STUK edisti useita kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuus on sisäänrakennettu valtion, ja siten myös Säteilyturvakeskuksen (STUK), toimintaan ja lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen yhteiskunnan hyväksi. STUKin toiminnan tarkoituksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUK tekee vuosittain tulossopimuksen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa. Vastuullisuustyö ja valitut tavoitteet nivoutuvat luontevaksi osaksi tulostavoitteiden asettamista ja tuloksellisuuden arviointia. 

Vuonna 2023 STUK edisti useita kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja osana toimintaansa. Erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 3, 7 ja 16 ja niiden alatavoitteet (3.4, 7.1, 16.6, 16.8, 16.a) nähdään kytkeytyvän luontevasti STUKin toimintaan.

Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille
Vuoden 2023 aikana STUK edisti YK:n tavoitteiden mukaisesti terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaamista kaiken ikäisille oman roolinsa mukaisesti turvallisella ja oikeutetulla säteilyn käytön valvonnalla, luonnonsäteilyn ympäristövalvonnalla, säteilyyn liittyvällä viestinnällä sekä ylläpitämällä ja kehittämällä valmiutta ja varautumista erilaisiin säteilyvaaraa aiheuttaviin onnettomuus- ja muihin poikkeaviin tilanteisiin.

Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
STUK edisti yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ydinenergialain kokonaisuudistusta, valvoi käytössä olevien ydinvoimalaitosten turvallisuutta sekä edisti ydinjätehuollon turvallisuutta valvomalla voimalaitosjätehuollon turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi valvonnalla on edistetty käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen turvallista rakentamista ja käyttöönoton valmistelua. Tavoitteen 7 edistämiseksi STUK on osallistunut vuoden 2023 aikana aktiivisesti myös kansainväliseen ydinturvallisuussääntelyn yhteistyöhön, jolla mahdollistetaan ydinenergian turvallinen käyttö Suomessa myös tulevaisuudessa.

Tavoite 16: Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla
STUKissa edistettiin tehokkaiden, vastuullisten ja läpinäkyvien instituutioiden rakentamisen tavoitetta sekä tuettiin rauhanomaisten yhteiskuntien edistämistä. Kansainvälisillä asiantuntijapalveluhankkeillaan STUK on tukenut kohdemaissa ydin- ja säteilyturvallisuusviranomaisten kehittämistä sekä hyvän hallinnon periaatteita. Afrikassa käynnistettiin vuoden 2023 aikana laaja ja monivuotinen ydinmateriaalivalvonnan koulutushanke, jossa STUK toimii Afrikan maiden ydinmateriaalivalvonnan osaajien kouluttajina. STUK on toiminut aikaisempien vuosien tapaan aktiivisesti myös asiantuntijana ja kansallisena viranomaisena osana kansainvälistä ydinkoekiellon valvontaa ja tarjonnut asiantuntemustaan kansainvälisen ydinterrorismin ehkäisyyn. 

STUKin jalanjälki toimintaympäristöön

Toiminnan jalanjälki muodostuu vastuullisuuden näkökulmasta negatiivisista ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, joita organisaation olemassaolosta ja toiminnasta aiheutuu toimintaympäristöön. Tavoitteena on pienentää toiminnasta aiheutuvaa jalanjälkeä. 

Ekologinen vastuu

STUKin toiminnassa välittömiä haitallisia ympäristövaikutuksia syntyy pääasiassa energian kulutuksessa, matkustamisessa, jätteiden syntymisessä ja hankintoihin liittyen. STUK muutti vuonna 2022 Jokiniemeen Vantaalle uusiin toimitiloihin, joissa on aikaisempiin toimitiloihin verrattuna mm. tehokkaampi tilankäyttö, energiaystävällisempi valaistus, tehokas jätteiden kierrätys ja energian käyttöä optimoiva kiinteistöautomatiikka. Toimitilat hyödyntävät tehokkaasti maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Valtion tavoite hiilineutraaleista toimitiloista vuoteen 2035 mennessä on STUKissa jo lähes toteutunut. 

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea oman organisaation hyvinvoinnin ja osaamisen turvaamista. STUKin tavoitteena on olla työpaikka, jossa henkilöstöä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ja joka tarjoaa hyvän työympäristön ja -yhteisön, selkeät vastuut ja mielenkiintoiset sekä merkitykselliset työtehtävät. STUKin arvot asiantuntemus, avoimuus, rohkeus ja yhteistyö ohjaavat myös henkilöstöjohtamista. 

Valtion VMBaro-työtyytyväisyyskysely toteutettiin vuonna 2023 STUKissa yhdeksättä kertaa. Kyselyssä STUKin työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksiarvo 3,84 nousi vuoden 2022 tasosta (3,81) ollen edelleen parempi kuin valtion 3,70. STUKin henkilöstö on tyytyväisintä työnantajakuvaan ja arvoihin, työyhteisön toimintakulttuuriin sekä työn sisältöön ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Eniten kehitettävää koetaan olevan palkkauksessa arvion kuitenkin parannuttua vuodesta 2022. 

Taloudellinen vastuu

STUKin varojen käyttö on vastuullista, tarkkaa ja asianmukaista. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistuu tilintarkastuksessa siitä, että STUK on noudattanut valtion talousarviota ja että tilinpäätökset antavat oikeat ja riittävät tiedot STUKin tuotoista, kuluista ja taloudellisesta asemasta. 

Vuonna 2023 STUKissa käynnistettiin erilaisia suunnittelutoimenpiteitä kustannustehokkaan toiminnan ja kestävän talouden vahvistamiseksi. Näistä merkittävin on tavoite tilatehokkuuden nostamiseksi Vantaan Jokiniemen toimitiloissa valtion toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti. Olennaisin toimi tämän toteuttamiseksi on Tullilaboratorion mahdollinen sijoittuminen Vantaan Jokiniemen turvallisuuskampukselle osittain STUKin kanssa yhteisiin toimitiloihin.

STUKin johtamisjärjestelmän hankintaohjeiden lisäksi mm. virkamatkoja koskevassa ohjeessa on korostettu kustannussäästöjen lisäksi ympäristökuormituksen vähentämiseen pyrkimistä valtion matkustusstrategian mukaisesti esim. etäkokouskäytännöillä ja matkustustavan valinnoilla. Sosiaalisen ja ekologisen vastuun periaatteet huomioidaan hankinnoissa tarkoituksenmukaisella tavalla tapauskohtaisesti arvioiden. 

Kun toimimme kustannustehokkaasti, pysyvät viranomaistoimintamme kustannukset asiakkaille kohtuullisina ja rahaa jää myös toimintamme kehittämiseen. Hoidamme talouttamme kestävästi ja pitkäjänteisesti.

Tutustu STUKin vastuullisuusraporttiin 2023 (Julkari.fi)  

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (ykliitto.fi)