Hyppää sisältöön

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus lausunnolle

Julkaisuajankohta 5.8.2021 4.00 | Julkaistu suomeksi 28.3.2023 klo 15.45
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet 5.8.2021 luonnoksen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisesta ohjelmasta. Samalla on julkaistu ohjelman ympäristövaikutuksia käsittelevä ympäristöselostus.

Ministeriöt ja Säteilyturvakeskus pyytävät viranomaisilta, alan toiminnanharjoittajilta, kansalaisilta ja yhteisöiltä lausuntoja 10.9.2021 mennessä ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta.

Kansallinen ohjelma on kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on, että kaikesta Suomessa syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan turvallisesti.

Kansallisessa ohjelmassa esitetään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon yleiset tavoitteet, periaatteet, määrät, sijaintipaikat sekä arvio jätehuollon kustannuksista ja aikataulusta. Kaikki jätehuollon toimenpiteet tulee toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä.

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva direktiivi (2011/70/Euratom) edellyttää Suomen valtiolta kansallisen ohjelman laatimista. Ohjelmasta säädetään kansallisesti ydinenergian käytön osalta ydinenergialaissa ja säteilyn käytön osalta säteilylaissa.

Ohjelmaa laadittaessa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (SOVA). Ympäristöselostus sisältää muun muassa kuvauksen hankkeen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. SOVA:lla edistetään ympäristövaikutusten huomioon ottamista kansallisen ohjelman valmistelussa ja hyväksymisessä sekä parannetaan yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä.

Ohjelmaluonnoksesta ja SOVA-selostuksesta voi esittää lausuntoja verkossa, sähköpostilla tai kirjeellä

Lausuntoja ja mielipiteitä kansallisen ohjelman luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta voi esittää 10.9.2021 saakka. Lausunnon tai mielipiteen voi toimittaa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa, sähköpostilla osoitteeseen kirjaa[email protected] tai kirjeellä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon.

  •     Kirjaamon postiosoite: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto
  •     Kirjaamon käyntiosoite: TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki

Linkit kansallisen ohjelman luonnokseen ja ympäristöselostukseen sekä niitä koskevaan kuulutukseen ovat tässä:
​​​​​

  •     Kuulutus
  •     Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto Suomessa
  •     Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan kansallisen ohjelman ympäristöselostus

Lisätiedot verkossa:

​​​​​​​Lausuntopyyntö 5.8.2021 Lausuntopalvelu.fi -palvelussa  

Lisätiedot:

  •     Erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 050 412 4425 tai linda.kumpula(at)tem.fi
  •     Ylitarkastaja Mia Ylä-Mella, STUK, puh. 09 7598 8202 tai mia.yla-mella(at)stuk.fi
  •     Tarkastaja Venla Kuhmonen, STUK, puh. 09 7598 8327 tai venla.kuhmonen(at)stuk.fi