Aktiivista radonvalvontaa ja -viestintää

Säteilyturvakeskuksen (STUK) yhtenä tehtävänä on toteuttaa työpaikkojen radonvalvontaa. Vuonna 2023 julkaistun STUKin tutkimuksen mukaan n. 34 000 työntekijää altistuu Suomessa viitearvot ylittävälle radonpitoisuudelle työpaikalla. STUK jatkoi aktiivista valvontaa ja viestintää tilanteen korjaamiseksi. 

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä rakennusten sisäilmassa. Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa suurentaa keuhkosyövän riskiä. Sairastumisen riski on suuri erityisesti tupakoijilla. Tupakoinnin lopettamisella vähennetään riskiä tehokkaasti.

STUKin tekemän radonvalvonnan päätavoitteena on, ettei yksikään työntekijä Suomessa altistu liikaa radonkaasulle työpaikallaan. Mittaaminen on ainoa tapa saada radonpitoisuus selville. Työnantajan vastuulla on työpaikan radonturvallisuus, kuten muutkin työturvallisuusasiat.  

Elokuussa 2023 julkaistun STUKin selvityksen mukaan arviolta yli 30 000 työntekijää Suomessa altistuu radonpitoisuuksille, jotka ylittävät viitearvon 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Työpaikan radon on siten merkittävin työperäisen säteilyaltistuksen lähde Suomessa. Olisikin tärkeää, että työnantajat tekisivät työpaikoilla lakisääteiset radonmittaukset, jotta altistuminen tunnistettaisiin ja sitä pystyttäisiin rajoittamaan. STUKin ylläpitämässä radonrekisterissä oli vuoden lopussa tiedot yli 100 000 radonmittauksesta noin 24 000 työpaikalta. Vuonna 2023 STUKin tietoon tuli yli 4 600 työpaikan radonpitoisuudet. Viime vuonna mitatuista tavanomaisista työpaikoista radonpitoisuuden vuosikeskiarvo oli suurempi kuin viitearvo 300 Bq/m³ noin 17 %:ssa mitatuista työpaikoista. 

Etätyöskentely kotona on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Tämä saattaa johtaa vieläkin suurempaan radonaltistukseen työaikana, koska radonpitoisuudet ovat kodeissa keskimäärin suurempia kuin työpaikoilla. STUKin arvion mukaan suurin osa, noin kolme neljäsosaa, suomalaisten säteilyannoksesta johtuu kotien sisäilman radonista. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen radonvalvonnasta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen.

Radonista viestiminen

STUKin keskeisenä viestinnällisenä tavoitteena on rakentaa sidosryhmien luottamusta ja vahvistaa suomalaisten turvallisuuden tunnetta. STUK on tehnyt jo pitkään monipuolisesti radonviestintää työnantajille ja kansalaisille. Koska STUKin tehtävänä on radonin osalta keskittyä työpaikkojen radonvalvontaan, laadimme vuonna 2023 uuden radonviestinnän konseptin, joka kiteyttää miten, milloin ja miksi STUK viestii työpaikoille radonista ja siihen liittyvästä mittausvelvoitteesta. Syksyllä 2023 radonkonseptissa keskityttiin uusien viestintämateriaalien tuottamiseen ja mediaviestinnässä aktivoitumiseen. 

Työnantajien ja kansalaisten radontietoisuutta lisättiin muun muassa tiedotteilla, uutiskirjeillä, sosiaalisen median julkaisuilla ja radonaiheisilla tilaisuuksilla. STUK järjesti syksyllä 2023 päivän mittaisen radonkorjauskurssin kaikille kiinnostuneille. Lisäksi STUKin radonasiantuntijat pitivät radonluentoja useissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa rakentamisen, asumisen ja terveyden ammattilaisille ja opiskelijoille. Luentojen tarkoituksena oli antaa tietoa radonista, sen esiintymisestä sekä radonkorjauksista.

Viestintätyö jatkuu tänä vuonna sidosryhmäyhteistyöllä ja työpaikoille kohdistuvalla suorakontaktoinnilla.

Lue lisää radonista