Onnellinen virkahenkilöstö saa näkemyksensä esille

Säteilyturvakeskuksessa on joustavat työskentelykäytännöt. Töitä voi tehdä etänä, toimistolla ja paikkaa vaihdellen. Joustavuus vaihtelevissa työ- ja elämäntilanteissa on työntekijöillemme tärkeää. Etätyö ja sen ohjeistus on yksi niistä teemoista, joihin STUKin henkilöstön yhteistyöryhmä (HYRY) on vaikuttanut vahvasti.

HYRY on aktiivinen henkilöstön yhteistyöryhmä, jonka jäseniä ovat osastojen henkilöstöjen valitsemat yhdyshenkilöt, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu. Kokouksia HYRY pitää noin kuusi kertaa vuodessa. Yhteistyöryhmä käsittelee henkilöstön näkökantoja yhteistoiminta-asioissa ja tarvittaessa nostaa asioita myös STUKin johtoryhmän käsiteltäväksi. Se tapahtuu säännöllisesti ja sujuvasti, sillä HYRYn valitsema henkilöstön edustaja kuuluu STUKin johtoryhmään. Käytännölle on jo pitkät perinteet. Tällä hetkellä henkilöstöä johtoryhmässä edustaa isotooppilääketiedettä työkseen valvova Sampsa Kaijaluoto.

”Henkilöstön edustajana olen johtoryhmässä vähän outolintu, mutta olen löytänyt siellä paikkani näkemysten välittäjänä johdon ja henkilöstön välillä. Näen tärkeäksi, etteivät johdon ja henkilöstön todellisuudet pääsisi erkanemaan toisistaan”, Sampsa kertoo roolistaan johtoryhmässä.  ”Yhteistoimintaa toteutan tuomalla jokaiseen johtoryhmän kokoukseen tiedoksi HYRYn ajankohtaiset asiat. Niistä syntyy usein myös keskustelua johtajien kanssa. Vastaavasti jokaisessa HYRYn kokouksessa kerron johtoryhmän kuulumiset.”

Etätyökäytäntöjen lisäksi Sampsa näkee, että HYRY on päässyt vahvasti vaikuttamaan mm. rekrytointien avoimuuden lisäämiseen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Onko tässä ajassa sitten jotain erityistä, johon HYRY ja Sampsa sen edustajana haluaisi kiinnittää huomiota?

”Olen miettinyt useasti nykyisen hybridityön vaikutuksia STUKin yhteisöllisyyteen ja työn tekemiseen. Työ toimistolla ja etänä tulisikin mielestäni järjestää niin, että paikasta riippumatta päivissä olisi tilaa toisen kohtaamiselle ja syvälliselle ajattelulle. Uskon, että tämän saavuttamisessa avainasemassa voivat olla tekoälytyökalut ja luopuminen sellaisista tehtävistä, joilla ei ole vaikuttavuutta. Näin toimimalla voisimme saavuttaa sen onnellisen virkahenkilön tilan, joka STUKin visiossakin mainitaan”, Sampsa uskoo. 

Tiesitkö, että…

Säteilyturvakeskuksessa työskenteli vuoden 2023 lopussa 301 henkilöä. STUKin henkilöstömäärä on kääntynyt laskuun vuodesta 2019 alkaen. Syinä ovat mm. eläköityminen sekä määräaikaisten tutkimushankkeiden päättyminen.

Avainlukujamme 2023

  • Miehiä henkilöstöstä 57,7 % ja naisia 42,3 %
  • Keski-ikä 48 vuotta
  • Keskimääräinen työskentelyaika STUKissa 14,6 vuotta
  • Vuonna 2023 STUKissa työskenteli lisäksi 8 korkeakouluopiskelijaa / harjoittelijaa ja 7 opinnäytetyöntekijää
  • Henkilöstökoulutukseen käytettiin 6,3 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Tähän sisältyy valmiuskoulutukseen ja harjoituksiin osallistuminen, johon käytettiin 1,2 työpäivää. Muuhun osaamisen kehittämiseen (mm. työssä oppiminen, mentoroitavana oleminen, infotilaisuudet ja tiedonhankinta) käytettiin vuonna 2023 4,6 päivää henkilötyövuotta kohden.
  • STUKin vakinaisesta henkilöstöstä 88,7 % on suorittanut korkeakoulutason tutkinnon. Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen (tohtorit ja lisensiaatit) suorittaneiden osuus STUKin henkilöstöstä on 72,2 %.
  • Suurimmalla osalla STUKlaisista on tekniikan alan (48,4 %), luonnontieteellinen (25,2 %) tai kaupallinen / yhteiskuntatieteellinen (17,2 %) koulutus.
  • Valtion henkilöstötutkimuksen (VMBaro) mukaan asteikolla 1-5 STUKlaisten työtyytyväisyys on 3,84 ja työpaikan suositteluhalukkuus 4,01. 
  • Avoimia työpaikkoja STUK ilmoitti vuonna 2023 13 kappaletta.