Hoppa till innehåll

Vad andra anser om kärnsäkerheten i Finland

Utgivningsdatum 24.8.2022 8.00 | Publicerad på svenska 16.6.2023 kl. 13.14
Pressmeddelande

Strålsäkerhetscentralen har publicerat rapporten Finnish report on nuclear safety. Rapporten beskriver hur Finland uppfyller kraven i konventionen om kärnsäkerhet och den används av medlemmar i Internationella atomenergiorganet IAEA för att bedöma Finlands framgång.

Ledande sakkunnig Minna Tuomainen från Strålsäkerhetscentralen STUK sammanfattade Finlands landrapport och konstaterar att den knappa 200 sidor långa rapporten innehåller en omfattande, ärlig och så objektiv beskrivning som möjligt av myndighetsverksamheten, lagstiftningen och säkerheten vid Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk. Finlands landrapport ägnar särskild uppmärksamhet åt anläggningarnas åldrande, organisationskulturen och coronapandemins inverkan på kärnsäkerheten.


”Mätstickan utgörs här av den internationella konventionen om kärnsäkerhet (Nuclear Safety Convention) vars krav verkligheten i Finland jämförs med”, konstaterar Minna Tuomainen. IAEA:s medlemmar har nu fram till november på sig att granska rapporten och ställa frågor till STUK om den. STUK sammanställer svaren på frågorna och slutbehandlingen av rapporten äger rum i mars 2023 på IAEA:s huvudkontor i Wien.


En likadan kollegial utvärdering genomförs samtidigt av kärnsäkerheten hos alla IAEA-medlemsländer som använder kärnenergi.


Konventionen om kärnsäkerhet ingicks 1994. De deltagande länderna utvärderar regelbundet varandras kärnsäkerhet, och detta är nu den nionde utvärderingsrundan. Det föregående utvärderingsmötet ägde rum 2017. Normalt görs bedömningarna vart tredje år, men även denna rytm har påverkats av coronapandemin och utvärderingsmötet 2020 hölls inte på grund av den.


Det finns alltid rum för förbättring


Den finska kärnsäkerheten har alltid konstaterats vara god i den internationella utvärderingen. Det har också alltid funnits sådant som kan förbättras. Ledande sakkunnig Minna Tuomainen anser att både konventionen och den regelbundna utvärderingen är mycket värdefulla. ”Utvärderingen hjälper till att identifiera de egna styrkorna och svagheterna och ger en möjlighet att lära av andra.”


Samtidigt som Finland får värdefull respons från andra länder kan det i sin tur bedöma andra länders kärnsäkerhet. "Det är svårt att säga vilken del av denna process som är den nyttigaste. Utvärderingsmötet i sig är ett utmärkt tillfälle att höra om andra länders praxis och utmaningar och att internationellt ta upp frågor som Finland anser vara viktiga.” Säger Minna Tuomainen.


Kontakter:
Ledande sakkunnig Minna Tuomainen, tfn (09) 759 88 329
Medietjänsten, Tfn: 010 850 4761


Länkar:
Rapporten Finnish report on nuclear safety