Mittauksia ympäristössä ja laboratorioissa: säteilymittaustietoa vuodelta 2023

Säteilyturvakeskus (STUK) tarjoaa mm. yrityksille, kunnille, valtion muille virastoille ja yksityisille kansalaisille erilaisia säteilyyn liittyviä mittaus-, kalibrointi- ja asiantuntijapalveluita. Osa mittaustiedoista saadaan automaattisen valvontaverkon kautta, osa STUKin laboratorioiden analysoimana. 

Ympäristön säteilyvalvonta

STUK vastaa Suomen alueella ympäristön säteilyvalvonnasta, ydinlaitosten ympäristövalvonnasta sekä ydinkoekieltosopimuksen valvontaverkkoon kuuluvan radionuklidilaboratorion toiminnasta. Suomessa on automaattinen ulkoista säteilyä mittaava valvontaverkko, johon kuuluun noin 250 mittausasemaa eri puolilla Suomea. Säteilyvalvontaverkko tuotti vuoden 2023 aikana yli 13 miljoonaa ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittausta. Lisäksi verkko tuotti noin 1,5 miljoonaa spektrometristä mittausta erityisesti kotimaisten ydinvoimalaitosten ympäristöön sijoitetuilta asemilta. Ulkoilman radioaktiivisuusvalvontaan käytettävät hiukkaskerääjät tuottivat noin 400 000 mittausta. 

Mittaus ja analyysit -laboratorio

Mittaus ja analyysit -laboratorio vastaa radioaktiivisten aineiden aktiivisuusmäärityksistä ja kehittää mittaus- ja analyysimenetelmiä STUKin omaan käyttöön. Laboratorio ylläpitää ja kehittää laboratoriotoimintaan liittyvää laatujärjestelmää. Ympäristön säteilyvalvonnan näytteitä analysoitiin viime vuonna noin 1100 kappaletta. Palveluna tuotettuja radiokemiallisia ja gammaspektrometrisiä laboratorioanalyysejä tehtiin 2300 ja sisäilman radonmittauksia 9300 kappaletta.

Dosimetrialaboratorio

Dosimetrialaboratorio ylläpitää ionisoivan säteilyn annossuureiden ja radonin aktiivisuussuureen mittanormaaleita. Lisäksi laboratorio tarjoaa palveluna säteilymittareiden kalibrointeja, passiivisten kohtioiden säteilytyksiä, säteilymittareiden tarkistuksia ja säteilylaitteiden testauksia. Vuonna 2023 tehtiin uusi ennätys: kalibrointi- ja säteilytystodistuksia kirjoitettiin asiakkaille yhteensä 324. Vuoden aikana kalibroitiin yli 1000 säteilymittaria ja säteilytyksiä tehtiin vajaat 3000.

Ionisoimattoman säteilyn valvonta 

Ionisoimattoman säteilyn valvonta -yksikön optisessa laboratoriossa kalibroidaan mittalaitteita sekä testataan laitteita, jotka tuottavat ultraviolettisäteilyä tai valoa mukaan lukien laserit. Radiolaboratoriossa tarkistetaan sähkömagneettisia kenttiä mittaavien mittareiden kalibrointeja sekä mitataan erityisesti kuluttajatuotteiden muodostamaa altistusta käyttäjilleen. Radiolaboratorioon kuuluvassa SAR-laboratoriossa mitataan esimerkiksi matkapuhelimien ja älykellojen muodostamaa altistusta. Tuotteiden mittaukset tehdään osana markkinavalvontaa. Vuonna 2023 SAR-laboratoriota hyödynnettiin matkapuhelimien turvallisuusstandardin kehitystyössä. Palvelusuoritteita yksikkö voi tehdä tahoille, jotka eivät ole STUKin valvonnan piirissä. Näitä ovat tyypillisesti muun muassa yliopistot ja sairaalat. 

Kenttä ja tilannekuva -laboratorio

Kenttä ja tilannekuva -laboratorion vastuualueita ovat kenttämittaustoiminta ja säteilyvalvonta sekä niiden tarvitsema etä- ja asiantuntijatuki. Laboratorio antaa etä- ja asiantuntijatukea esim. Suomen tullille ja poliisille. 

STUK vastaa Tullin toimipisteisiin sijoitettujen säteilyvalvontalaitteistojen ylläpidosta. Järjestelmät lähettävät reaaliaikaista säteilymittaustietoa STUKin keskustietokantaan asiantuntijoiden saataville. Vuonna 2023 säteilyvalvontalaitteet tuottivat lähes 200 miljoonaa automaattista mittausta. STUKissa asiantuntijat tarkistivat noin 2300 havainnon alkuperän ja antoivat tarvittaessa etänä apua Tullin kenttätoimijoille. Tulli teki ilmoituksen 100 säteilyhavainnosta, joista noin neljännes edellytti yhteydenottoa STUKin päivystäjään ja mahdollisia jatkotoimia STUKin asiantuntijoilta.

Lue lisää

Mittaus- ja kalibrointipalvelut (stuk.fi)