Hoppa till innehåll

Över 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på arbetsplatser

Utgivningsdatum 18.9.2023 11.31
Pressmeddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Därför är det viktigt att arbetsgivarna att utför lagstadgade radonmätningar på arbetsplatserna för att identifiera och kunna begränsa exponeringen.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som kontinuerligt bildas genom nedbrytning av uran i jordskorpan. Därifrån kan den förflytta sig till inomhusluften i byggnader. Eftersom man inte kan varsebli radon på något sätt är mätning det enda sättet att undersöka radonhalten. Strålsäkerhetslagen förpliktar arbetsgivarna att utreda radonhalterna och vid behov begränsa radonexponeringen med hjälp av radonsaneringsåtgärder eller genom att begränsa arbetstiden i lokaler med höga radonhalter.

År 2018 skickade STUK en enkät om radon i inomhusluften på arbetsplatsen till alla finländska arbetarskyddsfullmäktige och -chefer. Arbetsplatserna som svarade på enkäten bjöds in att delta i radonmätningar. Två radonmätningsburkar skickades till de deltagande arbetsplatserna och dessutom skickades en kontinuerlig radonmätningsanordning till en del av arbetsplatserna. På så sätt fick man den bästa uppskattningen av radonhalten under arbete.

I studien mätte 700 arbetsplatser radonnivåerna. Resultaten publicerades i forskningsartikeln ”Radon Exposure Concentrations in Finnish Workplaces” i tidskriften Health Physics i augusti 2023.

Radon är den vanligaste källan till yrkesmässig strålningsexponering

Enligt forskningsresultaten finns det mer än 30 000 arbetstagare i Finland på vars arbetsplatser radonhalten under arbetstid överstiger referensvärdet på 300 Bq/m3. Radon på arbetsplatsen är således den viktigaste källan till yrkesmässig strålningsexponering i Finland. Även om den genomsnittliga radonhalten på finska arbetsplatser var låg (41 Bq/m3) baserat på resultaten av burkmätningarna, är vissa arbetstagare fortfarande exponerade för alltför höga radonhalter. Probabilistisk bedömning med hjälp av sannolikhetsfördelningar användes som forskningsmetod. Metoden beaktar inte bara den uppmätta radonhalten, utan även effekten av ventilation och årstidsvariationer i radonhalten.

Distansarbete hemma har ökat i Finland under de senaste åren. Detta kan leda till ännu högre radonexponering under arbetstid, eftersom radonhalterna i bostäder i genomsnitt är högre än på arbetsplatser.  

Exponering för radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Att skydda arbetstagare från alltför hög radonexponering är en viktig del av arbetshälsan och säkerheten i arbetet. Arbetstagarnas radonexponering ska bedömas genom radonmätningar som godkänts av STUK.

Mer information

Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kojo Katja, Turtiainen Tuukka, Holmgren Olli, Kurttio Päivi. Radon Exposure Concentrations in Finnish Workplaces. Health Physics 2023; 125 (2): 92–101.

Stuk.fi: Radon på arbetsplatser