STUK:s ekonomi och personal år 2022

STUK:s verksamhet är nettobudgeterad, vilket innebär att en del av utgifterna täcks av centralens egna inkomster från tillsyns- och tjänsteverksamhet.

​​​​​​​

År 2022 använde STUK cirka 40 miljoner euro till sin verksamhet. År 2022 uppgick personalkostnaderna till 25 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 62 procent av de totala kostnaderna. STUK:s anskaffningskostnader (t.ex. hyror, tjänster) uppgick till cirka 15 miljoner euro.

16,9 miljoner för finansiering av STUK:s verksamhet kom från skattebetalarna via statens budgetanslag. Nästan hälften av finansieringen (20,7 miljoner) bestod av tillsynsavgifter som STUK samlade in av de övervakade organisationerna. Den överlägset största delen (nästan 20 miljoner) av tillsynsavgifterna härstammade från övervakningen av användningen av kärnenergi och resten från övervakning av strålningsverksamhet.

Intäkterna från tjänsteverksamheten var nästan 2,2 miljoner, en ökning med nio procent från året innan. Det viktigaste skälet till att intäkterna från tjänsteverksamheten ökar är den ökade affärsmässiga projektverksamheten inom STUK:s internationella experttjänster. Intäkterna från STUK:s standardtjänster – bland annat radonmätningstjänster, radioaktivitetscertifikat, analyser av miljöprover och andra mätningstjänster – uppgick år 2022 till cirka 1,3 miljoner euro.

De senaste ekonomiska siffrorna finns i verksamhetsberättelsen för år 2022 (pdf). (på finska)

Ekonomisk information om hela statsförvaltningen och myndighetsspecifik information kan också hittas på till exempel Hansels och finansministeriets webbplats Granska upphandlingen och på Statskontorets webbplats Granska förvaltningen.  


Personalens nyckeltal 2022

  • I slutet av 2022 hade Strålsäkerhetscentralen 303 anställda.
  • Män 58,4 % och kvinnor 41,6 %
  • Medelåldern 47,9 år
  • Genomsnittlig arbetstid vid STUK 14,4 år
  • År 2022 sysselsatte STUK även 9 högskolestuderande och en examensarbetare
  • Enligt Statens personalundersökning (VMBaro) är STUK-anställdas arbetstillfredsställelse på en skala från 1 till 5 3,81 och viljan att rekommendera arbetsplatsen är 3,92. Balansen mellan arbete och privatliv fick betyget 4,2.
  • Personalutbildningen bestod av 5,1 utbildningsdagar per årsverke. Som annan kompetensutveckling (t.ex. självstudier, inlärning i arbete, korta informationstillfällen) registrerades 3,1 dagar per årsverke.
  • Av STUK:s fast anställda hade 88,0 procent avlagt en högskole- eller universitetsexamen. Andelen personal med högre högskoleexamen eller forskarutbildning (doktorer och licentiater) var 72,1 procent.
  • STUK-anställda enligt utbildningsbakgrund 2022:     
Utbildningsområde     Andel i procent av hela personalen (303 personer)
Humanistisk/Konst                                              2,3 %
Pedagogisk 1,3 %
Handelsutbildning/ Samhällsvetenskap     16,5 %
Naturvetenskap      25,1 %
Agrikultur-forstvetenskaplig 1,0 %
Utbildning inom servicebranschen 1,0 %
Teknikbranschen 48,8 %
Hälso- och sjukvård-/socialbranschen 2,3 %
Allmänbildande utbildning   2,3 %
Samlagt 100 %