Hyppää sisältöön

Mia Ylä-Mella: Tuore ydinpolttoaine ei juuri säteile, mutta pakkauksen kyljestä täytyy silti löytyä radioaktiivisen aineen varoitusmerkki

Julkaisuajankohta 21.3.2023 11.30
Kolumni

Helsinki-Vantaan lentokentällä lastattiin lauantaina 18.3. mielenkiintoista lastia rahtikoneeseen. Kuljetuskonttien kyljessä oli säteilyvaaran merkit ja poliisejakin oli paikalla. Kyseessä oli Venäjältä lähetetyn tuoreen ydinpolttoaineen kuljetus Suomen kautta lopulliseen kohteeseensa.

Säteilyvaaramerkit ja kuljetuksen turvatoimet herättivät tapahtumaa todistaneissa sivullisissa ihmetystä. Asiasta kiinnostuivat myös tiedotusvälineet ja sieltä osattiin soittaa STUKiin ja kysyä, mistä oikeastaan oli kysymys. Meiltä kysyttiin esimerkiksi kuinka vaarallista kuljetettava aine on ja onko sen kuljettaminen luvanvaraista.

Lehtien juttuja lukeneet tietävät jo, mistä on kysymys, mutta on ehkä hyvä valottaa tässäkin, mistä näiden radioaktiivisten aineiden ja tässä tapauksessa nyt erityisesti tuoreen ydinpolttoaineen kuljetusten turvallisuuden varmistamisessa on oikein kysymys.

Tuoreen ydinpolttoaineen kuljettaminen on lainsäädännön näkökulmasta vaaralliseksi aineeksi luokitellun aineen kuljettamista, vaikka kuljetus ei säteilyturvallisuuden näkökulmasta vaarallinen olekaan. Tuore ydinpolttoaine ei säteile vaarallisen paljon. Vaarallisten aineiden kuljetuksia Suomessa säätelee laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta. Siinä on määritelty, että radioaktiivisten aineiden kuljetuksien lupa- ja valvontaviranomainen on Säteilyturvakeskus.

Radioaktiivisia aineita kuljetetaan Suomessa päivittäin. Niitä kulkee maantiellä, merellä, rautateillä ja lentoteitse. Kaikkia kuljetusmuotoja varten on omat säädöksensä. Kuljetettavat radioaktiivisen aineet voivat olla esimerkiksi sairaaloissa käytettäviä radioaktiivisia lääkeitä, tutkimuslaitteita tai -näytteitä, teollisuudessa käytettäviä mittalaitteita, radioaktiivisia jätteitä tai sitten vaikka ydinvoimalaitokseen matkalla olevaa tuoretta ydinpolttoainetta. Kuljetettavien aineiden radioaktiivisuus vaihtelee.

Pakkaus suojaa säteilyltä

Kuljetusten lähtökohtana on aina ympäristön ja väestön suojaaminen säteilyltä. Kuljetuksissa käytettävistä kuljetuspakkauksista on annettu tarkat määräykset; mitä säteilyvaarallisempi aine on sitä vahvempi pakkauksen pitää olla. Radioaktiivisuudeltaan vaarattomimmat aineet voidaan kuljettaa tavanomaisissa pakkauksissa kuten esimerkiksi metallilaatikoissa, kun taas radioaktiivisempien aineiden pakkauksilta edellytetään selvästi raskaampaa rakennetta.

Kuljetuspakkauksen on aina suojattava riittävällä tavalla kuljetettavasta aineesta lähtevältä säteilyltä, jotta sitä voidaan käsitellä ilman erityisiä säteilysuojelujärjestelyjä. Toisaalta kuljetuspakkauksen on suojattava kuljetettavaa ainetta tai laitetta kuljetuksen aikana siten, että se ei pääse vahingoittumaan. Ydinpolttoaineen kuljetuspakkausten on lisäksi varmistettava kriittisyysturvallisuus kuljetuksen aikana eli niiden on estettävä energiaa tuottavan ketjureaktion käynnistyminen.

Kaikki kuljetuspakkaukset, jotka sisältävät laissa vaaralliseksi aineeksi luokiteltuja aineita, on kuljetussäännöstön mukaan merkittävä. Radioaktiivisten aineiden tapauksessa merkinnästä on selvittävä, mitä kuljetuspakkaukseen on pakattu ja kuinka radioaktiivisesta aineesta on kysymys.

Merkinnät perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden tehtävänä on esimerkiksi onnettomuustilanteessa varmistaa se, että paikalle tulevalla viranomaisella on käytettävissään heti riittävä tieto kuljetettavasta aineesta. Säteilyvaaramerkinnät kuljetuspakkauksen kyljessä eivät merkitse sitä, että pakkauksesta aiheutuu oikein käsiteltynä säteilyvaaraa ympäristölle tai ihmisille. Ensisijaisesti ne antavat tarpeellisia tietoja pakkauksen sisällöstä kuljetuspakkauksia käsitteleville henkilöille kuljetusketjussa sekä kuljetuksia valvoville viranomaisille. Radioaktiivisuudesta kertovaa merkintää kuljetuspakkauksen kyljessä ei siis tarvitse pelästyä, mutta on toki tiedettävä tai otettava selvää, millaisen aineen kanssa on tekemisissä ja miten sitä voi käsitellä.

Ydinaineet eivät saa joutua vääriin käsiin

​​Tuore ydinpolttoaine on säteilyttämätöntä uraanidioksidia. Jotta ydinvoimalaitokset voivat tuottaa sähköä, ne tarvitsevat vuosittain uutta polttoainetta. Tuoreessa ydinpolttoaineessa on vain luonnonuraanista lähtevää säteilyä. Se on lievästi radioaktiivista eikä sen käsittelyä varten tarvita säteilysuojausta. Käyttämättömän ydinpolttoaineen aktiivisuus on miljoonia kertoja pienempi kuin juuri reaktorista poistetun käytetyn polttoaineen.

Tuore ydinpolttoaine ei liukene veteen eikä siitä edes tulipalossa leviä helposti ympäristöön radioaktiivisia hiukkasia. Näiden seikkojen vuoksi tuoreen ydinpolttoaineen kuljetuksiin ei liity huomattavan ympäristöonnettomuuden mahdollisuutta.

Säteilyvaaraa merkittävämpi seikka on se, että ydinpolttoaine sisältää suuret määrät fissiiliä eli halkeamiskelpoista ainetta, jonka joutuminen vääriin käsiin on estettävä huolellisesti. Tällaisten ydinaineiden liikkeitä valvotaan kansainvälisiin sopimuksiin perustuen tarkasti. Tavoite on, että ydinaineita käytetään vain ja ainoastaan rauhanomaisiin tarkoituksiin kuten sähkön tuotantoon.

Suomessa tuoretta ydinpolttoainetta on kuljetettu käynnissä oleville ydinvoimalaitoksille jo vuosikymmeniä eli kyse on vakiintuneesta toiminnasta. Uutta on, että Suomen kautta kuljetetaan tuoretta ydinpolttoainetta muualle Eurooppaan. Ukrainassa käytävä sota ja sen seurauksena Venäjälle asetetut pakotteet estävät suorat lentokuljetukset Venäjältä Eurooppaan. Tuore ydinpolttoaine itsessään ei kuuluu pakotteiden piiriin.

Kauttakuljetukset alkoivat viime syksynä ja odotettavissa on, että niitä nähdään myös jatkossa niin kauan kun ydinpolttoaineeseen ei kohdistu pakotteita, sota Ukrainassa jatkuu eikä venäläistä alkuperää oleville ydinvoimalaitoksille ole saatavilla ydinpolttoainetta muualta kuin Venäjältä.

Tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset Suomessa, menipä ydinpolttoaine sitten suomalaiselle ydinvoimalaitokselle tai Suomen kautta muualle Eurooppaan, on luvanvaraista toimintaa. Luvan kuljetukselle myöntää STUK ja samalla se hyväksyy kuljetuskohtaisesti kuljetuksia koskevat tarkemmat suunnitelmat. Koska tuore ydinpolttoaine on ydinainetta, sen kuljettaminen edellyttää turvajärjestelyjä. Tätä edellyttää myös turvajärjestelyjä koskeva kansainvälinen sopimus, jonka Suomi on ratifioinut. Kuljetuksen häiriötön eteneminen varmistetaan kullekin kuljetukselle erikseen määriteltävin menettelyin. Suomessa meille on muodostunut vakiintuneet menettelyt kuljetusten turvaamiseksi ja samoja menettelyjä edellytetään myös Suomen kautta kulkevilta kuljetuksilta.

Jos tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset kerran ovat normaalia toimintaa eikä niistä aiheudu kenellekään säteilyvaaraa, niin miksi viranomainen ei sitten kerro julkisuuteen tarkempia kuljetuksia koskevia tietoja? Lähtökohtaisesti tuoreen ydinpolttoaineen kuljetuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot on tarkoitettu vain niitä työssään tarvitseville, jotta mahdollisimman hyvin voidaan varmistaa kuljetuksen häiriötön kulku. Tavoitteena on estää ydinpolttoaineen joutuminen vääriin käsiin sekä saada tuore ydinpolttoaine perille määränpäähän vahingoittumattomana. Lisäksi halutaan varmistaa, että ydinpolttoainekuljetuksesta ei aiheudu haittaa muulle liikenteelle, eikä onnettomuuden tai tahallisen vahingonteon seurauksena vaaraa ympäristölle taikka ihmisille. Parhaimmat mahdollisuudet tähän on silloin, kun ydinpolttoainekuljetuksiin kohdistuu mahdollisimman vähän ulkopuolista huomiota.