Nationell handlingsplan för förebyggande av radonrisker

Målet att förebygga lungcancer orsakad av radon

Efter rökning är radon är den främsta kända orsaken till lungcancer. Av de cirka 2 000 dödsfall som sker i Finland årligen på grund av lungcancer bedöms cirka 300 vara kopplade till radonexponering. Exponering för radon ökar särskilt rökarnas risk att få lungcancer. Radon orsakar årligen cirka 40 lungcancerfall hos icke-rökare och är därmed den främsta kända orsaken till lungcancer hos icke-rökare. De flesta fallen av lungcancer skulle kunna undvikas om rökandet upphörde och exponeringen för radon minskade.

Denna handlingsplan innehåller långsiktiga mål och metoder inriktade på att minska finländarnas risk att få lungcancer på grund av radon. Planen fokuserar på att minska radonhalten i inomhusluften, eftersom radon i inandningsluften är den vanligaste orsaken till finländarnas exponering för strålning. Radongas i inomhusluften i en byggnad kommer antingen från marken eller berggrunden under eller kring byggnaden, från byggprodukter eller från borrbrunnsvatten.

Radonriskerna kan minskas – med vilka åtgärder kan målet uppnås