenskaper hos Nuward-reaktorn som utvecklats av det franska energibolaget EDF. Projektet kommer att ge STUK en möjlighet att reflektera över hur den nuvarande kärnenergilagstiftningen tillämpas på små kärnkraftverk på en konkret nivå. Lärdomarna kommer att användas för att utveckla kärnenergilagstiftningen.
  • År 2022 lanserade Fortum en studie om villkoren för att bygga ny kärnkraft i Finland och Sverige. Fortum och STUK träffas regelbundet för att diskutera studien.
  • Rolls-Royce SMR undersöker möjligheterna till samarbete med Fortum inom området för små kärnkraft i Finland och Sverige. Som en del av detta arbete för Rolls-Royce SMR preliminära diskussioner med STUK om den lilla reaktor som företaget håller på att utveckla.
  • LUT-universitetet har ett samförståndsavtal med det amerikanska företaget Ultra Safe Nuclear Corporation om att bygga en liten gaskyld högtemperaturreaktor i Villmanstrand. STUK för preliminära diskussioner med LUT och USNC om projektet.  
  • VTT och Steady Energy utvecklar fjärrvärmereaktorn LDR-50. STUK för preliminära diskussioner med VTT om utvecklingsarbetet. 

Ytterligare information