Övervakning och kommunikation av ultraviolett strålning och radon

Syftet med Strålsäkerhetscentralens (STUK) verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar. Förutom att övervakningsarbetet omfattar detta målet att öka medborgarnas medvetenhet om strålningens hälsoeffekter. Riskkommunikationen syftar dels till att undvika onödig strålningsexponering genom att påverka människors beteende, till att öka medvetenheten om strålningsexponering och dels till att minska onödig rädsla för strålning.

​​​​​​​

År 2022 kommunicerade STUK flitigt om de strålkällor som mest orsakar strålning för finländare, den ultravioletta strålningen från solen (UV) och radon i inomhusluften.

Genom UV-kommunikation ökas kunskap och attityder påverkas

En ökad risk för hudcancer orsakad av UV-strålning kan minskas avsevärt genom att ändra det egna beteendet och inställningen till solbadning. Av denna orsak har strålsäkerhetscentralen (STUK) under våren anordnat en presskonferens med Meteorologiska institutet och Cancerorganisationerna för att lyfta fram vikten av skydd mot UV-strålning. Syftet med UV-kampanjen har varit att öka allmänhetens medvetenhet och påverka befolkningens UV-beteende, så att människor skulle känna igen den ökade risken för hudcancer i samband med överdriven UV-exponering och kunna minska risken genom sitt eget beteende.

Med den fleråriga #Suniho-kommunikationskampanjen har STUK samarbetat med Meteorologiska institutet och Cancerorganisationerna för att påverka ungdomars, särskilt unga mäns, attityder till solbadning och solbränna. Kampanjen har riktat sig till de målgrupper som har det mest riskfyllda beteendet, attitydutmaningar eller brist på information om UV-strålning. Syftet med kampanjen har varit att öka ungdomars medvetenhet om solskyddsmöjligheter (plagg, skugga, solkräm) och att påverka ungdomars attityder till solbadning och glorifiering av solbränna.

År 2022 synliggjordes kampanjen i en rad olika sociala medier. UV-information och UV-material delades också ut i maj 2022 under myndigheternas ”Sov tryggt”-säkerhetsdagar i Helsingfors. Dessutom skickades information till 15 av Finlands största kommuner om hur unga sommararbetare som arbetar utomhus bör instrueras att skydda sig mot solen.

Förutom effektiv kommunikation övervakade STUK solarier som utnyttjar UV-strålning för att ge solbränna. Solarieutrustning och de platser där sådan används övervakas i samarbete med kommunala hälsoskyddsmyndigheter. Hälsoinspektörerna genomför inspektioner i samband med tillsynen enligt hälsoskyddslagen och lämnar en rapport om observationerna till STUK, som avgör om observationerna kräver åtgärder. Dessutom genomför STUK egna inspektioner vid behov. År 2022 genomförde kommunala hälsoskyddsmyndigheter sammanlagt 29 inspektioner av solarieföretag. Dessutom övervakades sju platser för användning av solarier på basis av STUK:s egen övervakning. På 42 procent av de inspekterade användningsplatserna upptäcktes inga brister, men i 58 procent fanns brister antingen i den ansvariga personens närvaro, i bruksanvisningen för strålsäkerhet eller användning, i utrustningens timer, i tillgången på ögonskydd eller i solarieutrustningens lampor.

Radonövervakning och -kommunikation

Mer än 8 000 radonmätningar från över 2 000 arbetsplatser registrerades i det nationella radonregistret år 2022. Den årliga genomsnittliga radonhalten var högre än referensvärdet på 300 Bq/m³ på cirka 18 procent av de uppmätta arbetsplatserna. Dessutom undersökte RATPA-projektet finländarnas radonexponeringen på arbetsplatser. Enligt resultaten utsätts mer än 30 000 arbetstagare i Finland för radonhalter över referensvärdet. Det är därför viktigt att öka kunskapen, både om radon i allmänhet och om dess mätning och minskning i inomhusluften.

År 2022 ökades arbetsgivarnas och medborgarnas radonmedvetenhet genom till exempel pressmeddelanden, nyhetsbrev, inlägg på sociala medier och radonrelaterade evenemang. På hösten anordnade STUK både ett webbseminarium om radon och en dagslång radonsaneringskurs för alla intresserade. I slutet av året ordnade STUK i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet ett webbseminarium om att minska hälsoriskerna förknippade med UV-strålning och radon i inomhusluften för alla som deltar i främjandet av hälsa i kommuner och andra som är intresserade av ämnet.

I sin radonkommunikation har STUK försökt påminna arbetsplatser och medborgare om hur tillförlitliga radonmätningar genomförs.  Det finns flera företag som marknadsför radonmätningar, och inte alla tjänsteleverantörer har genomfört mätningarna på ett korrekt eller sakkunnigt sätt. Det finns också kompetenta och pålitliga radonsaneringsföretag på marknaden. STUK:s budskap är att tillförlitliga radonmätningar inte kan utföras som snabbtester och att de vistelseutrymmen som ska mätas måste mätas på ett heltäckande sätt, dvs. med ett tillräckligt antal radonmätningsburkar. I november publicerade STUK och Tammerfors universitet en ny studie där man uppskattade att 100–170 lungcancerfall kunde förebyggas årligen i Finland om radonhalten i alla bostäder kunde minskas till en mycket låg nivå (25 Bq/m3).

Läs mer om radon och UV-strålning på vår webbplats: