STUK utredde stråldosen som nya genomlysningsapparater orsakar på bagage

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde våren 2023 den stråldos som orsakas av genomlysningsapparater som används vid säkerhetskontrollen av handbagage på Helsingfors-Vanda flygplats. Ämnet togs upp när man upptäckte ökade stråldoser i dosmätarna som används för att övervaka stråldoserna hos strålningsarbetare som reste med flygplan. I övervakningsprojektet visade det sig att nya datortomografibaserade (CT) 3D-genomlysningsapparater orsakar en högre stråldos i en dosmätare i bagaget jämfört med traditionella genomlysningsapparater. 

Sedan 2022 har Finavia Abp successivt tagit i bruk nya typer av datortomografibaserade genomlysningsapparater vid säkerhetskontrollen av passagerarnas handbagage på Helsingfors-Vanda flygplats. I dessa enheter, som kallas CT-skannrar, roterar röntgenröret och strålningsdetektorn runt bagagebandet. Tvärsnittsbilder av resväskan och dess innehåll, tagna i olika riktningar, skapar med hjälp av ett beräkningsprogram en tredimensionell bild med hög upplösning. På konventionella genomlysningsapparater sitter röntgenröret och detektorn på motsatta sidor av apparaten, och bagaget transporteras på ett transportband mellan detektorn och röntgenröret.

Enligt STUK:s utredning orsakar CT-skannrar betydligt högre strålningsdoser för bagage jämfört med tidigare apparater. Röntgenstrålningen från CT-scannern utgör ingen fara för resenärer eller säkerhetspersonal eftersom utrustningen är väl skyddad och strålningen inte riktas utanför enheten. Strålningen från CT-scannern skadar inte heller bagaget. Ibland har strålningsarbetarna en personlig dosmätare med sig och varje genomlysningstillfälle ger en betydande stråldos i dosmätaren. I många fall har man glömt dosmätaren i väskan under genomlysningen. 

Mätningar bekräftade resultaten från stråldosövervakningen

STUK övervakar strålningsexponeringen vid strålningsarbete och säkerställer att de fastställda dosgränserna för strålningsarbete inte överskrids. STUK upprätthåller det dosregister som föreskrivs i strålsäkerhetslagen (859/2018), där bland annat uppgifter om resultaten av strålningsarbetarnas individuella dosövervakning registreras. STUK begär en närmare utredning från verksamhetsutövaren om högre stråldoser än vanligt mäts för arbetstagare. Under 2022 ökade antalet mätresultat som ska utredas tydligt. I samband med detta visade det sig att en betydande del av de mätresultat som ska utredas beror på genomlysning av bagage på flygplatsen.

Mätningarna som gjorts på Helsingfors-Vanda flygplats bekräftar de observationer som gjorts vid STUK:s dosövervakning. CT-scannrar orsakar betydligt högre strålningsexponering för bagage jämfört med traditionella apparater. Vid mätningarna testades två olika dosmätare, termoluminescensdosimetrar (TL) och direct ion storage (DIS) dosmätare. Genom att variera genomlysningsmetoden konstaterades det i prövningen att en strålningsdos på cirka 2–3 millisievert (mSv) sannolikt orsakas på en TL-dosmätare och ungefär 1–2 millisievert på en DIS-dosmätare från en enda genomlysning. Detta är mer än den dos som normalt ackumuleras i dosmätarna från själva strålningsarbetet. Informationen behövs i situationer där en arbetstagares dosmätare av misstag har passerat genom CT-skannern. Då bör man i efterhand skilja på den stråldos som arbetstagaren utsätts för i sitt arbete och den stråldos som orsakas i dosmätaren av genomlysning av bagaget.

Nya instruktioner för flygresenärer för transport av dosmätare

Enligt tidigare riktlinjer rekommenderades att man hade en dosmätare i handbagaget när man reser, eftersom traditionella röntgenapparater för handbagage gav upphov till en relativt låg stråldos, en lägre stråldos än genomlysningsapparater för väskor som placeras i flygplanets lastutrymme. Enligt de nya anvisningarna ska dosmätarens användare vid säkerhetskontrollen begära att dosmätaren inte ska genomlysas i CT-skannern. På Helsingfors-Vanda flygplats används fortfarande traditionella röntgenapparater, där strålningsdosen från genomlysningen är obetydlig. Trots riktlinjerna minskade inte antalet oavsiktliga genomlysningar, utan fortfarande år 2023 berodde mer än hälften av STUK:s dosutredningar på genomlysningar som skett oavsiktligt på flygplatsen.

"Det är viktigt att informera strålningsarbetare som använder dosmätare, särskilt de som reser med flyg i tjänsten, om den stråldos som de nya CT-skannrarna orsakar bagaget. Ökad medvetenhet kommer förhoppningsvis att minska oavsiktlig genomlysning av dosmätare i framtiden", konstaterar inspektör Emmi Koskenlehto från STUK.

Med hjälp av resultaten från STUK:s utredning kan man även dela information om dosmätare och hur de används av personal som utför säkerhetskontroller på flygplatsen. Även i andra länder som använder CT-scanners har man observerat problem med genomlysning av dosmätare, men det har inte gjorts några större utredningar tidigare. STUK:s utredning kan då ge ytterligare information till strålsäkerhetsmyndigheter och användare av strålning i andra länder.