STUK främjade flera mål för hållbar utveckling

Ansvaret är inbyggt i statens verksamhet, och därmed också i Strålsäkerhetscentralens (STUK) verksamhet, och i genomförandet av lagstadgade uppgifter för samhället. Syftet med STUKs verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadliga effekter. STUK ingår årligen ett resultatavtal med social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Hållbarhetsarbetet och de valda målen är en naturlig del av att sätta upp resultatmål och utvärdera resultaten. 

Under 2023 främjade STUK flera teman förknippade med hållbar utveckling och ansvar som en del av sin verksamhet. I synnerhet anses FN:s mål 3, 7 och 16 och deras delmål (3.4, 7.1, 16.6, 16.8, 16.a) för hållbar utveckling kopplas naturligt till STUKs verksamhet.

Mål 3: Att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar
Under 2023 har STUK i enlighet med FN:s mål främjat ett hälsosamt liv och välbefinnande för personer i alla åldrar i enlighet med sin egen roll genom säker och berättigad övervakning av strålanvändning, miljöövervakning av naturlig strålning, strålningsrelaterad kommunikation samt genom att upprätthålla och utveckla beredskap för olika olyckor och andra avvikande situationer som medför strålrisk.

Mål 7: Att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad
STUK främjade i samarbete med arbets- och näringsministeriet den totala reformen av kärnenergilagen, övervakade säkerheten vid de kärnkraftverk som var i drift samt främjade säkerheten vid kärnavfallshanteringen genom att övervaka säkerhetskraven för kärnavfallshanteringen. Dessutom har övervakningen bidragit till att inkapslings- och slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle byggs och förbereds för idrifttagning på ett säkert sätt. För att främja mål 7 har STUK under 2023 också aktivt deltagit i ett internationellt samarbete kring kärnsäkerhetsföreskrifter, som möjliggör säker användning av kärnenergi i Finland även i framtiden.

Mål 16: Att utveckla effektiva, ansvarsfulla och transparenta institutioner på alla nivåer
På STUK främjades målet att bygga effektiva, ansvarsfulla och transparenta institutioner och man stödde främjandet av fredliga samhällen. Med sina experttjänstprojekt har STUK stött utvecklingen av kärn- och strålsäkerhetsmyndigheterna i målländerna samt principerna om god förvaltning. I Afrika startades under 2023 ett omfattande och flerårigt utbildningsprojekt inom kärnämneskontroll, där STUK utbildade aktörer inom kärnämneskontroll i afrikanska länder. STUK har såsom tidigare år också aktivt fungerat som expert och nationell myndighet som en del av den internationella övervakningen av förbudet mot kärnvapenprov och har tillhandahållit sin sakkunskap för att förebygga internationell nukleär terrorism. 

STUK:s fotavtryck i verksamhetsmiljön

Ur ansvarssynpunkt består verksamhetens fotavtryck av de negativa ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser som organisationens existens och verksamhet orsakar för verksamhetsmiljön. Målet är att minska det fotavtryck som verksamheten förorsakar. 

Ekologiskt ansvar

I STUK:s verksamhet uppstår direkta skadliga miljökonsekvenser främst på grund av energiförbrukning, resor, uppkomsten av avfall och upphandling. År 2022 flyttade STUK till Ånäs i Vanda till nya lokaler med bland annat effektivare användning av lokalerna, energieffektiv belysning, effektiv avfallsåtervinning och energioptimerad fastighetsautomation. Lokalerna utnyttjar effektivt geotermisk värme och solenergi. Statens mål om koldioxidneutrala lokaler senast 2035 har redan nästan förverkligats i STUK. 

Socialt ansvar

Med socialt ansvarstagande avses framför allt att trygga den egna organisationens välmående och kompetens. STUK:s mål är att vara en arbetsplats där personalen behandlas rättvist och jämlikt, och som erbjuder en god arbetsmiljö och -gemenskap, tydliga ansvarsområden och intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. STUK:s värderingar sakkunskap, öppenhet, mod och samarbete styr också personalledningen. 

Statens VMBaro-undersökning om arbetstillfredsställelse genomfördes 2023 för nionde gången i STUK. I undersökningen steg STUK:s totala indexvärde för arbetstillfredsställelse till 3,84 från 2022 års nivå (3,81), vilket fortfarande är bättre än statens 3,70. STUK:s personal är mest nöjd med arbetsgivarbilden och värderingarna, arbetsgemenskapens verksamhetskultur samt arbetets innehåll och möjligheter att påverka. Det som mest behövs utvecklas är lönen, även om bedömningen har förbättrats sedan 2022. 

Ekonomiskt ansvar

STUK:s medel används ansvarsfullt, omsorgsfullt och ändamålsenligt. Statens revisionsverk (VTV) försäkrar sig vid revisionen om att STUK har följt statens budget och att boksluten ger korrekt och tillräcklig information om STUK:s intäkter, kostnader och ekonomiska ställning. 

Under 2023 inleddes olika planeringsåtgärder i STUK för att stärka en kostnadseffektiv verksamhet och hållbar ekonomi. Av dessa är det viktigaste målet en effektivare användning av lokalerna i Ånäs i Vanda i enlighet med målen i statens lokalstrategi. Den viktigaste åtgärden för att genomföra detta är en eventuell placering av Tullaboratoriet på säkerhetscampuset i Ånäs i Vanda, delvis i gemensamma lokaler med STUK.

Utöver STUK:s riktlinjer för upphandling av ledningssystem betonar bl.a. anvisningen om tjänsteresor utöver kostnadsbesparingar även att man ska sträva efter att minska miljöbelastningen i enlighet med statens resestrategi, t.ex. genom distansmöten och val av resesätt. Principerna om socialt och ekologiskt ansvar beaktas i upphandlingar på ett ändamålsenligt sätt och bedöms från fall till fall. 

Genom att vara kostnadseffektiva håller vi kostnaderna för vår myndighetsverksamhet inom rimliga gränser för våra kunder och sparar pengar för att utveckla vår verksamhet. Vi tar hand om vår ekonomi på ett hållbart och långsiktigt sätt.

FN:s globala mål för hållbar utveckling (fn.se)