Hyppää sisältöön

STUK ei havainnut puutteita käyvien ydinlaitosten tarkastuksissa toisella vuosikolmanneksella

Julkaisuajankohta 14.9.2023 13.04
Uutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) tarkastaa käytön tarkastusohjelman mukaisesti Loviisan ja Olkiluodon ydinlaitoksien turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. STUK valvoo, että laitoksen turvallisuuden arviointi, käyttö, ylläpito ja suojelutoiminta vastaavat ydinturvallisuussäännösten vaatimuksia. Vuoden 2023 toisella kolmanneksella STUK ei havainnut merkittäviä puutteita Loviisan tai Olkiluodon ydinlaitoksilla, joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai laitoksen säteilyturvallisuuteen.

Vuoden 2023 toisella vuosikolmanneksella STUK teki neljä käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla. Loviisan tarkastuksista kaksi tehtiin laitospaikalla ja kaksi etä- ja läsnätarkastuksen yhdistelmänä, ns. hybriditarkastuksena. Olkiluodon kaikki neljä tarkastusta toteutettiin läsnätarkastuksina.

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikan tarkastus kohdistui Olkiluodon kaikkien kolmen laitosyksikön automaatiotekniikan järjestelmiin, organisaatioon ja ohjeisiin. Edellisessä automaatiotekniikan tarkastuksessa vuonna 2020 STUK kiinnitti huomioita ykkös- ja kakkoslaitosyksiköiden (OL1 ja OL2) konfiguraation hallintaan. Nyt tehdyn tarkastuksen perusteella asioissa oli tapahtunut kehitystä, ja Teollisuuden voiman (TVO) automaatiotekniikan resurssitilanne on parantunut sekä menettelyt täyttävät niille asetetut säädökset. Loviisan laitosyksiköiden valvontaan liittyvien automaatiojärjestelmien tilanne todettiin hyväksi.

Turvallisuusjärjestelyt ja -toiminnot sekä -suunnittelu

OL1 ja OL2 turvallisuustoimintojen tarkastuksessa keskityttiin vuoden 2023 toisella kolmanneksella reaktorin valvontajärjestelmiin ja kriittisyysturvallisuuden arviointimenettelyihin. Lisäksi STUK todensi tarkastuksessa TVO:n reaktorivalvonnan henkilöstöresursseja ja osaamisen hallinnan menettelyitä. STUKin tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että toiminta täyttää asetetut säädökset.

Loiviisan ykkös- ja kakkosreaktoreiden (LO1 ja LO2) turvallisuustoimintojen tarkastuksessa keskityttiin kriittisyysturvallisuuden arviointimenettelyihin sekä reaktorin käytönaikaiseen valvontaan instrumentoinnista simulointiin ja näihin liittyvien järjestelmien tilaan. Lisäksi tarkastuksessa käytiin läpi henkilöstön määrää ja osaamista sekä ohjeiston tilannetta. STUK totesi, että Fortum voisi kehittää omaa osaamistaan kriittisyysturvallisuuteen liittyvissä onnettomuusanalyyseissä ja -selvityksistä, koska se tukeutuu vahvasti näissä alihankkijoihin. STUK toteaa myös, että Fortumin tulee huolehtia osaamisen kehittämisestä polttoaineen käytöstä vastaavassa ryhmässä, koska ryhmässä on vaihtuvuutta lähiaikoina. STUK seuraa jatkossa polttoaineen käytöstä vastaavan ryhmän resurssitilanteen ja osaamisen kehittymistä muun valvonnan yhteydessä.

Loviisan laitoksen osalta STUK kohdisti tarkastuksensa myös laitoksen tietoturvallisuuteen ja turvallisuussuunnitteluun. STUK toteaa, että tietoturvallisuuden osa-alueella Fortumin projektinhallinta-, henkilöstöresurssit, osaaminen, koulutus- ja harjoitustoiminta ovat Loviisan ydinvoimalaitoksella asianmukaiset ja riittävät. Tarkastuksen perusteella STUK toteaa myös, että Fortumin asiantuntemus prosessianalyysien osalta on vahvaa ja asiantuntijoiden määrä on riittävä. Menettelyt determinististen turvallisuusanalyysien tekemiselle ovat systemaattisia ja vakiintuneita.

Loviisan kemian laboratorio

STUK tarkasti Fortumin menettelyjä liittyen primääri- ja sekundääripiirin vesikemiallisten olosuhteiden ylläpitoon, primääri- ja sekundääripiirin radiokemiallisten olosuhteiden valvontaan, polttoainealtaiden vesikemian ja radiokemian valvontaan sekä laboratoriotoiminnan laadunvalvontaan. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta menettelyiden olevan hyvällä tasolla, mutta STUK edellyttää Fortumilta arviota ja tarvittaessa täydennystä vuosiraportissa esitettävistä nuklideista radiokemiallisten ilmiöiden seurannan todentamiseksi.

OL3 kunnossapito

STUK teki ylimääräisen tarkastuksen OL3-laitosyksikön kunnossapidon töidenhallintajärjestelmän (KUPI) käyttöön ja ajantasaisuuteen. Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. Vaatimuksilla edellytettiin TVO:ta kehittämään kiireellisten vikojen kokonaistilanteen seurannan menettelyjä ja töiden ajantasaisen tilanteen saatavuutta töidenhallintajärjestelmästä.

Vuosihuolto Olkiluodossa

STUK ei todennut TVO:n toiminnassa OL1:n ja OL2:n vuosihuollon 16.4.-19.5.2023 aikana poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta TVO:n vuosihuoltotoiminnan olevan vaatimusten mukaista ja onnistuneen turvallisesti ja ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Toisaalta STUK esitti vaatimuksen, joka edellyttää TVO:ta kehittämään menettelyitään TLTA-luokkaan 4 kuuluvan tarveaineen tai kemikaalin käytön ohjeistuksessa.

Lisätietoja: