Intensivt år av tillsyn i Olkiluoto

År 2022 var ett betydelsefullt år för anläggningsenheten Olkiluoto 3 (OL3). STUK övervakade anläggningen med hjälp av kontrollbesök, genom att övervaka ibruktagningsprov och granska olika rapporter samt beviljade tillstånd att gå vidare med effektproven.

​​​​​​​

I början av 2022 uppnåddes en intressant fas i OL3-ibruktagningsproverna, då reaktoreffekten efter den inledande kritiska fasen, dvs. anläggningens uppstart, höjdes på ett kontrollerat sätt och samtidigt testades att anläggningen fungerar som den ska. Anläggningen testades med tanke på olika störningar, till exempel en där anläggningen inte kan få elförsörjning från ett externt kraftnät. I testet kopplades anläggningen bort från det nationella elnätet och el matades till anläggningens system med egna reservsystem. Testet förlöpte bra. STUK följde de viktigaste testerna på plats i Olkiluoto. Testerna gav en tydliguppfattning om att anläggningen fungerar säkert och att driftsorganisationen (Industrins Kraft) har kontroll över anläggningens drift.
 
Man kunde inte heller undvika problem. Syftet med övervakningen av driftsättningsfasen är att säkerställa att eventuella brister också upptäcks och att anläggningen kan drivas säkert och stabilt efter att ändringarna har gjorts. Ur STUK:s synvinkel var de största problemen inte betydande ur kärnsäkerhetssynpunkt. Problemen utmanade snarare anläggningens förmåga att producera el än att uppfylla kraven på kärnsäkerhet. I dessa situationer konstaterar STUK att tillståndsinnehavaren har god förmåga att lösa de problem som uppstår. Dessutom inträffade några oväntade störningar vid anläggningen, där anläggningen dock fungerade säkert. Efter korrigerande åtgärder kunde man fortsätta med driftsättningen. På grund av utmaningarna tog dock driftsättningsfasen av anläggningen längre tid än väntat. Driftsättningen slutfördes våren 2023 och anläggningen övergick till regelbunden elproduktion.

Sammantaget har OL3-projektet sysselsatt STUK mycket. Projektet inleddes officiellt vid STUK år 2003 och avslutades när driftsättningen avslutades i april 2023. Under de senaste tjugo åren har mer än 100 STUK-experter deltagit i projektet, och den totala arbetsbelastningen har varit cirka 480 årsverken. Projektet har inneburit en enorm mängd dokumenthantering, då mer än 20 000 ansökningar har lämnats in till STUK under projektets gång. Dessutom har STUK genomfört mer än 10 000 inspektioner på plats och flera tusen fabriksinspektioner runt om i världen i cirka 30 länder. Fabriksinspektioner har exempelvis utförts i samband med tillverkning av komponenter som är väsentliga för kärnsäkerheten i OL3. STUK har också regelbundet utbytt information med myndigheter i andra länder om status, resultat och doktriner för anläggningar av OL3-typ. Genom detta omfattande arbete har vi kunnat garantera säkerheten för OL3 och dess säkra användning.

Även om projektfasen för OL3-övervakningen nu har avslutats kommer övervakningen av anläggningen att fortsätta under hela dess livslängd, eftersom säkerställandet av säkerheten är ett fortlöpande arbete.

Text: Essi Vanhanen, projektledare för övervakningsprojektet vid driftsättningen av den kärntekniska anläggningen OL3.