STUK:s ekonomi 2023: kostnadseffektiv verksamhet och hållbar ekonomi stärks

År 2023 använde STUK cirka 39,4 miljoner euro till sin verksamhet. Ungefär 42 procent (16,5 miljoner) av finansieringen av verksamheten kom från statens budgetanslag. Nästan hälften av finansieringen (19 miljoner) bestod av tillsynsavgifter som STUK samlade in av de övervakade organisationerna. Den överlägset största delen (18,2 miljoner) av tillsynsavgifterna härstammade från övervakningen av användningen av kärnenergi och resten från övervakning av strålningsverksamhet.

Foto: Kuvia Suomesta / Joona Kotilainen

STUK:s personalkostnader låg kvar på samma nivå som 2022. De uppgick till 25,1 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 64 % av de totala utgifterna. STUK:s anskaffningskostnader uppgick förra året till ca. 14,3 miljoner euro. De största utgiftskategorierna kommer från köp av tjänster (t.ex. Valtoris tjänster samt olika expert- och forskningstjänster) samt hyran för lokalerna som ägs av Senatfastigheter.

STUK använde 0,4 miljoner mindre anslag än året innan. Från 2023 till 2024 överfördes anslag på 9,5 miljoner euro och det överförda anslaget ökade med 3,1 miljoner euro. Ökningen av det överförda anslaget berodde främst på tre faktorer: förflyttning av planerade stora och nödvändiga investeringar till följande år, lägre verksamhetsvolym än förväntat inom samarbetet med närområden samt lägre kostnader än förväntat för användning av verksamhetsrelaterade tjänster. En betydande del av den överförda finansieringen är knuten till överförda investeringar samt kostnader för förnyelse av datasystemet för övervakning och tillstånd.

STUK:s finansiella ställning stärktes under 2023 på grund av de extra anslag som beviljades i budgeten. Ytterligare anslag beviljades bl.a. för ytterligare uppgifter i enlighet med den nya lagen om transport av farliga ämnen, höjning av den digitala säkerhetsnivån, upprätthållande av strålövervakningen vid Finlands gränsövergångsställen, beredning av totalreformen av kärnenergilagstiftningen samt förberedelser för hantering av små kärnreaktorer (SMR). I det nya regeringsprogrammet ”Ett starkt och engagerat Finland” ingår också en reform av kärnenergilagen och dess verkställande bestämmelser samt underlättande av uppförandet av små kärnkraftverk. Regeringsprogrammets skrivningar stärkte STUK:s finansiella ställning för att uppnå dessa mål fram till slutet av nästa ramperiod 2027.

I enlighet med STUK:s nya strategi inleddes 2023 konkreta åtgärder i STUK för att stärka en kostnadseffektiv verksamhet och hållbar ekonomi. Åtgärdens betydelse förstärktes ytterligare under 2023, när man på grund av den offentliga ekonomin satte upp produktivitetsmål för alla ministerier, statliga myndigheter och institutioner i regeringsprogrammet, som kommer att förverkligas fullt ut från och med 2027. STUK inledde arbetet med att uppnå sina egna produktivitetsmål genom att sätta upp målet att öka lokaleffektiviteten på kontoret i Ånäs i Vanda i enlighet med målen i statens lokalstrategi. I ett samarbete mellan Senatfastigheter, Tullen och STUK inleddes därför en utredning om en eventuell placering av Tullaboratoriet på säkerhetscampuset i Ånäs i Vanda, delvis i gemensamma lokaler med STUK, och planeringsarbetet har fortskridit som förväntat. Sammantaget genomfördes arbetet med att främja en kostnadseffektiv verksamhet och en hållbar ekonomi väl under 2023.

Läs mer om ekonomi: STUK:s bokslut och verksamhetsberättelse 2023 (pdf, på finska)