Aktiv radonövervakning och -kommunikation

En av Strålsäkerhetscentralens (STUK) uppgifter är att genomföra radonövervakning på arbetsplatser. Enligt STUK:s undersökning, som publicerades 2023, exponeras ca. 34 000 arbetstagare i Finland för radonhalter som överstiger referensvärdena på arbetsplatsen. STUK fortsatte med aktiv övervakning och kommunikation för att åtgärda situationen. 

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som kan förekomma i inomhusluften. Långvarig vistelse i höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Risken att insjukna är hög särskilt hos rökare. Att sluta röka är ett effektiv sätt att reducera risken.

Huvudmålet med STUK:s radonövervakning är att ingen arbetstagare i Finland ska utsättas för alltför mycket radongas på sin arbetsplats. Mätning är det enda sättet att få veta radonhalten. Arbetsgivaren ansvarar för radonsäkerheten på arbetsplatsen, liksom för andra arbetssäkerhetsfrågor.  

Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Radon på arbetsplatsen är således den viktigaste källan till yrkesmässig strålningsexponering i Finland. Därför är det viktigt att arbetsgivarna utför lagstadgade radonmätningar på arbetsplatserna för att identifiera och kunna begränsa exponeringen. I STUK:s radonregister fanns vid årets slut uppgifter om över 100 000 radonmätningar från cirka 24 000 arbetsplatser. År 2023 fick STUK kännedom om radonhalterna på över 4 600 arbetsplatser. På de arbetsplatser där radonhalten uppmättes förra året var det årliga medelvärdet högre än referensvärdet 300 Bq/m³ på cirka 17 % av de uppmätta arbetsplatserna. 

Distansarbete hemma har ökat i Finland under de senaste åren. Detta kan leda till ännu högre radonexponering under arbetstid, eftersom radonhalterna i bostäder i genomsnitt är högre än på arbetsplatser. Enligt STUKs bedömning orsakas större delen av finländarnas stråldos, cirka tre fjärdedelar, av radon i inomhusluften i bostäder. Övervakningen av radon i bostäder och övriga vistelselokaler hör till de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna.

Kommunikation om radon

STUK:s centrala kommunikationsmål är att skapa intressenternas förtroende och stärka finländarnas trygghetskänsla. STUK har länge bedrivit mångsidig radonkommunikation till arbetsgivare och medborgare. Eftersom STUK:s uppgift för radon är att fokusera på radonövervakning på arbetsplatser, tar vi under 2023 fram ett nytt koncept för radonkommunikation som kristalliserar hur, när och varför STUK kommunicerar om radon och tillhörande mätningsskyldighet till arbetsplatserna. Under hösten 2023 fokuserade radonkonceptet på produktion av nytt kommunikationsmaterial och aktivering i mediekommunikation. 

Arbetsgivarnas och medborgarnas radonmedvetenhet ökades genom till exempel pressmeddelanden, nyhetsbrev, inlägg på sociala medier och radonrelaterade evenemang. Hösten 2023 anordnade STUK en dagslång radonsaneringskurs för alla intresserade. Dessutom höll STUK:s radonexperter radonföreläsningar vid flera tillfällen och evenemang för yrkesverksamma och studerande inom byggande, boende och hälsa. Syftet med föreläsningarna var att ge information om radon, dess förekomst samt radonsanering.

Kommunikationsarbetet fortsätter i år med intressentsamarbete och direktkontakt på arbetsplatserna.

Läs mer om radon