Radioaktiva ämnen i byggprodukter och aska

Strålningsexponering orsakad av byggprodukter

Strålningsexponeringen som orsakas av byggprodukter ska redas ut om exponeringen som produkten orsakar kan vara större än referensvärdet. Referensvärdet för strålningsexponering för allmänheten som orsakas av de byggprodukter som används i husbygge är 1 millisievert per år, dock så att stråldosen orsakad av cesium-137 som finns i byggprodukter inte överskrider 0,1 millisievert per år.

Den som tillverkar, importerar eller överför en byggprodukt i enlighet med EU:s byggförordning till Finland är utredningspliktig.

De byggprodukter som ska undersökas är

  • byggnaders stomkonstruktioner som tillverkas av mineralbaserade råvaror
  • byggprodukter vars huvudsakliga byggmaterial består av granit eller andra granitoider såsom grus, sand eller bergkross som innehåller granodiorit, tonalit eller gnejs
  • byggprodukter där mellanprodukter, sidoprodukter eller avfall från industrier som utnyttjar aska eller mineralbaserade naturliga material har använts som råvara.

Utredningen inleds med att låta mäta aktivitetskoncentrationerna av uran-238, torium-232, kalium-40 och cesium-137 i byggprodukten i ett laboratorium där man använder gammaspektrometri med hög upplösningsförmåga som mätmetod. Om mätningen utförs någon annanstans än hos STUK ska den utredningspliktige skicka mätresultaten utan dröjsmål till STUK:s övervakning av naturlig strålning.

Om mätresultatet uppfyller villkoret för byggproduktens avsedda användning som ställts i 13 § i föreskriften STUK S/6/2022 begränsar produktens radioaktivitet inte dess användning för ändamålet i fråga. Med andra ord ligger strålningsexponeringen som orsakas av byggprodukten under referensvärdet.

Om villkoret inte uppfylls kan byggprodukten ofta fortfarande utnyttjas i byggandet. Då ska man dock bland annat utarbeta en mer detaljerad utredning av strålningsexponeringen som orsakas av produkten och ange radioaktiviteten i produktinformationen. STUK:s övervakning av naturlig strålning skickar ytterligare information till den som ansvarar för denna verksamhet. 

Följande publikationer/guider kan användas som hjälp när man gör utredningar:

- STUK-B-STO 32 (pdf) (Markkanen M.). Radiation Dose Assessments for Materials with Elevated Natural Radioactivity. STUK, Helsinki 1995.
CEN/TR 17113:2017. Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation.

Utöver naturliga radioaktiva ämnen kan byggprodukten, särskilt när det gäller flygaska, innehålla isotopen cesium-137 från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Stråldosen som den orsakar bedöms separat från byggprodukten och har ett separat referensvärde. Maximihalten av cesium-137 i betong är 50 Bq/kg, så halten av cesium-137 i den flygaska som används i betong ska beaktas i utredningen.

Utredningarna av strålningsexponering för allmänheten som orsakas av byggprodukter och resultaten av mätningar av aktivitetskoncentrationen som utförs någon annanstans än på STUK ska skickas till STUK på adressen lsv (at) stuk.fi
 

Förbränningsanläggningarnas skyldigheter och radioaktivitet i aska

Användningen av torv- och kolkraftverk samt att underhålla och reparera kraftverkens pannor och ta pannor ur bruk är verksamhet som omfattas av skyldigheten att utreda exponering för naturlig strålning.

Naturliga radioaktiva ämnen ackumuleras i askan från förbränningsanläggningar som förbränner torv, stenkol eller träbaserat bränsle. För vidarebearbetning av aska måste de naturliga radionukliderna i askan undersökas för att ta reda på om askan lämpar sig för den avsedda användningen vad gäller dess radioaktivitet. Genom att undersöka askans radioaktivitet kan man säkerställa att användningen av askan till exempel i byggprodukter, gödselmedel eller deponerad på en avstjälpningsplats inte leder till att exponeringen för allmänheten inte överskrider referensvärdet. I föreskrift STUK S/6/2022 (6 och 13 §) fastställs det villkor för bedömning av huruvida askan lämpar sig för skogsgödselmedel, byggprodukter eller avstjälpningsplatser utan ytterligare utredningar. Om villkoren för askans avsedda användning inte uppfylls ska man utreda befolkningsexponeringen och påvisa till STUK att exponeringen som orsakas av askan är mindre än referensvärdena för det valda användningssättet.

STUK rekommenderar att radioaktivitetsundersökningen av aska från förbränning av torv, stenkol och träbaserat material upprepas om bränslets sammansättning ändras avsevärt eller med 5–10 års mellanrum.

Utredningar

Utredningar om exponering för naturlig strålning från förbränningsanläggningar skickas till STUK med en elektronisk blankett:

Kontakta oss:
[email protected]