Hyppää sisältöön

Essi Vanhanen: STUK valvoo OL3:a tuotannosta ensimmäiseen vuosihuoltoon

Julkaisuajankohta 5.3.2024 14.55
Kolumni

Teollisuuden Voiman (TVO) uusin ydinvoimalaitosyksikkö, OL3, on ollut kaupallisessa käytössä ja tuottanut sähköä lähes vuoden verran ja ensimmäinen käyttöjakso ennen huoltoa on päättynyt. Laitoksen ensimmäinen vuosihuolto alkoi toinen maaliskuuta.

OL3:n ensimmäinen käyttövuosi on ollut Säteilyturvakeskukselle (STUK) työntäyteinen. STUKin valvonta ei päättynyt siihen, että laitos saatiin valmiiksi, vaikka välillä saankin asiasta kyselyitä tai kommentteja, että eikös se nyt ole valmis, mitä sitä enää valvotte.

Kysyjille voi vastata, ettei pelkkä ajokortin myöntäminen ja auton katsastuskaan riitä, vaan viranomainen edelleen valvoo liikenteessä, että autoa ajetaan turvallisesti ja liikennesääntöjä noudattaen.

Käytännössä STUKin valvonta tarkoittaa sitä, että olemme ydinvoimalaitoksella läsnä, keräämme havaintoja, seuraamme toimintaa ja tarvittaessa puutumme siihen. Me myös tarkastamme OL3:n toimintaan liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä sekä käymme säännöllistä keskustelua TVO:n kanssa laitoksen tilanteesta, havainnoista ja poikkeamista.

Sen lisäksi, että olemme ydin- ja säteilyturvallisuusviranomainen, olemme ydinvoimalaitoksella myös painelaiteviranomainen ja teemme painelaitteisiin liittyviä tarkastuksia.

OL3:n ensimmäinen vuosi

Ensimmäisen käyttöjakson aikana OL3:n käyttö on ollut turvallista ja TVO:n toiminta on ollut pääasiassa vaatimusten mukaista.

Joitain kertoja vaatimuksista on poikettu. Tapahtumat ovat olleet sekä teknisiä että toimintaan liittyviä, mutta välitöntä vaaraa turvallisuudelle niistä ei ole koitunut. On inhimillistä, että virheitä sattuu. Voimalaitoksen toimintatavat ja prosessit pitää olla rakennettuna niin, että virheet havaitaan ja että niiden seuraukset ovat rajalliset.

Merkittävät tapahtumat tutkitaan aina tarkoin. Tarkoitus ei ole etsiä syyllisiä vaan tunnistaa virheiden syyt, jotta ne voidaan välttää jatkossa. Tapahtumista otetaan aina opiksi ja tehdään korjausliikkeitä toimintaan. Näin on toimittu myös OL3:lla. Jatkuva oppiminen ja toiminnan parantaminen, kuten myös vahva ymmärrys ydinturvallisuuden tärkeydestä ja sitoutuminen siihen ovat toiminnan perusta.

Sen lisäksi, että valvomme laitoksen teknistä kuntoa, valvomme myös, että TVO:n asenne ydinturvallisuutta kohtaan on kunnossa. Ydinvoimalaitoksen tehtävä on tuottaa sähköä, mutta luottamus TVO:n ja OL3:n toimintaan rakentuu ydinturvallisuuden ensisijaisuuden osoittamisesta.  

Ensimmäisen käyttövuoden aikana STUK on hyväksynyt perustelluista syistä TVO:n esityksen jatkaa laitoksen tehokäyttöä yksittäisissä tilanteissa, joissa laitoksen turvallisuusteknisiä käyttöehtoja ei ole kaikilta osin pystytty noudattamaan. Tilanteet ovat olleet lyhytaikaisia ja TVO on pystynyt perustelemaan luotettavasti, miten ydinturvallisuudesta on varmistuttu poikkeavan tilanteen aikana.

TVO:n toiminta on ollut huolellista ja turvallista, mutta toiminnassa on nähtävissä, että laitos on uusi ja toiminnan tavat vielä rakentuvat. Toisin sanoen, uudella laitoksella ei ole vielä niin vahvoja ja vakiintuneita toimintatapoja kuin pidempään käytössä olleilla ydinvoimalaitosyksiköillä. Tämä on luonnollista, mutta on myös aiheuttanut kiireitä STUKille. Jotkut tilanteet ovat tulleet eteen yllättäen.

Kiireitä aiheutti esimerkiksi päävalvomon ilmastoinnin hätäjäähdytysjärjestelmän osittainen vikaantuminen lokakuussa 2023. Sitä tarvitaan vain tietyissä onnettomuusolosuhteissa takaamaan päävalvomon hyväksytyt olosuhteet. STUK hyväksyi poikkeaman ja turvallisuuden varmistaneet lisätoimenpiteet vian korjaamisen ajaksi.

Tavoite on, että turvallisuuden pohja vahvistuu edelleen, kun toiminnasta tulee yhä suunnitelmallisempaa ja ennustettavampaa. Kokonaisuutta katsottaessa OL3 ja TVO ovat toimineet turvallisesti.

OL3:n ensimmäinen vuosihuolto

Nyt on käsillä uuden ydinvoimalaitoksen ensimmäinen vuosihuolto. Vuosihuollon vertailukohdaksi voi ottaa auton, joka viedään pajalle ja puretaan osiin, tarkastetaan, huolletaan, tarvittaessa korjataan ja lopuksi kasataan.

Ydinvoimalaitoksen kyseessä ollen huollon lopuksi tankataan superlöpöä koko seuraavan vuoden tarpeisiin ja testataan vielä, että kaikki toimii. Sitten vielä katsastetaan, jonka jälkeen matka jatkuu liikennesääntöjä noudattaen.

Ensimmäisen käyttöjakson aikana OL3:a on huollettu suunnitelmien mukaisesti, mutta kaikkea ei pystytä huoltamaan ja tarkastamaan tehokäytön aikana, eli silloin kun laitos tuottaa sähköä.

Tästä syystä nyt maaliskuussa on aloitettu suunnitelmien mukainen ensimmäinen vuosihuoltoseisokki. Sen aikana muun muassa reaktoripaineastia avataan ja kaikki ydinpolttoaineet siirretään reaktorista pois tarkastuksia varten. Vuosihuollon jälkeen osa käytetystä polttoaineesta jää vesialtaaseen odottamaan loppusijoitusta ja reaktoriin ladataan saman verran uutta polttoainetta.  

STUK valvoo vuosihuollon aikana toimintaa laitoksella ja on ennen vuosihuoltoa käynyt läpi TVO:n turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat. Vuosihuollon aikana on keskeistä, että ydinpolttoaineiden jäähdytys on varmistettu, koska polttoaineet tuottavat sammuttamisen ja reaktorista poistonkin jälkeen jälkilämpöä.

Toinen keskeinen asia on säteilysuojelulliset toimenpiteet, jotta työntekijöiden säteilyannokset pysyisivät vuosihuoltotöiden aikana turvallisissa rajoissa ja olisivat mahdollisimman pieniä. Tämä on huomioitava aina tarkoin ydinvoimalaitoksella, ja on tärkein erityispiirre, joka erottaa ydinvoimalaitoksen huoltotyöt toisen tyyppisten voimalaitoksien huoltotöistä.

Vuosihuollossa laitoksella tehdään paljon mekaanisia tarkastuksia, joilla varmistutaan, että eri laitteet ja komponentit ovat ehjiä ja toimintakuntoisia. STUK osallistuu myös näihin tarkastuksiin.

Vuosihuollon päätyttyä TVO voi käynnistää laitoksen, kun STUK on myöntänyt käynnistysluvan. Siinä yhteydessä todennetaan edellytykset aloittaa OL3:n toinen käyttöjakso. Vuosihuollon jälkeen STUK laatii vuosihuollon aikaisesta valvonnasta yhteenvedon ja julkaisee sen STUKin nettisivuilla.

 

Valokuva käytönvalvontapäällikkö Essi Vanhasesta

Kirjoittaja Essi Vanhanen on Olkiluoto 3 -laitosyksikön käytönvalvontapäällikkö Säteilyturvakeskuksessa.