Nedmonteringen av Finlands första kärnkraftsreaktor påbörjades

Rivningsarbetet i samband med avvecklingen av Teknologiska forskningscentralen VTT:s forskningsreaktor FiR 1 i Otnäs i Esbo inleddes i juni 2023. Säkerheten är den absoluta utgångspunkten vid avvecklingen. Alla åtgärder i samband med rivningsarbetet utförs under övervakning av Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Foto: VTT

FiR 1 (Finnish Reactor 1), Finlands första kärnreaktor, togs i bruk i Otnäs i Esbo år 1962. Reaktorn var en bassängreaktor av typen TRIGA Mark 2 från amerikanska General Atomics. Forskningsreaktorn, som under årtionden har betjänat forskning, undervisning, strålbehandling och isotopproduktion, stängdes ner i juni 2015. I juni 2021 fick VTT tillstånd från statsrådet att ta reaktorn ur drift. Som en del av tillståndsförfarandet utvärderade STUK säkerheten vid avvecklingen. 

Rivningsarbetet påbörjades i juni 2023 under övervakning av STUK. Fortum är huvudentreprenör för VTT i projektet och ansvarar för rivning, avfallshantering och slutförvaring. Rivningen har gått enligt plan och beräknas vara klar under 2024. 

Planmässigt, strålsäkert rivningsprojekt

FiR 1 är den första kärnreaktorn som rivs i Finland. Flera liknande reaktorer har rivits i andra länder, till exempel i Danmark och Tyskland, och lärdomarna från dem kommer också att användas i rivningsarbetet vid reaktorn i Otnäs. På motsvarande sätt är det möjligt att överföra lärdomarna från FiR 1 till planeringen och lagstiftningen av avvecklingen av kärnkraftverkens reaktorer i Finland i samband med den pågående reformen av kärnenergilagen.

Forskningsreaktorn med en värmeeffekt på 250 kilowatt är en liten, driftsäker och utbildningsanpassad kärnteknisk anläggning. Därför är även mängden använt kärnbränsle och underhålls- och rivningsavfall samt radioaktiviteten relativt liten. VTT returnerade det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn till USA vid årsskiftet 2020–2021. För övrig avfallshantering ska hänsyn tas till avfall som uppkommer under drift och vid rivning av reaktorkonstruktioner och -system samt låg- och medelaktivt avfall. Reaktorns drift- och rivningsavfall, totalt cirka 60 kubikmeter, slutförvaras på Fortums slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall i Lovisa. 

"Uttrycket välplanerat är hälften gjort stämmer in på det här projektet. Planeringen av avvecklingen och rivningen av forskningsreaktorn genomfördes med omsorg, vilket gjorde att genomförandet gick säkert och inom tidsplanen. Ur myndighetens perspektiv har tillsynen underlättats avsevärt av VTT:s och Fortums kompetens och öppenhet. Ur strålskyddsperspektiv har rivningsarbetet lyckats utmärkt, och arbetstagarnas faktiska stråldoser har understigit de uppskattningar av stråldoserna som gjordes vid planeringen. Tillräckligt med tid hade avsatts för de strålskyddsmässigt utmanande arbetsmomenten och de genomfördes utan brådska", berättar Kai Hämäläinen, ledande sakkunnig på STUK. 

Lärdom inför framtiden

Rivningsarbetet påbörjades i juni 2023 med rivning av reaktortankens inre delar. Vid nedmonteringen av den sista stora komponenten, reflektorn, den 9 augusti 2023 läckte cirka 3 kubikmeter vatten från reaktortanken ut på reaktorhallens golv. De uppmätta proverna visade att vattnet innehöll små mängder radioaktiva ämnen.

STUK's representant var vid tidpunkten för händelsen på kontrollbesök hos FiR, så STUK fick omedelbart information om händelsen. I hallen hade man förberett sig för olika undantagssituationer, bland annat vattenskador, och allt vatten kunde samlas upp under samma dag. På grund av vattnets låga radioaktivitet exponerades ingen deltagare i rivningsarbetet för avvikande mycket strålning och varken strålning eller vatten kom ut utanför övervakningsområdet. Rivningsarbetet avbröts för att utreda den avvikande händelsen. Händelsen innefattade ingen olycks- eller miljörisk.

Som sista rivningsarbete pågår pikhuggning av aktiverade delar av det biologiska skyddet. Därefter städas arbetsplatsen innan ytornas renhet mäts och frisläpps från övervakning. På arbetsplatsen finns fortfarande en stor del av rivningsavfallet som ska transporteras till Lovisa för slutförvaring innan anläggningsområdet befrias från övervakning. 

"Lärdomarna från avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 är bra att ha i åtanke även i framtiden när avvecklingsplanerna för de kärnkraftverk som nu är i drift ska uppdateras nästa gång. Dessutom måste lösningarna för avfallshantering och slutförvaring vara färdigplanerade för att de ska kunna genomföras smidigt på rivningsplatsen", sammanfattar Hämäläinen.

Källor och mer information