En välmående personal ger uttryck för sina synpunkter

Strålsäkerhetscentralen har flexibla arbetsrutiner. Arbetet kan utföras på distans, på kontoret och omväxlande på olika platser. Flexibilitet i varierande arbets- och livssituationer är viktigt för våra arbetstagare. Distansarbete och instruktion i dess utförande är ett av de teman som STUK:s personalsamarbetsgrupp (HYRY) har haft stor inverkan på.

HYRY är en aktiv personalsamarbetsgrupp som består av kontaktpersoner, förtroendemän och skyddsombud som valts ut av avdelningarnas personal. HYRY sammanträder cirka sex gånger om året. Samarbetsgruppen behandlar personalens synpunkter i samarbetsfrågor och tar vid behov upp frågorna även för STUK:s ledningsgrupp. Det sker regelbundet och smidigt, eftersom en personalrepresentant som utsetts av HYRY ingår i STUK:s ledningsgrupp. Detta har redan långa traditioner. För närvarande representeras personalen i ledningsgruppen av Sampsa Kaijaluoto, som arbetar med övervakning av nukleärmedicin.

"Som representant för personalen är jag lite udda i ledningsgruppen, men har jag hittat min plats där som förmedlare av åsikter mellan ledningen och personalen. Jag ser det som viktigt att ledningens och personalens verklighet inte skiljer sig åt", berättar Sampsa om sin roll i ledningsgruppen.  "Jag genomför samarbetet genom att informera om HYRY:s aktuella frågor vid varje sammanträde med ledningsgruppen. Ofta leder det också till diskussioner med cheferna. På samma sätt berättar jag om ledningsgruppens ärenden vid varje HYRY-möte."

Utöver distansarbetet anser Sampsa att HYRY har haft stor inverkan på bl.a. ökad öppenhet vid rekryteringar samt jämställdhets- och likabehandlingsplanen.

Finns det något speciellt under den här tiden som HYRY och Sampsa som dess representant vill uppmärksamma?

"Jag har ofta funderat över hur det nuvarande hybridarbetet påverkar STUK:s gemenskap och hur vi utför vårt arbete. Därför tycker jag att arbetet på kontoret och på distans ska organiseras så att det finns utrymme för möten och djupt tänkande under dagen, oavsett var man befinner sig. Jag tror att AI-verktyg och att avstå från uppgifter som inte har någon effekt kan vara nyckeln till att uppnå detta. Genom att göra det skulle vi kunna uppnå den status som lyckliga tjänstemän som STUK:s vision också nämner", tror Sampsa. 

Visste du att...

I slutet av 2023 hade Strålsäkerhetscentralen 301 anställda. STUK:s personalmängd har minskat sedan 2019. Det kan bero på bl.a. pensionering samt avslutande av tidsbegränsade forskningsprojekt.

Våra nyckeltal 2023

  • Män 57,7 % och kvinnor 42,3 %
  • Medelålder 48 år
  • Genomsnittlig arbetstid vid STUK 14,6 år
  • År 2023 sysselsatte STUK även 8 högskolestuderande/praktikanter och 7 examensarbetare
  • Personalutbildningen bestod av 6,3 utbildningsdagar per årsverke. Detta inkluderar deltagande i beredskapsutbildning och övningar som tog 1,2 arbetsdagar. Till övrig kompetensutveckling (bl.a. lärande i arbetslivet, mentorskap, informationstillfällen och kunskapssökning) användes under 2023 4,6 dagar per årsverke.
  • 88,7 procent av de fast anställda på STUK har en högskoleexamen. Andelen personal med högre högskoleexamen eller forskarutbildning (doktorer och licentiater) är 72,2 procent.
  • Majoriteten av STUK:s anställda har en utbildning inom teknik (48,4 %), naturvetenskap (25,2 %) eller handels-/samhällsvetenskap (17,2 %).
  • Enligt Statens personalundersökning (VMBaro) är STUK-anställdas arbetstillfredsställelse på en skala från 1 till 5 3,84 och viljan att rekommendera arbetsplatsen är 4,01. 
  • STUK annonserade om 13 lediga tjänster år 2023.