Ultraviolettisäteilyn ja radonin valvontaa ja viestintää

Säteilyturvakeskuksen (STUK) toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tähän sisältyy valvontatyön lisäksi tavoite lisätä kansalaisten tietoa säteilyn aiheuttamista terveysvaikutuksista.

Riskiviestintä tähtää toisaalta turhan säteilyaltistuksen välttämiseen ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamalla, tietoisuuden lisäämiseen säteilyaltistuksesta ja toisaalta turhan säteilypelon vähentämiseen. Vuonna 2022 STUK viesti ahkerasti suomalaisia eniten altistavista säteilyn aiheuttajista, auringon ultraviolettisäteilystä (UV) ja sisäilman radonista.

UV-viestinnällä lisätään tietoa ja vaikutetaan asenteisiin

UV-säteilyn aiheuttamaa ihosyöpäriskin kohoamista voi huomattavasti vähentää muuttamalla omaa käyttäytymistään ja suhtautumistaan auringonottamista kohtaan. Tästä syystä STUK on kampanjoinut keväisin yli 15 vuoden ajan järjestämällä Ilmatieteen laitoksen ja Syöpäjärjestöjen kanssa tiedotusvälineille tiedotustilaisuuden, jossa on tuotu esiin UV-säteilyltä suojautumisen tärkeyttä. Tavoitteena UV-kampanjassa on ollut lisätä kansalaisten tietoisuutta ja vaikuttaa väestön UV-käyttäytymiseen, niin että ihmiset tunnistaisivat liialliseen UV-altistukseen liittyvän ihosyöpäriskin kohoamisen ja pystyisivät omalla käytöksellään vähentämään riskiä.

Monivuotisella #Suniho-viestintäkampanjalla STUK on pyrkinyt yhteistyökumppaneidensa Ilmatieteen laitoksen ja Syöpäjärjestöjen kanssa vaikuttamaan nuorten, erityisesti nuorten miesten, asenteisiin auringonottoa ja rusketusta kohtaan. Kampanja on suunnannut toimenpiteitä erityisesti niihin kohderyhmiin, joilla on havaittu eniten riskikäyttäytymistä, asennehaastetta tai tiedonpuutetta UV-säteilyn osalta. Kampanjan tavoitteena on ollut lisätä nuorten tietoisuutta aurinkosuojautumisen vaihtoehdoista (vaate, varjo, voide) ja vaikuttaa nuorten asenteisiin auringonottoa sekä rusketuksen ihannointia kohtaan.

Vuonna 2022 kampanjaa tehtiin näkyväksi monipuolisesti sosiaalisen median kanavissa. UV-tietoa ja materiaalia jaettiin myös toukokuussa 2022 viranomaisten ”Nuku Rauhassa” -turvallisuuspäivillä Helsingissä. Lisäksi 15:lle Suomen suurimmalle kunnalle lähetettiin tietoa siitä, kuinka nuoret, ulkona työskentelevät kesätyöntekijät tulisi ohjeistaa suojautumaan auringolta.

Tehokkaan viestinnän lisäksi STUK valvoi solariumeja, joissa hyödynnetään UV-säteilyä ihon ruskettamiseen. Solariumlaitteita ja niiden käyttöpaikkoja valvotaan yhteistyössä kuntien terveydensuojeluviranomaisten kanssa. Terveystarkastajat tekevät tarkastuksia terveydensuojelulain mukaisen valvonnan yhteydessä ja toimittavat havainnoista raportin STUKille, joka päättää aiheuttavatko havainnot toimenpiteitä. Lisäksi STUK tekee omia tarkastuksia tarpeen vaatiessa. Solariumyrityksiin tehtiin vuonna 2022 yhteensä 29 tarkastusta kuntien terveydensuojeluviranomaisten toimesta. Lisäksi seitsemää solariumien käyttöpaikkaa valvottiin STUKin oman seurannan perusteella. Tarkastetuista käyttöpaikoista 42 %:ssa ei havaittu puutteita, mutta 58 %:ssa puutteita oli joko vastuuhenkilön läsnäolossa, säteilyturvallisuus- tai käyttöohjeissa, laitteiden ajastimissa, silmiensuojainten saatavuudessa tai solariumlaitteiden lampuissa.

Radonvalvontaa ja -viestintää

Kansalliseen radonrekisteriin kirjattiin vuoden 2022 aikana yli 8 000 radonmittausta yli 2 000 työpaikalta. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvo oli suurempi kuin viitearvo 300 Bq/m³ noin 18 %:ssa mitatuista työpaikoista. Lisäksi RATPA-projektissa selvitettiin suomalaisten radonaltistumista työpaikoilla. Tulosten perusteella Suomessa yli 30 000 työntekijää altistuu viitearvoa suuremmille radonpitoisuuksille. Tietoa on siis tärkeää lisätä, niin radonista yleisesti kuin sen mittaamisesta ja vähentämisestä sisäilmassa.

Työnantajien ja kansalaisten radontietoisuutta lisättiin vuonna 2022 muun muassa tiedotteilla, uutiskirjeillä, sosiaalisen median julkaisuilla ja radonaiheisilla tilaisuuksilla. STUK järjesti syksyllä sekä radonaiheisen webinaarin että päivän mittaisen radonkorjauskurssin kaikille kiinnostuneille. Loppuvuodesta STUK myös järjesti yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kuntien terveyden edistämistyössä mukana oleville ja muille aiheesta kiinnostuneille webinaarin UV-säteilyn ja sisäilman radonin terveysriskien vähentämisestä.

STUK on radonviestinnässään pyrkinyt muistuttamaan työpaikkoja ja kansalaisia siitä, kuinka luotettava radonmittaus tehdään.  Radonmittauksia markkinoivia yrityksiä on useita, eikä kaikkien palveluntarjoajien osalta mittauksia olla tehty asianmukaisesti tai asiantuntevasti. Markkinoilla on myös asiansa osaavia ja luotettavia radonkorjausyrityksiä. STUKin viesti on, ettei luotettavia radonmittauksia pysty tekemään pikatesteinä ja että mitattavat oleskelutilat tulee mitata kattavasti eli riittävällä määrällä radonmittauspurkkeja. Marraskuussa STUK ja Tampereen yliopisto julkaisivat uuden tutkimuksen, jossa arvioitiin, että Suomessa voitaisiin vuosittain estää 100–170 keuhkosyöpää, jos kaikkien asuntojen radonpitoisuudet pystyttäisiin alentamaan hyvin matalalle tasolle (25 Bq/m3).

Lue lisää radonista ja UV-säteilystä verkkosivuiltamme: