Hoppa till innehåll

STUK övervakade den första årsrevisionen av reaktor 3 vid Olkiluoto kärnkraftverk

Utgivningsdatum 16.5.2024 16.01 | Publicerad på svenska 16.5.2024 kl. 17.05
Nyhet
Tre STUKs inspektörer inne i Olkiluoto kärnkraftverkenheten 3 under årligt underhåll 2024
STUK och övervakade de inspektioner samt testnings- och underhållsarbeten som utfördes på anläggningsplatsen.

Den första årsrevisionen av reaktor tre vid Industrins Kraft Abp:s (TVO) kärnkraftverk i Olkiluoto övervakades av cirka 40 experter från Strålsäkerhetscentralen (STUK). Baserat på STUK:s observationer förflöt årsrevisionen säkert. TVO prioriterade säkerheten i sitt beslutsfattande under hela revisionen och den längre än planerade varaktigheten påverkade inte detta.

Industrins Kraft Abp utförde årsrevisionen av kärnkraftverkets reaktor tre under perioden 2.3–16.5.2024. STUK:s uppgift är att övervaka att kärn- och strålsäkerheten inte äventyras under årsrevisionen och att omstarten av anläggningen för elproduktion sker på ett säkert sätt. Industrins Kraft bär ansvaret för revisionen och för anläggningens driftsäkerhet.

Eftersom årsrevisionen var anläggningsenhetens första, övervakade STUK i synnerhet hur Industrins Kraft förberedde sig inför årsrevisionen och säkerställde att revisionen utfördes på ett säkert sätt. STUK granskade dessutom de utredningar som Industrins Kraft lämnat in till STUK och övervakade de inspektioner samt testnings- och underhållsarbeten som utfördes på anläggningsplatsen. Vid den första årsrevisionen utfördes inspektioner av kärnbränslet, inspektioner av reaktorns primärkrets och dess viktigaste komponenter och andra arbeten som är viktiga med tanke på säkerheten.

Industrins Kraft lyckades väl med att organisera underhållsarbetet och verksamheten var genomtänkt och systematisk. Oväntade fel och andra motgångar löstes utan att man kompromissade med säkerhetskraven. Enligt STUK:s uppfattning reserverade bolaget den tid som behövdes för genomförandet och planeringen av de årliga underhållsarbetena och säkerheten prioriterades. Det är viktigt att Industrins Kraft tar hänsyn till lärdomarna från den första årsrevisionen och utvecklar sin verksamhet utifrån dessa lärdomar. STUK övervakar genomförandet av dem före nästa årsrevision.

Främmande föremål i bränslet

Under underhållet flyttade Industrins Kraft allt kärnbränsle från reaktorn till en separat bränslebyggnad och kontrollerade bränsleknippena. Vid inspektionerna upptäckte Industrins Kraft främmande föremål i flera bränsleknippen och lämnade en utredning till STUK om detta. Utredningen visar att de främmande föremålen har hamnat i knippena under bränsleöverföringarna och fanns inte i reaktorn när den var i drift. Utredningen av de främmande föremålens ursprung pågår fortfarande. Industrins Kraft avlägsnade de främmande föremålen och kontrollerade varje bränsleknippe som laddades tillbaka i reaktorn, så att främmande föremål som äventyrar säkerheten inte kom in i reaktorn. STUK kräver en utredning från Industrins Kraft om fortsatta undersökningar av de främmande föremålen och om eventuella åtgärder före nästa årsrevision.

Under årsrevisionen fortsatte Industrins Kraft också inspektionerna av anslutningar som är viktiga för mätningar vid olycksfall. Bolaget hade upptäckt fel i anslutningarna under år 2023. Industrins Kraft lämnade en utredning till STUK om inspektionerna samt en säkerhetsbedömning, utifrån vilken STUK konstaterade att de anslutningar som är viktiga för säkerheten är i skick.

STUK övervakar också stråldoser som arbetstagarna får i samband med årsrevisionen. Olkiluoto 3 är en ny anläggningsenhet och strålningsnivåerna på anläggningen har varit låga. De stråldoser som arbetstagarna fick vid årsrevisionen av Olkiluoto 3 var betydligt lägre än de genomsnittliga stråldoserna vid årsrevision av kärnkraftverk trots att revisionen pågick länge. I samband med inspektionen av anläggningens driftsberedskap som genomfördes den 13 maj 2024 vid slutet av årsrevisionen konstaterade STUK att det var säkert att starta anläggningen. Årsrevisionen avslutades när Industrins Kraft kopplade anläggningen till nätet 16.5.2024.