Generaldirektörens översikt

Liksom tidigare år var 2023 ett framgångsrikt år för STUK. Den yrkeskunniga och motiverade personalen uppnådde målen för övervakningen och verksamheten i enlighet med förväntningarna. Regeringsprogrammets mål, bland annat om reformen av kärnenergilagen, påverkade även STUK:s arbete. 

År 2023 omfattade flera viktiga uppgiftshelheter, bland annat bedömningen av den övergripande säkerheten vid kraftverket i Lovisa för förnyelse av drifttillstånd, övervakningen av nedmonteringen av forskningsreaktorn i Esbo, bedömningen av säkerheten vid Posivas slutförvaring av använt bränsle i samband med att anläggningen tas i drift samt övervakningen av den kommersiella användningen av Olkiluoto 3-enheten. Enligt STUK:s bedömning är säkerheten vid användning av kärnenergi och strålning på en god nivå i Finland.

När det gäller målen för det nya regeringsprogrammet deltog vi i reformen av kärnenergilagstiftningen och stöttade i synnerhet arbets- och näringsministeriet i lagberedningen. Vi inledde också en revidering av mer detaljerade säkerhetskrav och fortsatte att undersöka säkerhetsegenskaperna i olika små kärnkraftverk. Som en del av reformen av regelverket ändrade vi föreskriften om kärnkraftverkens beredskap. Den ändrade föreskriften gör det nu möjligt att placera små kärnkraftverk närmare bebyggelse, förutsatt att säkerhetskraven uppfylls.

Säkerheten vid användning av strålning inom den finländska hälso- och sjukvården, industrin och forskningen är på en hög nivå tack vare myndigheternas och verksamhetsutövarnas långsiktiga arbete. De högsta yrkesmässiga stråldoserna orsakas av naturlig strålning. Den mest betydande förändringen under 2023 var införandet av välfärdsområdena. Koncentrationen av hälso- och sjukvårdsverksamheten på allt större enheter förändrade ansvar och ledning. Detta har vi också tagit hänsyn till i vår övervakning.
 
Omvälvningen i den globala säkerhetsmiljön påverkar direkt vår beredskap. Att säkerställa kontinuitet i verksamheten och beredskap för olika typer av störningar i samhället har höjts till fokus för att utveckla vår beredskap. Vi följde aktivt säkerhetsmiljön och i synnerhet etablerades uppföljningen av situationen i Ukraina som en rutin. Vi fortsatte att stödja Ukraina i samarbetet med myndigheterna och förberedde ett gemensamt nordiskt projekt för att leverera ett mobilt laboratorium för strålnings- och radioaktivitetsmätningar till landet.

Vårt internationella samarbete fortsatte aktivt och i nära samarbete med utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet. Ett exempel är det omfattande fleråriga utbildningsprojektet för kontroll av kärnmaterial som har inletts i Afrika, där vi utbildar experter inom kontrollen av kärnmaterial i afrikanska länder med finansiering från Europeiska kommissionen och utrikesministeriet.

Den osäkra världssituationen samt ett ökat intresse för att bygga ut kärnkraften och nya tekniker har påverkat vår kommunikation med fokus på att stärka medborgarnas trygghetskänsla och förmedla information som stödjer beslutsfattandet. STUK:s förtroende och rykte hölls på en hög nivå. Vi kom på sjätte plats i den offentliga förvaltningens riksomfattande förtroendeundersökning. Föregående år kom vi på åttonde plats.

Fokus för vår strategiska utveckling ligger på förnyelse av regelverket, utveckling av kunskapsbaserat ledarskap, digitala tjänster, proaktiv påverkan och kostnadseffektiv verksamhet. Genom att fortsätta vårt målmedvetna arbete med kostnadskontroll har vi kunnat stabilisera vår ekonomiska situation.

Vår viktigaste resurs nu och i framtiden är en välmående, kunnig, motiverad och ansvarsfull personal och arbets- och funktionssätt som stödjer de tidigare nämnda samt organisationskulturen. Baserat på de mätningar och utredningar som gjorts ligger säkerhetskulturen och vår personals välbefinnande i arbetet till största delen på en riktigt bra nivå. Vi har arbetat hårt och långsiktigt för att uppnå goda resultat. Förbättring söker vi genom att framför allt utveckla arbetshantering, interaktion och gemenskap.

Under 2024 fortsätter vi vårt arbete för att främja kärn- och strålsäkerheten i Finland och världen. Vi svarar på en föränderlig verksamhetsmiljö och förbättrar verksamhetens effektivitet och kostnadseffektivitet genom att genomföra våra strategiska mål. Vi möter framtida utmaningar och bygger en säkrare framtid tillsammans med våra intressentgrupper. 

Petteri Tiippana
Generaldirektör