Arbetslivsprofessorer förankrar strålskyddsexpertis och forskning vid universiteten

Strålsäkerhetscentralens (STUK) Kari Peräjärvi och Teemu Siiskonen stärker strålningsutbildningen och forskningen som arbetslivsprofessorer och hoppas kunna inspirera studerande att göra karriär inom området. En person som har betydande yrkeskunskaper och meriter utanför universitetsvärlden kan utses till arbetslivsprofessor.

Arbetslivsprofessors Teemu Siiskonen (vänster) och Kari Peräjärvi

​​​​​​​Fil. doktor, docent Kari Peräjärvi började i maj 2022 vid avdelningen för fysik vid Jyväskylä universitet som arbetslivsprofessor inom strålsäkerhetsforskning. Kari arbetar på STUK som ledande sakkunnig och ansvarar för samordningen av fältmätningar och relaterat distansstöd samt för forskningsprojekt inom kärn- och strålningsfysik. Han doktorerade vid Jyväskylä universitet år 2001. Innan han började på STUK år 2006 arbetade Kari bland annat som forskare vid Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) och vid Berkeley National Laboratory i Kalifornien. År 2007 blev han docent vid Jyväskylä universitet.

Fil. doktor Teemu Siiskonens arbetslivsprofessur inleddes vid avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet i augusti 2022. Området för professuren är dosimetri och strålningens interaktionsmekanismer. Teemu arbetar på STUK som biträdande direktör för avdelningen Övervakning av strålningen i miljön. Han har nu tjugo STUK-år bakom sig.  Teemu har en doktorsexamen från avdelningen för fysik i Jyväskylä. Han har utmärkt sig i arbetsuppgifter vid bland annat CERN, Oxforduniversitetet och Meteorologiska institutet, samt inom förtroendeuppdrag i internationella forskningsnätverk.

Arbetslivsprofessor – vad och varför?

Enligt universiteten kan en person som har betydande yrkeskunskaper och meriter utanför universitetsvärlden och vars kunnande kan anses vara till särskild nytta för universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet och i större utsträckning för samhällelig växelverkan utses till arbetslivsprofessor. Arbetslivsprofessorns befattning fylls enligt inbjudan. I vissa universitet är kriteriet en doktorsexamen. En arbetslivsprofessor anställs alltid på viss tid och arbetar deltid vid sidan av sitt ordinarie arbete. Karis och Teemus professurer på deltid (20%) varar i fem år.

I Jyväskylä kommer Kari att öka forskningen kring strålsäkerhet och synligheten för fysikavdelningens forskning. Han ger handledning i avhandlingar från kandidatsavhandlingar till doktorsavhandlingar och föreläser vid specialkurser inom sitt eget område. Han utvecklar också avdelningens utbildningsutbud i riktning mot både offentliga aktörer och företag. Arbetslivsprofessorns långsiktiga mål är att skapa ett kompetenscentrum för strålsäkerhet i Jyväskylä.

”Strålsäkerhetscentralen och Jyväskylä universitet har samarbetat länge och nu fördjupas samarbetet ytterligare. Målet är att förankra strålsäkerhetsforskning mer permanent på universitetet, så att ett kompetenscentrum inom området skulle byggas där och fler experter inom området skulle ta examen där”, säger Kari. Han hoppas att han med sitt eget exempel kan få eleverna intresserade av strålningsbranschen. ”Inom kärnfysik och strålsäkerhet kan du göra en verkligt intressant och mångsidig karriär."

Teemu studerar bestämning av doser av joniserande strålning, det vill säga dosimetri, och samordnar forskning inom området både i Finland och internationellt. Han ger också handledning i pro gradu-arbeten och avhandlingar. Syftet med professuren är att stödja och utveckla inhemska nätverk inom strålsäkerhetsområdet och att garantera tillgången på experter även i framtiden, samt att öka forskningens samhällspåverkan.

”Arbetslivsprofessurerna fungerar som en länk mellan den akademiska världen och slutanvändarna av forskningsdata. Genom att stärka sambandet kan vi bättre stödja vårt övervaknings- och beredskapsarbete med hjälp av nya innovationer och experter samt erbjuda universiteten nya möjligheter till nätverkande och ökad samhällspåverkan. Tack vare handledning av de studerande och föreläsningar kommer strålsäkerhetsområdet att bli bekant för en bredare grupp studerande, och fördjupade experter inom området kommer också att finnas tillgängliga även i framtiden”, säger Teemu.

Läs mer (artiklarna endast på finska)

Jyväskylä universitets pressmeddelande 20.6.2022: Nya arbetslivsprofessorer vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten stärker samarbetet inom strålsäkerhet och dataanalys.

Helsingfors universitets pressmeddelande 28.12.2022: Biträdande direktör för avdelningen Övervakning av strålningen i miljön forskar och undervisar om bestämning av stråldoser