Hoppa till innehåll

STUK fann inga brister vid inspektionerna av kärntekniska anläggningar i drift under årets andra tertial

Utgivningsdatum 14.9.2023 13.04 | Publicerad på svenska 15.9.2023 kl. 15.00
Nyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) inspekterar säkerhetsstyrningen, de viktigaste verksamhetsprocesserna och det tekniska godkännandet av förfaranden och systemens tekniska acceptans vid de kärntekniska anläggningarna i Lovisa och Olkiluoto i enlighet med driftinspektionsprogrammet. STUK övervakar att anläggningens säkerhetsbedömning, drift, underhåll och skyddsåtgärder uppfyller kraven i kärnsäkerhetsföreskrifterna. Vid de inspektioner som genomfördes under det andra tertialet 2023 identifierade STUK inga betydande brister som skulle påverka personalens, miljöns eller anläggningens säkerhet vid kärntekniska anläggningarna i Lovisa och Olkiluoto.

Under andra tertialet 2023 genomförde STUK fyra inspektioner vid kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto i enlighet med driftinspektionsprogrammet. Två av inspektionerna i Lovisa utfördes som en inspektion på plats och två som en kombination av inspektion på distans och på plats, en så kallad hybridinspektion. Alla fyra inspektionerna i Olkiluoto genomfördes som inspektioner på plats.

Automationsteknik

Inspektionen av automationstekniken riktades på automationstekniska system, organisationen och instruktionerna vid alla tre anläggningsenheter i Olkiluoto. I den föregående inspektionen av automationsteknik år 2020 uppmärksammade STUK konfigurationshanteringen vid anläggningsenheterna 1 och 2 (OL1 och OL2). På basis av den nu genomförda inspektionen hade det skett framsteg i frågorna, och resurssituationen för Teollisuuden Voimas (TVO) automatiseringsteknik har förbättrats, och rutinerna uppfyller de bestämmelser som fastställts för dem. Situationen för automationssystemen relaterade till övervakningen av anläggningsenheterna i Lovisa konstaterades vara bra.

Säkerhetsarrangemang, säkerhetsfunktioner och säkerhetsplanering

Inspektionen av säkerhetsfunktionerna OL1 och OL2 fokuserade på reaktorkontrollsystem och förfaranden för bedömning av kriticitetssäkerhet under andra tertialet 2023. Dessutom verifierade STUK TVO:s personalresurser och kompetenshanteringsrutiner för reaktorstyrning vid inspektionen. På basis av STUKs inspektion kan det konstateras att verksamheten följer de fastställda författningarna.

Inspektionen av säkerhetsfunktionerna i reaktorerna LO1 och LO2 i Lovisa fokuserade på förfaranden för bedömning av kriticitetssäkerhet samt på driftövervakning av reaktorn, från instrumentering till simulering och statusen för tillhörande system. Dessutom gick man igenom antalet anställda och deras kompetens och situationen för instruktioner vid inspektionen. STUK konstaterade att Fortum kunde utveckla sin kompetens inom olycksanalyser och utredningar relaterade till kriticitetssäkerhet, eftersom bolaget är starkt beroende av underleverantörer i dessa frågor. STUK konstaterar också att Fortum måste se till kompetensutvecklingen i den grupp som ansvarar för användningen av bränsle, eftersom det kommer att ske förändringar i gruppen inom en snar framtid. I framtiden kommer STUK att följa utvecklingen av resurssituationen och kompetensen hos den grupp som ansvarar för användningen av bränsle i samband med annan övervakning.

När det gäller Lovisa-anläggningen fokuserade STUK också sin inspektion på anläggningens informationssäkerhet och säkerhetsplanering. STUK konstaterar att Fortums projektledning, personal, kompetens, utbildning och övningsverksamhet är lämplig och tillräcklig inom området informationssäkerhet vid Lovisa kärnkraftverk. Baserat på inspektionen konstaterar STUK också att Fortums expertis inom processanalyser är stark och att antalet experter är tillräckligt. Rutinerna för att genomföra deterministiska säkerhetsanalyser är systematiska och etablerade.

Lovisa kemiska laboratorium

STUK granskade Fortums förfaranden relaterade till upprätthållandet av primär- och sekundärkretsens vattenkemiska förhållanden, övervakningen av primär- och sekundärkretsens radiokemiska förhållanden, övervakningen av bränslebassängens vattenkemi och radiokemi samt kvalitetskontrollen av laboratorieverksamheten. Baserat på inspektionen kan det konstateras att förfarandena ligger på en god nivå, men STUK kräver Fortum på en bedömning och vid behov en komplettering av de nuklider som anges i årsrapporten för att verifiera övervakningen av radiokemiska fenomen.

Underhåll av OL3

STUK utförde en extra inspektion av användningen och aktualiteten hos OL3-anläggningens hanteringssystem för underhållsarbeten (KUPI). Utifrån inspektionen ställde STUK två krav. Kraven förutsätter att TVO utvecklar rutiner för att övervaka den övergripande situationen för akuta fel och tillgängligheten av den aktuella situationen för arbeten i arbetshanteringssystemet.

Årsrevision i Olkiluoto

Under årsrevisionen av OL1 och OL2 16.4–19.5.2023 konstaterade STUK inga avvikelser i TVO:s verksamhet som skulle ha krävt omedelbart ingripande av STUK. Utifrån inspektionen kan det konstateras att TVO:s årsrevisionsverksamhet är förenlig med kraven och har lyckats på ett säkert sätt och i enlighet med på förhand uppgjorda planer. Å andra sidan ställde STUK ett krav som förutsätter att TVO utvecklar sina rutiner för anvisningar för användning av ett ämne eller en kemikalie som hör till TLTA-klass 4.

Mer information:

Kärnkraftverkens inspektionsprogram 2023 (på finska)
Lovisa-anläggningens tertialrapportering (på finska)
Olkiluoto-anläggningens tertialrapportering (på finska)