Mätningar i miljö och laboratorier: strålningsmätningsdata från 2023

Strålsäkerhetscentralen (STUK) erbjuder bland annat företag, kommuner, statens övriga myndigheter och privata medborgare olika slags strålningsrelaterade mätnings-, kalibrerings- och experttjänster. En del av mätuppgifterna inhämtas via ett automatiskt övervakningsnät, en del analyseras av STUK:s laboratorier. 

Övervakning av strålningen i miljön

STUK ansvarar inom Finlands område för strålningsövervakning av miljön, miljöövervakning av kärntekniska anläggningar samt driften av radionuklidlaboratoriet som ingår i övervakningsnätet för förbud mot kärnvapenprov. I Finland finns ett nätverk för automatisk övervakning av extern strålning, som består av cirka 250 mätstationer runt om i landet. Strålningsövervakningsnätet producerade över 13 miljoner mätningar av doshastighet för extern strålning under 2023. Dessutom producerade nätet cirka 1,5 miljoner spektrometriska mätningar, särskilt från stationer i närheten av inhemska kärnkraftverk. Partikelinsamlarna som används för övervakning av radioaktivitet i utomhusluften gav cirka 400 000 mätningar. 

Laboratoriet för mätning och analys

Laboratoriet för mätning och analys ansvarar för aktivitetsbestämningar av radioaktiva ämnen och utvecklar mät- och analysmetoder för STUK:s eget bruk. Laboratoriet upprätthåller och utvecklar ett kvalitetssystem relaterat till laboratorieverksamheten. Förra året analyserades cirka 1 100 prover från strålningsövervakningen av miljön. 2 300 radiokemiska och gammaspektrometriska laboratorieanalyser och 9 300 radonmätningar av inomhusluften utfördes.

Dosimetrilaboratorium

Dosimetrilaboratoriet upprätthåller måttnormaler för dosstorheter av joniserande strålning och radonets aktivitetsmängd. Dessutom erbjuder laboratoriet kalibrering av strålningsmätare, bestrålning av passiva poler, kontroller av strålningsmätare och tester av strålningsalstrande apparater. År 2023 skrevs ett nytt rekord med totalt 324 kalibrerings- och strålningscertifikat till kunder. Under året kalibrerades över 1 000 strålningsmätare och knappt 3 000 strålningar utfördes.

Övervakning av icke-joniserande strålning 

I enheten för övervakning av icke-joniserande strålnings optiska laboratorium kalibreras mätutrustning samt testas apparater som avger ultraviolett strålning eller ljus, inklusive laser. Radiolaboratoriet kontrollerar kalibreringen av mätare som mäter elektromagnetiska fält samt mäter i synnerhet den exponering som konsumentprodukter ger sina användare. I SAR-laboratoriet som tillhör radiolaboratoriet mäts exponeringen från exempelvis mobiltelefoner och smartklockor. Produktmätningarna görs som en del av marknadsövervakningen. Under 2023 användes SAR-laboratoriet för att utveckla säkerhetsstandarden för mobiltelefoner. Enheten kan utföra tjänster för parter som inte omfattas av STUK:s övervakning. Dessa är vanligtvis universitet och sjukhus. 

Laboratoriet för fältmätningar och lägesbilder

Laboratoriet för fältmätningar och lägesbilders ansvarsområden är fältmätningsverksamhet och strålningsövervakning samt det distans- och expertstöd de behöver. Laboratoriet ger distans- och expertstöd till t.ex. Finlands tull och polis. 

STUK ansvarar för underhållet av strålningsövervakningsutrustningen på Tullens verksamhetsställen. Systemen skickar strålningsmätningsdata i realtid till STUK:s centrala databas som är tillgänglig för experter. År 2023 producerade strålningsövervakningsutrustningen nästan 200 miljoner automatiska mätningar. På STUK kontrollerade experterna ursprunget för cirka 2 300 observationer och gav vid behov hjälp på distans till Tullens fältaktörer. Tullen anmälde 100 strålningsobservationer, varav cirka en fjärdedel krävde kontakt med STUK:s jourhavande och eventuella vidare åtgärder från STUK:s experter.

Läs mer om våra mätnings- och kalibreringstjänster (stuk.fi)