Yhteistyö Ukrainan kanssa vahvistui

Vuonna 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut maan säteily- ja ydinturvallisuustilannetta. Pohjoismaiden säteilyviranomaiset tekivät vuonna 2023 laajasti yhteistyötä, jotta turvallisuustilanne Ukrainassa paranisi. Yhteistyöllä haluttiin myös varmistaa, että viranomaisilla olisi ajantasaista tietoa alueen tapahtumista.

3D-laserkeilausjärjestelmä. Kuva: SSTC NRS.

Vuonna 2023 STUK vahvisti yhteistyötään Ukrainan säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen (SNRIU) ja sen teknisen tukiorganisaation (SSTC NRS) kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi ulkoministeriön rahoittama Finnish Ukrainian Radiation and Nuclear Safety Cooperation (FURN) -kehitysyhteistyöhanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä pohjoismaisten viranomaisten kanssa.
  
FURN-projektin ensimmäisenä tavoitteena on kehittää Ukrainan säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen osaamista. STUK osallistuu asiantuntijaroolissa norjalais-ukrainalaisen viranomaisyhteistyöohjelman projekteihin, joissa kehitetään Ukrainan säännöstöä ja viranomaistoimintaa ja mietitään ratkaisuja Ukrainan akuutteihin ongelmiin. 

Toinen FURN-projektin keskeinen tavoite on uuden säteilymittausauton toimittaminen Ukrainaan. STUK toteuttaa projektin yhteistyössä Ruotsin, Norjan ja Tanskan viranomaisten kanssa. Suomesta Ukrainaan toimitettava säteilymittausauto on jo toinen laatuaan. Edellinen, vuonna 2011 toimitettu auto on tullut käyttöikänsä päähän, mutta tarve toimivalle säteilymittauskalustolle on vahvistunut sodan myötä. STUK varustaa uuden säteilymittausauton entistä paremmin ja huolehtii siitä, että ukrainalaiset saavat tarvittavan käyttöönottokoulutuksen ja lisäkoulutusta. Auton on tarkoitus olla Ukrainan viranomaisten käytössä vuonna 2026. 

”Perehtyminen Ukrainan säteily- ja ydinturvallisuustilanteeseen ja viranomaisten haasteisiin sotaa käyvässä maassa on ollut uudenlainen haaste, ja työ on tuntunut erityisen merkitykselliseltä. Ukrainalaisten kyky selviytyä ja palautua vastoinkäymisistä ja usko parempaan huomiseen on tehnyt suuren vaikutuksen. Tapaamiset suomalaisten ja eurooppalaisten Ukrainan tukemiseen osallistuvien toimijoiden kanssa ovat myös vahvistaneet luottamustani siihen, että Ukraina tahtoo kehittyä osaksi eurooppalaista arvoyhteisöä”, toteaa STUKin kansainvälisen yhteistyön johtava asiantuntija Aapo Tanskanen.

STUK on jo aiemmin toimittanut Ukrainaan laiteapua, muun muassa elektronisia dosimetreja henkilökohtaisten säteilyannosten mittaamiseen vuonna 2022. Kesällä 2023 STUK suunnitteli ja toteutti 3D-laserkeilausjärjestelmän lahjoituksen Suomesta Ukrainaan. Toimenpide sisälsi skannerijärjestelmän kuljetuksen huolellisen suunnittelun sekä harjoitukset, joilla varmistettiin laitteiston tehokas käyttö. Huolellisen toteutuksen ja yhteistyön ansiosta lahjoitus onnistui ja oli virstanpylväs alueen teknisten valmiuksien kehittämisessä.

”Laserkeilauslaitteistolla pystytään luomaan mittatarkkoja kolmiulotteisia virtuaalimalleja erilaisista rakennuksista ja tiloista. Virtuaalimalleja hyödynnetään nykyään useisiin eri tarkoituksiin. Niitä voidaan käyttää muutos- ja huoltotöiden suunnitteluun sekä henkilöstön koulutukseen. Ukrainassa laserkeilausta ja virtuaalimalleja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi Neuvostoliiton ajoilta periytyvien laitosten käytöstäpoistossa. Niiden avulla voitaisiin myös pienentää käytöstäpoistotyöstä aiheutuvia säteilyannoksia”, Tanskanen kertoo.

Yhteistyö Euroopan hätäavun koordinointikeskuksen kanssa 

Pohjoismaiden lisäksi STUK on tehnyt tiivistä yhteistyötä Euroopan hätäavun koordinointikeskuksen (ERCC) kanssa Ukrainan tilanteeseen liittyen. Keskus ohjaa ja koordinoi avustusoperaatioita suuronnettomuuksissa ja katastrofitilanteissa. Ukrainassa käytävä sota on lisännyt säteilyonnettomuusuhkaa, joten viranomaisyhteistyön ja STUKin tarjoaman tuen merkitys on korostunut. 

Vuoden 2023 jälkipuoliskolla STUK oli päävastuussa säteily- ja ydinuhkiin liittyvän asiantuntijatuen tarjoamisesta ERCC:lle. STUKin asiantuntijat laativat tilannearvioita Ukrainan säteilyturvallisuuden kannalta merkittävistä muutoksista ja järjestivät säteilyvaaratilanteeseen liittyvän harjoituksen ERCC:n henkilöstölle.  Syksyn 2023 harjoitusskenaariona oli ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa. Harjoituksesta saatua palautetta ja sen aikana tehtyjä havaintoja hyödynnetään asiantuntijapalvelun jatkokehittämiseen.

Lue lisää aiheesta