Forsknings- och utvecklingsarbete stödjer övervakning och beredskap

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bedriver forskning och utveckling (FoU) som stödjer övervakningen och beredskapen för användning av strålning och kärnenergi. Mer omfattande FoU-projekt kräver vanligtvis samarbete med universitet eller andra forskningsinstitutioner. Under 2023 fokuserade forsknings- och utvecklingsarbetet på internationella EU-finansierade samarbetsprojekt.

Den forskning som bedrivs i STUK är i huvudsak tillämplig. Målet med FoU-arbetet är att ge beslutsfattare, myndigheter, användare av strålning, medborgare och andra intressenter korrekt och begriplig information om strålsäkerhet baserat på forskningsdata. På så sätt kan människor förstå riskerna med strålning även mitt i informationsflödet och informationspåverkan. Genom strålsäkerhetsforskning skapar STUK förutsättningar för en strålsäker livs- och arbetsmiljö och utvecklar sin egen kunskap om strålningens effekter, mätning samt hantering av risker som orsakas av strålning. Forskningen fokuserar på hanteringen av stora helheter och utnyttjar samarbetsnätverkens kompetens.

STUK upprätthåller nationella måttnormaler för joniserande strålning för att möjliggöra tillförlitliga strålningsmätningar och erbjuder mätnings- och experttjänster på hög nivå till medborgare, näringslivet, forskningsinstitut och andra myndigheter. FoU-verksamhet inom metrologi, dvs. mätning, möjliggör tillförlitliga, exakta och effektiva strålningsmätningar både i laboratoriet och på fältet, och håller kvaliteten på den nationella mätnormalverksamheten på en hög internationell nivå.

Med hjälp av FoU-verksamheten upprätthålls dessutom STUK:s beredskap att skapa en lägesbild av olyckor och andra avvikande händelser som berör kärnkraftverk och strålkällor, deras utveckling och strålningsnivåer, för att kunna bedöma strålningssituationens säkerhetsbetydelse samt vidta åtgärder för att minska strålningsexponeringen. 

Finland har hög kompetens inom strålsäkerhetsforskning. För att kunna utnyttja denna kompetens på ett effektivt sätt har sammanslutningen för strålsäkerhetsforskning Cores (Finnish Consortium for Radiation Safety Research) bildats, som består av STUK, nio finländska universitet och fem välfärdsområden (universitetssjukhus). Sammanslutningen samordnar och främjar strålsäkerhetsforskningen i Finland. Cores anordnar även seminarier och workshops. År 2023 anordnades ett seminarium om säkerhetsaspekter (safety, security and safeguards). 

Fokus på internationella samarbetsprojekt

Under 2023 pågick flera EU-finansierade FoU-projekt inom beredskap och måttnormaler i STUK.

Projektet i-Violin (Implementing verifiable oncological imaging by quality assurance and optimisation) syftar till att optimera och harmonisera avbildningsmetoderna för cancerpatienter i Europa. STUK förser projektet med sakkunskap inom strålningsmätningar och bildkvalitetsbestämning samt stödjer anordnandet av internationella utbildningsevenemang och kommunikation till särskilt europeiska strålsäkerhetsmyndigheter. 

STUK samordnar projektet TraMeXI (Traceability in medical X-ray imaging dosimetry). Projektet har som mål att uppdatera befintliga och utveckla nya kalibrerings- och mätmetoder som kan användas för att säkerställa tillförlitligheten hos mätningar av patienters strålningsexponering vid röntgenundersökningar. Resultaten tas upp i internationella standarder som kan användas på nationell nivå. 

Projektet Metrology for the harmonisation of Environmental Compass in Europe (MetroPOEM) syftar till att möjliggöra och harmonisera mätmetoder för att upptäcka och karakterisera både radioaktiva isotoper och stabila föroreningar. STUK utvecklar masspektrometriska mätningar i projektet. 

Projektet Risk management for large-scale radiological and nuclear emergies (KANTTURA), som koordineras av STUK, utvecklar en nationell strålmätningsplan för storskaliga strålnings- eller kärnkraftsolyckor. I projektet genomförs 1) en nationell plan för vad, när och hur mätning utförs, 2) krav på olika mätningar, instrument och nödvändig kompetens samt 3) en plan för metoder för att skapa en tidsenlig och övergripande lägesbild. Planen omfattar scenarier där betydande mängder radioaktiva ämnen släpps ut i miljön. Resultaten kommer att implementeras operativt på nationell nivå. 

RescEU-lagringsprojektet inrättar och upprätthåller beredskapslagret CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) som ingår i EU:s räddningstjänstmekanism i Finland. Materialet som förvaras i lagret är avsett att användas av både räddningspersonal och civilbefolkningen vid olika typer av CBRN-olyckor och CBRN-störningar. Finland samordnar projektet under ledning av inrikesministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Försörjningsberedskapscentralen och STUK. 

Projektet Harmonisation, update and implementation of standards related to radiation protection dosimeters for photon radiation (GuideRadPROS) utvecklar kvaliteten och noggrannheten i strålskyddsmätningar genom att utveckla branschstandarder och förbereda inför införandet av nya strålskyddsstorheter. STUK samordnar projektet. 

Läs mer