Hoppa till innehåll

Störningar med laser kan ha allvarliga konsekvenser för flygtrafiken – laser är inte en leksak

Utgivningsdatum 18.3.2021 15.14 | Publicerad på svenska 30.3.2023 kl. 15.59
Nyhet

Att störa flygplan eller helikoptrar med laser är ett alvarligt hot för flygtrafiken. Laserstrålar kan störa piloternas syn, i synnerhet i samband med kritiska ögonblick, såsom start och landning. Även tillfälliga störningar kan få ödesdigra konsekvenser. Laserpekare får inte riktas mot människor eller luftfartyg, och de ska inte användas på skoj. Störning med laser är straffbart.

”Laserpekarens stråle kan verka liten och ofarlig, men den kan störa piloter även på långa avstånd, avbryta en kritisk operation och i värsta fall leda till en olycka”, säger Jarkko Saarimäki, överdirektör på Transport- och kommunikationsverket Traficom. ”Trots att antalet rapporterade störningar med laser har minskat de senaste åren är varje fall av störning en för mycket och ett hot mot flygsäkerheten”, fortsätter Saarimäki.


Förutom piloterna försätts även andra i fara

Laserstrålarna påverkar pilotens koncentrationsförmåga och kan leda till synstörningar och till att piloten delvis förlorar sin funktionsförmåga. Om strålen träffar förarkabinens fönster kommer strålen vanligtvis att dessutom spridas och kan då blända hela cockpiten. Till exempel i en helikopter kan även den övriga besättningen i värsta fall få bestående ögonskador av laser.

”Piloterna sitter i cockpiten i syfte att hela tiden säkerställa säkerheten. Det är inte fråga om någon liten störning när en laserstrål träffar ett flygplans eller en helikopters styrkabin, utan det påminner om en attack mot flygsäkerheten där piloten blir bländad av ljuset. Mörkersyn är absolut nödvändig i samband med flygning på låg höjd”, påminner Lauri Soini, ordförande för säkerhetskommittén på Suomen Lentäjäliitto.

Skador kan även omedvetet förorsakas tredje part vid störning med laser, påminner Pasi Marttinen, biträdande kommendör för bevakningsflygdivisionen och Ari Pellinen, chef för flygdivisionen på FinnHEMS. ”Exempelvis när en sjöbevakningshelikopter får ett akut uppdrag är snabb hjälp avgörande för att en person som fallit genom isen ska klara sig. Störningar med laser kan fördröja hjälpen och i värsta fall förhindra hjälpen fullständigt”, säger Marttinen. Pellinen fortsätter: ”Varje gång när läkarhelikoptern anropas är det i princip fråga om liv. För en person i nöd kan störningen vara ödesdiger.”


Laser är ingen leksak

Manuella laserpekare är billiga och lätta att få tag på, så många anser dem felaktigt vara leksaker. I leksaker för barn får det endast finnas svag laser av laserklass 1, som inte skadar ögonen. Laserpekare ska inte användas på skoj och laserstrålen får inte riktas mot människor eller flygfarkoster. En alltför stark laserpekare kan skada ögat permanent, och även tillåtna lasrar kan förorsaka tillfälliga synstörningar, såsom bländning, blixtblindhet och efterbilder.

Det är möjligt att utomlands skaffa laserpekare med en styrka som kraftigt överstiger de högsta tillåtna effektgränserna i Finland. Laserpekare som godkänns i Finland fungerar inom våglängdsområdet för synligt ljus och har en maximal effekt är 1 milliwatt. Audiovisuell apparatur får ha en laserpekare med en maximal effekt på 5 mW. Om en sådan pekare har grönt ljus kan det störa en pilot på ett avstånd på upp till tre kilometer. Laser med en effekt på 125 mW kan orsaka störningar som sträcker sig upp till 18 kilometer.

”Det är skäl att lägga märke till att laserpekare som inhandlats utomlands eller beställts via nätet inte alltid uppfyller kraven i Finland. På Strålsäkerhetscentralen har vi på laserpekare som köpts via nätet mätt effekter som överstiger sjuhundrafalt den effekt som är tillåten i Finland”, påminner Reijo Visuri, överinspektör på Strålsäkerhetscentralen.


Störning med laser är ett brott

Det är i sig straffbart att rikta laserstrålar mot besättningen på ett luftfartyg även om det inte leder till någon verklig skada eller något konkret hot mot luftfartyget, dess besättning eller passagerare. Om användningen av laserpekaren anses ha äventyrat trafiksäkerheten tillämpas bland annat alla de bestämmelser i strafflagen som är avsedda att trygga människors hälsa och liv, såsom förorsakande av kroppsskada och dödsvållande. Skadevållaren kan bli ansvarig för avsevärda ekonomiska kostnader.

Mer information om lasern (Linkki!!)


Ytterligare information

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Jarkko Saarimäki, överdirektör, tfn 029 539 0576, på Twitter @Saarimaki

Suomen Lentäjäliitto, Finnish Pilots' Association (FPA)
Lauri Soini, ordföranden för säkerhetskommittén, tfn 040 575 8322, på Twitter @fpassc

Gränsbevakningsväsendet
Pasi Marttinen, biträdande kommendören för bevakningsflygdivisionen, överstelöjtnant, tfn 0295 428 002, Bevakningsflygdivisionen på Twitter @rajaheko.

FinnHEMS Oy
Ari Pellinen, chefen för flygdivisionen, tfn 040 717 0778

Strålsäkerhetscentralen (STUK)
Reijo Visuri, överinspektör, tfn 09 759 88 454

Försvarsmakten
Kimmo Nordberg, arméns luftfartschef, överstelöjtnant, tfn 0299 410 508