STUK övervakar dygnet runt

Strålsäkerhetscentralen (STUK) upprätthåller kontinuerlig beredskap. Spjutspetsen i systemet är den jourhavande som arbetar ett veckolångt skift och som i huvudsak tar emot och hanterar meddelanden och larm som rör strålning och kärnsäkerhet dygnet runt och vid behov inleder åtgärder i den omfattning som situationen kräver. 

Under 2023 kontaktades STUK:s jourhavande ca. 150 gånger. Den jourhavandes uppgift är att inleda utredningar om incidenternas säkerhetsbetydelse. Under det senaste året har det inte förekommit några situationer som skulle ha medfört fara för befolkningen eller miljön eller krävt skyddsåtgärder. Majoriteten av kontakterna gällde strålobservationer från gränsstationer, transporter av radioaktiva ämnen och olika strålkällor. Dessutom tog den jourhavande emot anmälningar, informationsförfrågningar och kontaktförsök från andra myndigheter.

Vi upptäcker även små förändringar i strålningssituationen 

I Finland finns ett nätverk för automatisk strålningsövervakning som består av cirka 250 mätstationer runt om i landet. Nätverket har två huvuduppgifter: att producera en lägesbild över strålningssituationen i realtid och att larma om strålningsnivån ökar. Mätstationernas sensorer är mycket känsliga, vilket gör att även små förändringar i strålningsnivån detekteras med säkerhet.

Mätuppgifter från övervakningsnätet för extern strålning uppdateras automatiskt en gång i timmen på Strålsäkerhetscentralens webbplats och i det europeiska systemet för informationsutbyte om radioaktivitetsmätningar EURDEP. Mätstationernas strålningsinformation finns också på Yle Text-TV:s strålskyddssida 867.

STUK:s jourhavande får alla larm om avvikande mätresultat. Förra året orsakades larmen till exempel av röntgenundersökning av svetsfogen på en ny fjärrvärmeanläggning cirka 30 meter från mätstationen samt fel på strålningsmätaren. 

STUK publicerar information om avvikande händelser i sina årsrapporter som publiceras i det elektroniska publikationsarkivet Julkari. 

Övning utvecklar beredskapen 

Beredskapsövningar är centrala för att förbereda sig för oförutsedda situationer och kriser. De ger individer och samhällen tillräckliga kunskaper och färdigheter för att agera effektivt tillsammans i en verklig strålrisksituation.

Under 2023 deltog STUK i cirka 30 inhemska och internationella beredskapsövningar i olika roller, såsom praktikant, utbildare, arrangör eller bedömare. Övningarna fokuserade bland annat på att skapa en lägesbild, samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, beslutsfattande och kommunikation. Ett brett spektrum av representanter från staten, kommuner, regionala aktörer, den privata sektorn och organisationer deltog. Dessutom övade strålningsmätningsgruppen under sina egna övningar på mätningar och samarbete. Med den välutbildade och välutrustade gruppen bestående av frivilliga stärks Finlands nationella strålmätningsberedskap.     

Läs mer


Beredskapens superhelg

​​"Var och en av oss vet från sitt eget liv att saker och ting har en tendens att hopa sig ibland. I november förra året inträffade ”beredskapens superhelg” då av varandra helt oberoende saker började hända runt om i Finland. STUK:s jourhavande fick under fredagen och söndagen anmälningar från flera samordningsmyndigheter som krävde att STUK:s beredskap skulle regleras. Så kallade normala fall var anmälningar om gränskontroll och materialtransporter, medan andra krävde en mer omfattande utredning

På fredagen vid middagstid fick jourhavanden ett meddelande från polisen. De hade fått en anmälan om att en rysk pansarvagn som förstörts av ukrainare skulle komma att visas på Medborgartorget i Helsingfors och att den enligt uppgift innehöll radioaktivt ämne. STUK:s interna beredskapshöjning skedde snabbt och snart anordnades det första lägesbedömningsmötet. Frågan visade sig vara komplex. Främst handlade det om medborgarnas säkerhet, det vill säga om pansarvagnen i fråga kunde föras in i centrala Helsingfors. Samtidigt var det en fråga om befogenhet. Det är inte uppenbart vilken myndighet som kan stoppa importen av denna typ av material. Den tredje infallsvinkeln var internationellt samarbete. Vagnen hade stått på Frihetstorget i Tallinn under en längre tid, så vi såg ett behov av att utbyta information om detta med den estniska strålskyddsmyndigheten. Och som kanske den bredaste infallsvinkeln började vi fundera på möjliga kommunikationsvändningar. Utöver allt det ovanstående behövde man även ta hänsyn till eventuell informationspåverkan.

Vagnen undersöktes i hamnen och konstaterades vara fri från strålning. Myndigheterna skötte sin del på ett föredömligt sätt under hela händelsen. På STUK höll man flera möten och utbytte information om situationen med andra myndigheter under hela helgen. 

Följande kontakt kom från Tullen, som gjort en strålobservation från ett fraktfartyg som anlänt i hamnen. Det som gjorde situationen intressant var att man utöver den ”normalt strålande” lasten på fartyget upptäckte annan radioaktivitet som man ville kontrollera. Detta inledde en operation med flera olika myndigheter under ledning av den jourhavande och vår fjärrsupport. Lossningstillståndet för lasten fick fördröjas flera timmar tills man kunde bekräfta strålkällorna och strålnivåerna. Samarbetet mellan de olika parterna var än en gång sömlöst. Utveckling av mätkapacitet och -förmåga blev en av de viktigaste lärdomarna av händelserna.

Strax före klockan sju på söndagskvällen hade jag telefonkontakt med vår jourhavande och konstaterade att det varit en hektisk helg och jag hoppades att det skulle bli en lugn kväll framöver. Det blev det inte. Strax efter sju fick den jourhavande ett samtal från Olkiluoto om att en störning hade inträffat på OL3 och att anläggningen stängdes ner. Den här typen av störningssituationer och tillhörande åtgärder ligger djupt i STUK:s DNA. De situationsansvariga vet exakt vad de ska göra. Även nu utredde de tillsammans med anläggningen snabbt händelsens betydelse för säkerheten och fattade beslut om fortsatta åtgärder utan desto större ritualer.

En kompetent och motiverad personal samt en gemensam och aktuell lägesbild är bra utgångspunkter för att upprätthålla en kontinuerlig beredskap. På STUK jobbar man hela tiden med detta."

Text: Jyrki Heinonen (på bilden). Skribenten arbetar på Strålsäkerhetscentralen som beredskapschef.