Samarbetet med Ukraina stärktes

Det ryska anfallskriget i Ukraina som inleddes 2022 har förändrat landets strålnings- och kärnsäkerhetsläge. Strålsäkerhetsmyndigheterna i Norden samarbetade under 2023 i stor utsträckning för att förbättra säkerhetsläget i Ukraina. Samarbetet syftade också till att säkerställa att myndigheterna hade uppdaterad information om vad som händer i området.

Under 2023 stärkte STUK sitt samarbete med den ukrainska myndigheten för strålnings- och kärnsäkerhet (SNRIU) och dess tekniska stödorganisation (SSTC NRS). Samarbetet resulterade i utvecklingsprojektet Finnish Ukrainian Radiation and Nuclear Safety Cooperation (FURN), som finansierades av utrikesministeriet. Projektet genomförs i samarbete med de nordiska myndigheterna.
  
Det första målet med FURN-projektet är att utveckla kompetensen hos den ukrainska myndigheten för strålnings- och kärnsäkerhet. STUK deltar i rollen som expert i projekt inom det norsk-ukrainska myndighetssamarbetets projekt, som utvecklar Ukrainas regelverk och myndighetsverksamhet och funderar över lösningar på akuta problem i Ukraina. 

Ett annat centralt mål med FURN-projektet är att leverera en ny strålmätningsbil till Ukraina. STUK genomför projektet i samarbete med myndigheterna i Sverige, Norge och Danmark. Strålmätningsbilen som levereras från Finland till Ukraina är redan den andra i sitt slag. Den tidigare bilen, som levererades 2011, har nått slutet av sin livslängd, men behovet av fungerande strålmätningsutrustning har ökat i takt med kriget. STUK kommer att förse den nya strålmätningsbilen med ännu bättre utrustning och se till att ukrainarna får nödvändig ibruktagningsutbildning och kompletterande utbildning. Fordonet ska tas i bruk av ukrainska myndigheter 2026. 

"Det har varit en ny utmaning att sätta sig in i strål- och kärnsäkerhetssituationen i Ukraina och myndigheternas utmaningar i ett land som befinner sig i krig, och arbetet har känts särskilt betydelsefullt. Ukrainarnas förmåga att överleva och återhämta sig från motgångar och deras tro på en bättre morgondag har gjort ett stort intryck. Möten med finländska och europeiska aktörer som stödjer Ukraina har också stärkt mitt förtroende för att Ukraina vill bli en del av den europeiska värdegemenskapen", säger Aapo Tanskanen, ledande sakkunnig inom internationellt samarbete på STUK.

STUK har redan tidigare levererat utrustning till Ukraina, bland annat elektroniska dosmätare för mätning av personliga stråldoser under 2022. Sommaren 2023 planerade och genomförde STUK en donation av ett 3D-system för laserskanning från Finland till Ukraina. Åtgärden omfattade noggrann planering av systemets transport samt övningar för att säkerställa effektiv användning av utrustningen. Tack vare det noggranna genomförandet och samarbetet lyckades donationen och den var en milstolpe i utvecklingen av områdets tekniska beredskap.

"Laserskanningsutrustning kan skapa exakta tredimensionella virtuella modeller av olika byggnader och utrymmen. Virtuella modeller används idag för många olika ändamål. De kan användas för planering av ombyggnads- och underhållsarbeten samt för utbildning av personal. I Ukraina skulle laserskanning och virtuella modeller kunna användas för att till exempel avveckla anläggningar från Sovjettiden. Med hjälp av dem skulle man också kunna minska stråldoserna från avvecklingsarbetet", berättar Tanskanen.

Samarbete med det europeiska centret för samordning av katastrofberedskap 

Utöver de nordiska länderna har STUK ett nära samarbete med det europeiska centret för samordning av katastrofberedskap (ERCC) vad gäller situationen i Ukraina. Centret styr och samordnar hjälpinsatser vid storolyckor och katastrofer. Kriget i Ukraina har ökat risken för strålningsolyckor, och därför har betydelsen av myndighetssamarbetet och stödet från STUK betonats. 

Under andra hälften av 2023 hade STUK huvudansvaret för att tillhandahålla expertstöd till ERCC inom strålnings- och kärnkraftshot. STUK:s experter gjorde lägesbedömningar av betydande förändringar i strålsäkerheten i Ukraina och anordnade en övning gällande strålrisksituationer för ERCC:s personal.  Övningsscenariot för hösten 2023 var en kärnkraftsolycka i Finland. Respons från övningen och iakttagelser som gjorts under övningen kommer att användas för att vidareutveckla experttjänsten.

Läs mer