Hyppää sisältöön

Vihreää valoa Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkolle

Julkaisuajankohta 26.1.2023 14.51
Tiedote

Säteilyturvakeskus toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan lausunnossa, että Loviisan ydinvoimalaitoksen luvanhaltija Fortum Power and Heat Oy on osoittanut pystyvänsä jatkamaan Loviisan ydinvoimalaitoksen molempien yksiköiden käyttöä turvallisesti vielä nykyisen lupajakson päätyttyä.

Loviisan ydinvoimalaitoksen laitosyksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030, ja Fortum on hakenut molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoteen 2050 saakka. Käyttöluvan antaa valtioneuvosto työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esityksestä. Ennen esityksen tekemistä TEM tarvitsee STUKin lausunnon laitoksen turvallisuudesta.

STUK toteaa lausunnossaan, että Fortum on huolehtinut Loviisa 1 ja 2 ‑ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuudesta voimassa olevien säädösten mukaisesti. STUKin arvion mukaan Fortumilla on myös tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen ja resurssit turvallisen käytön jatkamiseksi.

Laitosten ikääntymiseen liittyvien ilmiöiden hallinta edellyttää kuitenkin toimenpiteitä, seurantaa ja varmennuksia, jotta laitoksen turvallisesta käytöstä vuoteen 2050 asti voidaan varmistua. Fortum onkin tehnyt ikääntymisen hallintaa koskevat suunnitelmat ja valinnut menettelyt, jotka STUKin arvion mukaan ovat riittävät laitoksen kunnon seuraamiseksi ja tarvittavien parannustoimenpiteiden käynnistämiseksi.

STUK valvoo Fortumin turvallisuutta parantavien toimenpiteiden oikea-aikaista ja vaatimustenmukaista toteuttamista jatkuvasti. Kokonaisuutena Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuus arvioidaan ydinenergialain mukaisesti kymmenen vuoden välein. Seuraavan arvion Fortum tekee ja antaa STUKin arvioitavaksi suunnitelmien mukaan vuonna 2030.


Myös jätteiden loppusijoituslaitoksen käytölle lisää aikaa

Ydinvoimalaitoksen käytön aikana syntyy matala- ja keskiaktiivista jätettä, jonka Fortum loppusijoittaa voimalaitosalueen kallioperään rakennettuun loppusijoituslaitokseen. Loppusijoituslaitokseen rakennettavaan laajennukseen on suunniteltu sijoitettavaksi myös voimalaitoksen purkamisen yhteydessä syntyvä matala- ja keskiaktiivinen jäte. Fortum on lisäksi hakenut lupaa käsitellä muualla Suomessa syntyviä radioaktiivisia jätteitä ja loppusijoittaa ne loppusijoituslaitokseen.

Loppusijoituslaitokselle Fortum on hakenut uutta käyttölupaa, niin että laitos olisi käytössä voimalaitoksen käytön loppuun ja purkamisen ajan eli vuoteen 2090.

STUK toteaa tätä lupahakemusta koskevassa lausunnossaan, että Fortum on hakemuksessaan ja tekemässään turvallisuusarviossa osoittanut, että loppusijoituslaitoksen toimintaa on mahdollista jatkaa turvallisesti. Myös muualla Suomessa syntyvien keski- ja matala-aktiivisten radioaktiivisten jätteiden sijoittaminen Loviisan loppusijoituslaitokseen on STUKin näkemyksen mukaan turvallista.

Voimalaitoksen käytöstäpoiston aikana syntyvien radioaktiivisten jätteiden loppusijoittamista varten rakennettavaa laajennusta koskevat suunnitelmat ja sulkemisen jälkeistä aikaa koskevan turvallisuusperustelun STUK arvioi erikseen ennen loppusijoituslaitoksen laajentamista.

Loppusijoituslaitoksen turvallisuus arvioidaan ydinenergialain mukaisesti 15 vuoden välein.

Yhteyshenkilöt:
Apulaisjohtaja Tomi Routamo, puh. (09) 759 88 577
Projektipäällikkö Tomi Koskiniemi, puh. (09) 759 88 642 – voimalaitosta koskevat kysymykset
Toimistopäällikkö Mia Ylä-Mella puh. (09) 759 88 202 – loppusijoituslaitosta koskevat kysymykset
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761

Linkit:
Säteilyturvakeskuksen lausunto Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksesta