Intensiivinen valvonnan vuosi Olkiluodossa

Vuosi 2022 oli Olkiluoto 3 -laitosyksikön (OL3) osalta merkittävä vuosi. STUK valvoi laitosta tarkastuskäynnein, käyttöönottokokeita seuraamalla ja erilaisia selvityksiä tarkastamalla sekä myönsi luvat edetä käyttöönoton tehokokeissa.

Vuoden 2022 alussa OL3-käyttöönottokokeissa päästiin mielenkiintoiseen vaiheeseen, kun ensikriittisyyden eli laitoksen käynnistämisen jälkeen reaktoritehoa nostettiin hallitusti ylöspäin ja samalla testattiin, että laitos toimii niin kuin pitää. Laitosta testattiin erilaisten häiriötilanteiden varalta, kuten sellaisen, jossa laitokselle ei voida syöttää sähköä ulkoisesta sähköverkosta. Kokeessa laitos irrotettiin valtakunnan sähköverkosta ja laitoksen järjestelmille syötettiin sähköä sen omilla varajärjestelmillä. Koe onnistui hyvin. STUK seurasi merkittävimpiä kokeita paikan päällä Olkiluodossa. Kokeiden avulla syntyi selkeä käsitys siitä, että laitos toimii turvallisesti ja sitä käyttävä organisaatio (Teollisuuden Voima) hallitsee laitoksen käytön.
 
Ongelmatilanteiltakaan ei vältytty. Käyttöönottovaiheen valvonnan tarkoitus on, että myös mahdolliset puutteet tulevat esiin ja laitosta voidaan käyttää turvallisesti ja vakaasti muutostöiden jälkeen. STUKin näkökulmasta katsottuna suurimmat ongelmat eivät olleet ydinturvallisuuden kannalta merkittäviä. Ongelmat pikemminkin haastoivat laitoksen kykyä tuottaa sähköä kuin täyttää ydinturvallisuusvaatimuksia. Näissä tilanteissa STUK havainnoi, että luvanhaltijalla on hyvä kyky ratkaista eteen tulevat ongelmat. Lisäksi eteen tuli muutamia odottamattomia laitoksen häiriötilanteita, joissa laitos kuitenkin toimi turvallisesti. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen päästiin jatkamaan käyttöönottoa. Haasteiden takia laitoksen käyttöönottovaihe kuitenkin venyi odotettua pidemmäksi. Käyttöönotto saatiin päätökseen vuoden 2023 keväällä ja laitos siirtyi säännölliseen sähköntuotantoon.

Kokonaisuudessaan OL3-projekti on työllistänyt STUKia paljon. Projekti aloitettiin STUKissa virallisesti vuonna 2003 ja se päättyi käyttöönoton päätyttyä huhtikuussa 2023. Kahdenkymmenen vuoden aikana projektiin on osallistunut yli 100 STUKin asiantuntijaa ja kokonaistyömäärä on ollut noin 480 henkilötyövuotta. Projekti on pitänyt sisällään valtavan määrän asiakirjakäsittelyä, sillä STUKille on toimitettu yli 20 000 hakemusta projektin aikana. Lisäksi STUK on tehnyt yli 10 000 tarkastuksia laitospaikalla ja useita tuhansia tehdastarkastuksia ympäri maailmaa yhteensä noin 30 eri maassa. Tehdastarkastuksia on tehty muun muassa OL3:n ydinturvallisuuden kannalta keskeisten komponenttien valmistukseen liittyen. STUK on myös säännöllisesti käynyt tiedonvaihtoa muiden maiden viranomaisen kanssa OL3-tyyppisten laitosten tilanteesta, löydöksistä ja opeista. Tämän kokonaisvaltaisen työn avulla olemme pystyneet varmistumaan OL3:n turvallisuudesta ja sen turvallisesta käyttämisestä.

Vaikka OL3-valvontaa koskeva projektivaihe on nyt päättynyt, jatkuu laitoksen valvonta edelleen koko sen käyttöiän ajan, sillä turvallisuudesta varmistuminen on jatkuvaa työtä.


Teksti: Essi Vanhanen
​​​​​​​OL3 ydintekninen käyttöönotto -valvontaprojektin projektipäällikkö

Lue lisää:

Olkiluoto 3 -tietosivu stuk.fi-sivustolla