Hoppa till innehåll

Ny information om radonsituationen i socialvårdens boendeenheter

Utgivningsdatum 3.3.2022 10.40 | Publicerad på svenska 17.5.2023 kl. 13.03
Pressmeddelande

Halterna av radioaktiv radongas överstiger referensvärdet* i inomhusluften i vissa boende- och verksamhetsenheter för äldre, personer med intellektuell funktionsnedsättning och mentalvårdsklienter. Ärendet utreddes i Strålsäkerhetscentralens, Valviras, regionförvaltningsmyndigheternas och det kommunala hälsoskyddets gemensamma kampanj.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) började undersöka radonsituationen i socialvårdens verksamhetsenheter när den via radonövervakningen på arbetsplatser fick kännedom om höga radonhalter till exempel i boendeenheternas kanslier och arbetstagarnas kafeterior.

Situationen i bostadsutrymmen hade man å sin sida ingen information om. Dessa är människors hem, och de som bor i verksamhetsenheterna kan nödvändigtvis inte själv kräva radonmätningar. Där ansvarar hälsoskyddsmyndigheten för radonövervakningen. Radonövervakning på arbetsplatser hör till STUK.

I myndigheternas kampanj utreddes radonhalter som överstiger referensvärdet* i sextio boendeenheter åren 2019–2021. Under kampanjen kunde radonhalten minskas enligt referensvärdet i cirka en fjärdedel av dessa.

Överinspektör Tuukka Turtiainen från Strålsäkerhetscentralen konstaterar att kampanjresultaten visar att informationen om bostadsutrymmenas radonsituation har varit otillräcklig. Redan under kampanjen har man kunnat dela information till såväl kommuner som verksamhetsenheter om hur viktigt det är att mäta radonhalten.


Corona hämmade kampanjen

Kampanjen ordnades av STUK och Valvira och finansierades delvis av social- och hälsovårdsministeriet. I den skickade kommuner begäranden om utredning till cirka 1 500 verksamhetsenheter runt om i landet. Av dessa skickade 684 svar gällande radonmätningarnas situation. Bland annat på grund av coronasituationen har det inte varit möjligt att utföra mätningar överallt och mätningsresultat fattas ganska mycket särskilt från enheter inom äldreomsorgen.

Tuukka Turtiainen påminner att även om radonvärdena är höga har ingen hamnat i akut fara på grund av situationen. Att bo åratal i en bostad där radonhalten är hög ökar dock risken för att insjukna i lungcancer. Därför är det viktigt att mäta radonhalten och vid behov minska den.

  • *Referensvärdet är radonhalten som myndigheten vid behov använder för att styra till att minska radonexponeringen i hem, i offentliga lokaler och på arbetsplatser. Eftersom radon är ett naturligt radioaktivt ämne och ingen avsiktligt orsakar alltför höga radonhalter i inomhusluften, talar man inte om gränsvärden eller maximivärden. En alltför hög radonhalt är alltid en obehaglig överraskning.

Kontakter:
Överinspektör Tuukka Turtiainen, tfn (09) 759 88
Medietjänsten, Tfn: 010 850 4761

Länkar:
Radonövervakningskampanjen för socialvårdens verksamhetsenheter. Främjandet av radonsäkerhet. STUK-B 289, Helsingfors 2021, 27s