STUKin talous ja henkilöstö vuonna 2022

STUKin toiminta on nettobudjetoitua, mikä tarkoittaa sitä, että osa menoista katetaan viraston omilla valvonta- ja palvelutoiminnan tuloilla.

Vuonna 2022 STUK käytti toimintaansa noin 40 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot v. 2022 olivat 25 miljoonaa euroa, noin 62 % kaikista kokonaismenoista. STUKin hankintamenot (esim. vuokrat, palvelut) olivat noin 15 miljoonaa euroa.

STUKin toiminnan rahoituksesta 16,9 miljoonaa tuli veronmaksajilta valtion budjettimäärärahasta. Lähes puolet rahoituksesta (20,7 miljoonaa) STUK keräsi valvontamaksuina valvottavilta organisaatioilta. Ylivoimaisesti suurin osa (lähes 20 miljoonaa) valvontamaksuista tuli ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnasta ja loput säteilytoiminnan valvonnasta.

Palvelutoiminnan tulot olivat lähes 2,2 miljoonaa kasvaen edellisvuodesta +9 %. Merkittävin syy palvelutoiminnan tulojen kasvuun on liiketaloudellisen projektitoiminnan lisääntyminen STUKin kansainvälisissä asiantuntijapalveluissa. STUKin tuottamien vakiopalveluiden – mm. radonmittauspalvelut, radioaktiivisuustodistukset, ympäristönäytteiden analyysit sekä muut mittauspalvelut – tulot vuonna 2022 olivat yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Uusimmat talousluvut löytyvät vuoden 2022 toimintakertomuksesta (pdf).

Talouteen liittyvää tietoa koko valtionhallinnosta ja virastokohtaisesti löytyy myös esimerkiksi
Hanselin ja Valtiovarainministeriön ylläpitämältä sivustolta Tutki hankintoja sekä Valtiokonttorin Tutki hallintoa -sivustolta.  

Henkilöstön avainluvut 2022

Säteilyturvakeskuksessa työskenteli vuoden 2022 lopussa 303 henkilöä.

  • Miehiä 58,4 % ja naisia 41,6 %
  • Keski-ikä 47,9 vuotta
  • Keskimääräinen työskentelyaika STUKissa 14,4 vuotta
  • Vuonna 2022 STUKIssa työskenteli lisäksi 9 korkeakouluopiskelijaa ja yksi opinnäytetyöntekijä
  • Valtion henkilöstötutkimuksen (VMBaro) mukaan asteikolla 1-5 STUKlaisten työtyytyväisyys on 3,81 ja työpaikan suositteluhalukkuus 3,92. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen sai arvosanan 4,2.
  • Henkilöstökoulutukseen käytettiin 5,1 koulutuspäivää henkilötyövuotta kohden. Muulle osaamisen kehittämiselle (esim. itseopiskelu, työssä oppiminen, lyhyet infotilaisuudet) kirjattiin 3,1 päivää henkilötyövuotta kohden.
  • STUKin vakinaisesta henkilöstöstä 88,0 % oli suorittanut korkeakoulu- tai yliopistotason tutkinnon. Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen (tohtorit ja lisensiaatit) suorittaneiden osuus STUKin henkilöstöstä oli 72,1 %.

STUKlaiset koulutusalataustan mukaan vuonna 2022

Koulutusala Prosenttiosuus koko henkilöstöstä (303 hlöä)
Humanistinen / Taideala                              2,3 %
Kasvatustieteellinen 1,3 %
Kaupallinen / Yhteiskuntatieteellinen   16,5 %
Luonnontieteellinen      25,1 %
Maa- ja metsätaloustieteellinen 1,0 %
Palvelualojen koulutus 1,0 %
Tekniikan alat  48,8 %
Terveys- /sosiaaliala   2,3 %
Yleissivistävä koulutus   2,3 %
Yhteensä: 100 %