Laatujärjestelmä

Dosimetrialaboratorion laatujärjestelmä on kansainvälisesti tunnustettu, ja laboratorio on mukana Kansainvälisen paino- ja mittatoimiston (BIPM) koordinoimassa CIPM MRA -tunnustamissopimuksessa.

STUK toimii ionisoivan säteilyn kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja ylläpitää säteilyannosyksiköiden mittanormaaleja. STUK on mukana kansainvälisessä CIPM MRA - tunnustamissopimuksessa (Comité Internationale des Poids et Mesures, Mutual Recognition Arrangement). Sopimuksessa mukana olevat kansalliset metrologialaitokset ja kansalliset mittanormaalilaboratoriot tunnustavat toistensa mittanormaalit ja toistensa antamat mittaus- ja kalibrointitodistukset tasavertaisiksi. Näin ollen missä tahansa sopimuksessa mukana olevassa laboratoriossa tehty mittaus on hyväksytty kaikkialla. 

CIPM MRA -sopimuksessa mukana olevien laboratorioiden laatujärjestelmän tulee täyttää ISO/IEC 17025 -standardin vaatimukset. Laatujärjestelmän hyväksynnälle on kaksi tasavertaista menetelmää: oma ilmoitus (”self declaration approach”) tai se voi olla kolmannen osapuolen toteama (”accreditation approach”). Omaan ilmoitukseen perustuva hyväksyntä vaatii vuosittaisen raportoinnin EURAMET-järjestölle ja säännöllisiä ulkoisia arviointeja.  Dosimetrialaboratorion osalta laatujärjestelmän hyväksyntä perustuu omaan ilmoitukseen kuten suurimmalla osalla muistakin Suomen mittanormaalilaboratorioista.

Lisätietoja Suomen mittanormaalijärjestelmästä on saatavilla VTT MIKESin internetsivuilta. Dosimetrialaboratorion CIPM MRA -mittauskykytiedot, CMC:t (Calibration and Measurement Capabilities), on julkaistu Kansainvälisen paino- ja mittatoimiston (BIPM, Bureau International des Poids et Mesures) tietokannassa.