Radon i nybygge

Radonbekämpning i nybygge är viktigt så att man kan säkerställa låg radonhalt i inomhusluften. Det är billigare och enklare att bekämpa radon i byggskedet än att utföra sanering av huset i efterhand. Radonsäkert byggande är motiverat i hela landet. Målet bör vara att nå en så låg radonhalt som möjligt eftersom risken för lungcancer kopplad till radon är desto högre ju större radonhalten är och ju mer tid du tillbringar på platser där det finns mer radon.

Nyckelfrågan vid radonbekämpning är att förhindra eller minska radonhaltiga luftströmmar från jorden. Det vanligaste grundläggningssättet för småhus i Finland är sockel och en separat golvplatta på mark som gjuts innanför den. Med det här byggnadssättet blir det en springa mellan plattan och sockeln, där radon kommer in i byggnaden. Porösa lättgrusblock som grundmurmaterial kan förvärra situationen ytterligare. Samma problem blir det om lättgrusblock används i stället för gjutbetong i väggkonstruktioner med direkt markkontakt i källar- och terrasshus. Dessa olägenheter kan lätt motverkas genom att täta bottenbjälklaget och väggkonstruktionerna och installera ett radonrörverk.  

Ett bottenbjälklag med krypgrund är en radonsäker lösning om fogarna och genomgångarna i husgrunden är tätade så att radon inte kommer in i huset och krypgrunden får tillräcklig ventilation. Man uppnår en tillräcklig ventilation då man följer bestämmelserna om ventilationshålens storlek och mängd. En kantförstärkt grundplatta är också en radonsäker lösning därför att det finns inga läckande springor eller fogar i konstruktion. Genomföringarna måste dock tätas även i detta fall.

Ventilationen ska alltid planeras och implementeras i enlighet med byggbestämmelserna och de relaterade anvisningarna. I nya byggnader är det bästa alternativet med tanke på radonbekämpning ett system med mekanisk till- och frånluftsventilation. Trots att ventilationen är justerad på balans orsakar temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften undertryck på golvnivå. Detta undertryck tvingar den radonhaltiga luften i jorden att strömma in inomhus. Byggnadens ventilation får dock inte justeras så att det skapas övertryck eftersom detta orsakar risk för fuktskador. Ventilationen ska alltid planeras och implementeras i enlighet med byggbestämmelserna och de relaterade anvisningarna.

Läckagevägar för radonhaltig luft i grunden för en separat platta på mark. Luft som innehåller mycket radon kommer in i byggnaden genom genomdragningar, hål och springor i grunden.
Läckagevägar för radonhaltig luft i grunden för en separat platta på mark. Bild: Symboli.fi

 

Radonsäkert byggande är i regel motiverat i hela landet eftersom överskridningar av referensvärdet på 200 Bq/m3 är vanliga utan radonbekämpning. Radonmätning av marken lönar sig inte eftersom radonbekämpning är billigare än att utföra en radonutredning för en enskild tomt.  

Förutom att minska radonhalten kan man även i övrigt förbättra inomhusluftens kvalitet genom radonsäkert byggande. En radonsäker lösning förhindrar att unkna lukter från marken och eventuella andra skadliga gaser tränger in i bostaden. Radonrörverk avlägsnar också fukt från bottenbjälklaget.

Det lönar sig för byggherren att kräva radonsäker planering och utförande av planeraren och byggaren enligt RT-anvisningskortet. Radonbekämpningslösningarna anges på grund-, konstruktion- och VVS-bilderna. Under byggtiden är det viktigt att övervaka att radonbekämpningen genomförs noggrant enligt planerna.

 

Metoder för radonbekämpning

Kom avslutningsvis ihåg radonmätningen på minst 2 månader 

Efter färdigställandet av byggnaden lönar det sig att mäta radonhalten för att säkerställa att radonbekämpningen lyckats och för att upptäcka eventuella byggfel. Det lönar sig att utföra mätningen genast under det första året då garantin fortfarande är i kraft och byggföretaget är skyldigt att vidta eventuella nödvändiga åtgärder för att minska radonhalten. För att få ett tillförlitligt resultat ska uppvärmningen och ventilationen vara helt färdiga och användas normalt. Om radonhalten överstiger referensvärdet på 200 Bq/m3 är det enkelt att minska radonhalten genom att koppla en högtrycksfläkt till frånluftskanalen. 

Frågor om radonbekämpning?

Ta i första hand kontakt med din kommuns byggnadstillsyn eller den arbetsledare eller byggnadsplanerare som ansvarar för ditt byggprojekt.

Kontakta oss:
[email protected]