Samarbete med African Commission on Nuclear Energy

År 2022 inledde Strålsäkerhetscentralen och African Commission on Nuclear Energy (AFCONE) ett ambitiöst program för att stärka kärnämneskontrollen i Afrika. Det femåriga programmet bygger på experthjälp från STUK, som kanaliseras till myndigheterna i de afrikanska länderna under samordning av AFCONE. Europeiska unionens INSC-program (Instrument for Nuclear Safety Cooperation) och Finlands utrikesministerium finansierar projektet med sammanlagt 4,9 miljoner euro åren 2023–2027.

AFCONE:s generalsekreterare Enobot Agboraw, utrikesministerns statssekreterare Johanna Sumuvuori, ambassadör Pirkko Hämäläinen, generaldirektör Petteri Tiippana och Joint Reseach Centers avdelningschef för kärnsäkerhet och kärnämneskontroll Willem Janssens.

​​​​​​​Med hjälp av kontroll av kärnmaterial, dvs. övervakning avsedd att hindra spridningen av kärnvapen säkerställer man att kärnämnen och andra kärnindustriprodukter förblir i fredlig användning i enlighet med tillstånd och anmälningar och att kärntekniska anläggningar och kärnindustrins teknik används enbart för fredliga ändamål. Länder som vill utnyttja radioaktivt material, till exempel inom hälso- och sjukvård, industri eller energiproduktion, måste förbinda sig till att upprätthålla ett effektivt system för kontroll av kärnmaterial i samarbete med Internationella atomenergiorganet (IAEA). I praktiken är detta arbete tilldelat den nationella myndighet som ansvarar för redovisning och inspektion av kärnmaterial.

Kontrollen bygger på avtal om kontroll av kärnmaterial (Comprehensive Safeguards Agreement, CSA), och IAEA övervakar att detta följs. För närvarande har 47 afrikanska länder undertecknat ett CSA-avtal med IAEA. Även Pelindabafördraget, som upprättar en kärnvapenfri zon i Afrika, förpliktigar till att ingå ett CSA-avtal och anordna övervakning.

”Utbildningsprogrammet som vi förbereder med STUK är en viktig möjlighet att öka det afrikanska ägandet i internationell kontroll av kärnmaterial. Afrikanska länder befinner sig i olika skeden av den fredliga användningen av kärnenergi och många länder behöver öka sin tillsynskompetens i anslutning till kärnmaterialredovisning och -rapportering, på det sätt som Internationella atomenergiorganet IAEA förutsätter, säger Enobot Agboraw, generalsekreterare för AFCONE, i ett uttalande i Wien i november.

Syftet med det gemensamma projektet är att utbilda de nationella myndigheterna i afrikanska länder i kontroll av kärnmaterial. Eftersom AFCONE är en relativt ung organisation kommer STUK också att utbilda AFCONE:s experter, vars uppgift blir att stödja de nationella myndigheterna i framtiden.

Läs mer:

Nyhet på STUK:s webbplats: STUK och Afrikanska kommissionen för kärnenergi inleder samarbete

Årsrapport om det internationella samarbetet 2022 i Julkari (rapporten är på engelska)