STUK förbereder sig för småreaktorer

Strålsäkerhetscentralen (STUK) förbereder sig på möjligheten att man vill bygga små kärnkraftverk i Finland. På STUK undersökte man 2023 olika typer av små kärnkraftverk och deras särdrag samt deltog i ett nationellt och internationellt samarbete kring små kraftverk. 

Med små kärnkraftverk (Small Modular Reactor, SMR) avses i allmänhet en kärnreaktor med en elproduktionskapacitet på mindre än 300 och en värmeeffekt på mindre än 1 000 megawatt. Begreppet små kärnkraftverk är dock vagt och omfattar ett stort antal reaktorer med olika effekt. Nästan hundra olika koncept för små kärnkraftverk håller för närvarande på att utvecklas runt om i världen.

STUK har hittills inga ansökningar om små kärnkraftverk under behandling. Det ökade intresset för små kärnkraftverk märktes dock också på STUK förra året. Enligt Finsk Energiindustri rf:s rapport Mielipiteet ydinvoimasta 2024 är upp till 61 % av finländarna positiva till kärnkraften.  I det nuvarande regeringsprogrammet har ökad användning av kärnenergi lyfts fram som en lösning för att minska energiproduktionens klimatpåverkan. STUK:s uppgift är också att garantera säker drift av eventuella nya anläggningar i Finland.

STUK utvecklar sina färdigheter för säkerhetsbedömningsarbetet inom små kärnkraftverk

STUK har bekantat sig med små kärnkraftverk och deras säkerhets- och tillståndsfrågor genom att delta i internationella samarbeten och diskussioner med inhemska aktörer. Den globala SMR-driftmiljön övervakas genom att upprätthålla lägesbilden per land och reaktortyp. Dessutom har STUK följt utvecklingen av SMR-tekniker för att observera vilka nya säkerhetslösningar och verksamhetsmodeller som olika reaktortyper kan medföra jämfört med de reaktorer som finns i Finland idag.

"Internationellt myndighetssamarbete och diskussioner med finländska aktörer är en viktig del av förberedelserna: de stödjer introduktionen och utvecklingen av lämpliga regelverk för kärnsäkerhet. Med den nya tekniken måste även STUK:s kompetens utökas för att kunna bedöma säkerheten i anläggningar och nya lösningar och utveckla regelverket på rätt sätt", konstaterar Tomi Routamo, biträdande direktör för övervakning av nya kärnkraftverk.

Reformen av regelverket ger utrymme för nya anläggningslösningar

Den totala reformen av kärnenergilagen (990/1987) pågår under ledning av arbets- och näringsministeriet (ANM). I samband med samma helhet förnyar STUK sitt regelverk för kärnsäkerhet. Utgångspunkterna för reformen är att modernisera lagstiftningen, utveckla tillstånd och reglering för att bli mer riskmedvetna samt möjliggöra införandet av ny teknik och nya affärsmodeller. Målet för ANM är att lagen ska behandlas av nuvarande riksdag. STUK:s föreskrifter bereds enligt samma tidsplan.

"Huvuddelen av hanteringen av frågor kring små kärnkraftverk kopplas till STUK:s regelverksarbete. I reformen tas hänsyn till de frågor som har uppstått i samband med små reaktorer, såsom placering nära bebyggelse, möjlig fjärranvändning, nya verksamhetsmodeller för drift av anläggningar och andra användningsområden än elproduktion, till exempel fjärrvärme. För att utveckla regelverket för vi en aktiv diskussion med intressentgrupper, andra myndigheter och industrin", berättar Jussi Heinonen, direktör för regelverksreformen.

Heinonen påminner om att regelreformen görs även för befintliga kraftverk i drift, inte bara med tanke på eventuella nya eller mindre anläggningstyper.

STUK har redan ändrat kraven på placering av kärnkraftverk i föreskriften om beredskapsarrangemang vid ett kärnkraftverk. Ändringen gör det möjligt att ta hänsyn till olika risker vid kärnkraftverk vid fastställandet av skyddsavstånd runt anläggningen. I föreskriften som trädde i kraft i februari 2024 föreskrivs inte längre en skyddszon på fem kilometer runt alla kärnkraftverk eller en beredskapszon på 20 kilometer. Framöver måste de som ansöker om tillstånd för ett kraftverk visa tillsynsmyndigheten vilka typer av skyddszoner och beredskapsområden som behövs för att garantera säkerheten.

Säkerheten kompromissas alltså inte och måste alltid bedömas från fall till fall. Även små reaktorer är kärnkraftsreaktorer som är föremål för tillstånd och övervakning. Skyddet av människor och samhälle måste hållas på nuvarande nivå. När det gäller små kärnkraftverk som är planerade i närheten av bebyggelse ska det kunna påvisas att de uppfyller de säkerhetsmål som fastställs i regelverket och inte utgör någon fara för miljön. Det kan emellertid finnas skillnader i lämpligheten och tillämpningen av mer detaljerade tekniska krav mellan små kärnkraftverk och befintliga stora kärnkraftverk.

Läs mer