Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen turvallisuusarviointi jatkui

Posiva Oy rakentaa Olkiluotoon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitosta. Tämä laitos on ydinlaitos, joten Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo laitoksen rakentamista samoin menettelyin kuin ydinvoimalaitoksia. Käyttölupahakemuksen käsittely ja rakentamistoimien valvonta jatkui STUKissa vuoden 2023 aikana. Lisäksi STUK suunnitteli tulevaa käytönaikaista valvontaa ja arvioi pitkäaikaisturvallisuutta.

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentaminen jatkui vuonna 2023 ja laitos valmistautuu käyttöönottoon. STUK valvoi järjestelmien ja laitteiden valmistusta ja asennusta sekä koekäyttöjä. Lisäksi STUK valvoi Posivaa organisaationa: turvallisuuskulttuuria, johtamista, laadunvarmistamista, valmiuden ja seurannan mittareita, toiminnan kehittämistä ja henkilöstön osaamista. 

Myös laitoksen käytönaikaisen valvonnan suunnittelu oli ajankohtaista. Tulevaisuudessa STUK valvoo uusien, maanalaisten loppusijoitustilojen louhimista, loppusijoituskapseleiden ja bentoniittipuskurikomponenttien valmistamista ja asentamista sekä organisaation toimintaa laitoksen koko käyttöiän, noin sadan vuoden ajan.

Arvio turvallisuudesta työn alla

STUK jatkoi Posivan vuoden 2021 lopussa toimittaman käyttölupahakemuksen käsittelyä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) lupaviranomaisena pyysi STUKin lausuntoa Posivan loppusijoituslaitoksen turvallisuudesta 31.12.2023 mennessä. Koska käyttölupahakemusaineiston käsittely on STUKissa kesken, pyysi STUK TEMistä lisäaikaa lausunnon antamiselle vuoden 2024 loppuun saakka. Käyttölupahakemuksen käsittely etenee STUKissa suunnitellusti, mutta aineiston laajuuden sekä STUKin Posivalta edellyttämien aineistopäivitysten käsittelyn vuoksi lausunnon loppuunsaattaminen vie kokonaisuudessaan ennakoitua pitempään. 

”Mistään dramaattisesta viivästymisestä ei ole kysymys. Tärkeintä tässä on, että Posiva kykenee huolehtimaan turvallisuudesta ja pystyy sen STUKille eli yhteiskunnalle osoittamaan. Mikään ei viittaa siihen, ettei näin olisi”, toteaa projektipäällikkö Päivi Mäenalanen STUKista. 

STUK tarkastaa ja varmistaa osaltaan, että kapselointi- ja loppusijoituslaitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti, ydinlaitoskokonaisuutta voidaan käyttää turvallisesti ja että ydinlaitoskokonaisuuden henkilöstö on koulutettu laitoksen turvallista käyttämistä varten. Käyttöluvan saatuaan Posiva voi aloittaa Teollisuuden voiman (TVO) Olkiluodon ja Fortumin Loviisan ydinvoimaloissa syntyneen ja syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen. Loppusijoituslaitoksen käyttöluvasta päättää valtioneuvosto.

Pitkäaikaisturvallisuutta kauas tulevaisuuteen

STUK arvioi tässä hetkessä tehtävien päätöksien ja ratkaisujen vaikutuksia tuhansien vuosien päähän, jotta myös tulevat sukupolvet ovat turvassa säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Ydinjätteen loppusijoituslaitoksissa on tärkeää osoittaa laitoksen olevan turvallinen sen sulkemisen jälkeenkin. Tätä kutsutaan pitkäaikaisturvallisuudeksi. Pitkäaikaisturvallisuuden arviointi on merkittävä osa myös STUKin TEMille toimitettavaa turvallisuuslausuntoa.

STUK arvioi viime vuonna Posivan toimittaman pitkäaikaisturvallisuuden perustelun osana käyttölupahakemusaineistoa. Tarkastushavainnot ja huomiot edellyttävät Posivalta lisätietoja sulkemisen jälkeisestä alkutilasta ja sen poikkeamista sekä loppusijoitusjärjestelmän käyttäytymisestä pitkällä aikavälillä. STUK myös aloitti biosfääriä koskevan radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen ja annosten arvioinnin. Arvioinnin lisäksi STUK teki vertailevia analyyseja Posivan laskemista radioaktiivisten aineiden kulkeutumisesta loppusijoituslaitoksesta elinympäristöön mahdollisten päästöjen seurauksena.

Valvontaa suomalaisilla menetelmillä

Ennen kuin käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan ihmisten ja elollisen luonnon ulottumattomiin, on polttoaine mitattava tarkasti ja luotettavasti. On varmistuttava, että loppusijoituskapseleihin suljettava käytetty ydinpolttoaine vastaa siitä annettuja tietoja, eli kapseli sisältää kaikki ilmoitetut polttoainesauvat. On myös oltava keino, jolla mittaustulokset pidetään tallessa niin, että ne ovat ihmisten saatavilla ja ymmärrettävissä vielä monien vuosien kuluttua.

STUK ja Fysiikan tutkimuslaitos ovat yhdessä kehittäneet uusia keinoja käytetyn ydinpolttoaineen valvontaan. Näitä innovatiivisia menetelmiä tarvitaan ennen kuin maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos voidaan ottaa käyttöön. Yhteistyöprojekteissa on suunniteltu mittauslaitteet ja rakennettu ohjelmistot mittaustulosten analysointiin sekä kehitetty tarkastuskriteerit loppusijoitettavan käytetyn ydinpolttoaineen ydinmateriaalivalvontaan.

Loppusijoitettavan ydinpolttoaineen mittaamisessa käytettävät menetelmät ovat passiivinen gammaemissiotomografia (PGET) ja passiivinen neutronialbedoreaktiivisuusmittaus (PNAR). Ensimmäisellä saadaan polttoaineesta tarkka poikkileikkauskuva, jossa näkyvät yksittäiset aktiiviset polttoainesauvat. PNAR-menetelmällä saadaan lisävarmuus, että polttoaineen ydintekniset ominaisuudet ovat sitä mitä pitääkin.

”Uusien menetelmien kehittäminen nimenomaan Suomessa on hyvin luonnollista, koska täällä alkaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ensimmäisenä maailmassa. Muut maat saavat valmiita menetelmiä käyttöönsä, kunhan etenevät omissa hankkeissaan näin pitkälle”, kertoo tutkija Riina Virta STUKista.

Lue lisää aiheesta